Balans per 31 december 2021

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2021

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2021

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en de schulden en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

In het verslagjaar is een wijziging in de presentie doorgevoerd. Vanaf 2021 wordt het langlopende deel van de vordering op Stichting Beheer SNS REAAL als langlopende vordering opgenomen onder de post Financiële vaste activa. Tot en met 2020 werd het langlopende deel alleen in de toelichting op de rekeningcourantvordering vermeld. De ter vergelijking opgenomen cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Financiële vaste activa

Onder deze post is het langlopende deel (langer dan 1 jaar) van de vordering op Stichting Beheer SNS REAAL opgenomen. De vordering wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Het kortlopende deel van deze vordering is opgenomen onder Vorderingen en overlopende activa.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de per 30 juni 2021 beëindigende pensioenregeling, alsmede de per 1 juli 2021 ingevoerde nieuwe regeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregelingen van Fonds 21 vallen onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De per 30 juni 2021 beëindigde pensioenregeling van is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL, die de pensioenregeling uitvoert voor de werkgevers de Volksbank en VIVAT. Fonds 21 was aangemerkt als aangesloten werkgever. De per 1 juli 2021 ingevoerde pensioenregeling is ondergebracht bij ASR Levensverzekering N.V.

 

De pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL betrof een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer. Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald. De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2021 115,0% (DG UFR, voorgeschreven door DNB, 2020 111,1%) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van 104,3%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

De pensioenregeling bij ASR Levensverzekering N.V. betreft een zogenoemde premieovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, waarbij de jaarlijkse premie geheel ten laste komt van Fonds 21. Werknemers kunnen op vrijwillige basis aanvullende bijdragen storten.

 

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven.

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Financiële vaste activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Het kortlopende deel van de vordering is opgenomen onder de Vorderingen en overlopende activa.

7          Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan per 31 december 2021 uit de huur van het eerste kwartaal 2022, alsmede uit vooruitbetaalde abonnementen e.d. voor 2022.

 

8          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad € 21.669 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

9          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2022 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

10          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2022 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

11           Belastingen en premies

12        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren, alsmede de per 31 december 2021 nog te betalen crediteuren ad. € 51.436 (v.j. € 32.884).

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNSREAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van € 94.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt (x € 1.000):

Operationele leasing

Er wordt een copier geleased met als expiratiedatum 31 maart 2024.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

 

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

13        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2021 te vergoeden. De Stichting Beheer SNS REAAL heeft voor 2021 een extra bijdrage toegekend, de totale bijdrage is derhalve als volgt te specificeren:

14        Besteding aan de doelstelling

15        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand (inclusief externen) voor 2022 is 9,7 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn. Aan de voorzitter en de vicevoorzitter is in 2021 een vergoeding van € 27.225 (inclusief B.T.W.) ter beschikking gesteld.

 

 

 

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot, omdat de geplande vervanging van de hardware later heeft plaatsgevonden dan was voorzien.

 

 

Onderzoekskosten

De onderzoekskosten in 2021 hebben geheel betrekking op externe advieskosten inzake Fonds 21 EXTRA (uitvoeringsfase), die niet in de begroting 2021 waren opgenomen. In 2020 heeft deze post betrekking op de onderzoeksfase van Fonds 21 EXTRA.

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en vastgesteld door het bestuur op 17 maart 2022.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 17 maart 2022 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 14 februari 2022 vond de laatste Fonds 21 EXTRA vergadering plaats, waarin toekenningen zijn gedaan aan diverse instellingen. Hiermee is de besteding van het totale EXTRA-budget afgerond. Het in dit kader definitief toegekende bedrag is daarmee uitgekomen op € 15,2 miljoen. Met dit bedrag worden uiteindelijk 76 projecten ondersteund, die in de periode 2021 tot en met 2025 zullen worden uitgevoerd.

 

De corona-pandemie heeft verder geen invloed op de continuïteit van Fonds 21, anders dan dat wij in de komende jaren voornoemde zullen blijven monitoren en afwikkelen.

 

Voor het overige hebben er na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die hier vermeld zouden moeten worden.

Sluiten
Interview

Interview met Ted Godyla

Ted Godyla, foo bar, bladiebla

Interview met Ted Godyla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit auctor dolor. Nulla viverra, nibh quis ultrices malesuada, ligula ipsum vulputate diam, aliquam egestas nibh ante vel dui. Sed in tellus interdum eros vulputate placerat sed non enim. Pellentesque eget justo porttitor urna dictum fermentum sit amet sed mauris. Praesent molestie vestibulum erat ac rhoncus. Aenean nunc risus, accumsan nec ipsum et, convallis sollicitudin dui. Proin dictum quam a semper malesuada. Etiam porta sit amet risus quis porta. Nulla facilisi. Cras at interdum ante. Ut gravida pharetra ligula vitae malesuada. Sed eget libero et arcu tempor tincidunt in ac lectus. Maecenas vitae felis enim. In in tellus consequat, condimentum eros vitae, lacinia risus. Sed vehicula sem sed risus volutpat elementum.

Nunc accumsan tempus nunc ac aliquet. Integer non ullamcorper eros, in rutrum velit. Proin cursus orci sit amet lobortis iaculis. Praesent condimentum eget felis ut laoreet. Aliquam sodales dolor id mi iaculis, non fermentum leo viverra. Aenean aliquet condimentum placerat. Aenean aliquet diam arcu. Curabitur ac ligula sem. Mauris tincidunt mauris at ligula tincidunt interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Phasellus sagittis, eros ut iaculis varius, lorem nibh ullamcorper sapien, nec posuere justo massa quis ligula. Curabitur eleifend quis sapien egestas tincidunt. Nulla ornare, purus eget porttitor facilisis, lorem urna semper erat, non placerat orci est lobortis mi. Curabitur convallis, urna a tincidunt accumsan, lectus orci dictum turpis, vitae pretium leo tellus a sem. Donec vulputate erat quis turpis luctus, at aliquam massa vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit auctor dolor. Nulla viverra, nibh quis ultrices malesuada, ligula ipsum vulputate diam, aliquam egestas nibh ante vel dui. Sed in tellus interdum eros vulputate placerat sed non enim. Pellentesque eget justo porttitor urna dictum fermentum sit amet sed mauris. Praesent molestie vestibulum erat ac rhoncus. Aenean nunc risus, accumsan nec ipsum et, convallis sollicitudin dui. Proin dictum quam a semper malesuada. Etiam porta sit amet risus quis porta. Nulla facilisi. Cras at interdum ante. Ut gravida pharetra ligula vitae malesuada. Sed eget libero et arcu tempor tincidunt in ac lectus. Maecenas vitae felis enim. In in tellus consequat, condimentum eros vitae, lacinia risus. Sed vehicula sem sed risus volutpat elementum.

Nunc accumsan tempus nunc ac aliquet. Integer non ullamcorper eros, in rutrum velit. Proin cursus orci sit amet lobortis iaculis. Praesent condimentum eget felis ut laoreet. Aliquam sodales dolor id mi iaculis, non fermentum leo viverra. Aenean aliquet condimentum placerat. Aenean aliquet diam arcu. Curabitur ac ligula sem. Mauris tincidunt mauris at ligula tincidunt interdum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Phasellus sagittis, eros ut iaculis varius, lorem nibh ullamcorper sapien, nec posuere justo massa quis ligula. Curabitur eleifend quis sapien egestas tincidunt. Nulla ornare, purus eget porttitor facilisis, lorem urna semper erat, non placerat orci est lobortis mi. Curabitur convallis, urna a tincidunt accumsan, lectus orci dictum turpis, vitae pretium leo tellus a sem. Donec vulputate erat quis turpis luctus, at aliquam massa vulputate.

Interview

Movies that matter: Impact via het witte doek TEST

Interview met Margje de Koning, artistiek directeur Movies that Matter TEST

Movies that matter: Impact via het witte doek TEST

Hoe betrek je mensen bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving? Movies that Matter zet film in om de dialoog te stimuleren over een rechtvaardige wereld. Het internationale filmfestival trekt jaarlijks duizenden bezoekers in Den Haag, maar is ook de rest van het jaar zeer actief in het onderwijs en in de wereld van de internationale filmfestivals.

Margje de Koning “Wij zoeken constant aansluiting bij misstanden in de huidige tijd. We zoomen in en uit en stellen opnieuw scherp. De films die wij kiezen geven een brede blik op mensenrechten, zowel dichtbij als veraf. We willen dat mensen hun ogen openen, empathie voelen en misschien zelf in actie komen. Film is daar een heel goed medium voor. En filmeducatie helpt daarbij. De films die worden gekozen hebben een mooie cinematografie. We tonen alleen films van hoge kwaliteit.”

GROTE REIKWIJDTE

De films komen uit alle windstreken, in allerlei vormen: van fictie tot en met documentaire. Ze gaan over allerlei thema’s waarbij de rechten van de mens een rol spelen: van slavernij, tot extreme armoede en bijvoorbeeld ethische kwesties rondom de inzet van drones in oorlogsgebieden.

Het vlaggenschip van Movies that Matter is het jaarlijkse filmfestival eind maart in Den Haag waar ruim zeventig films worden vertoond. Om het debat te stimuleren worden naast de vertoning van films, ook panels, masterclasses en interviews met inspirerende gasten georganiseerd over de thematiek van de films. Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma met tentoonstellingen, VR en muziek. De beste festivalfilms reizen vervolgens langs zeventien theaters in het hele land.

Wat vinden de bezoekers?

Hoe betrek je mensen bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving? Movies that Matter zet film in om de dialoog te stimuleren over een rechtvaardige wereld. Het internationale filmfestival trekt jaarlijks duizenden bezoekers in Den Haag, maar is ook de rest van het jaar zeer actief in het onderwijs en in de wereld van de internationale filmfestivals.

Margje de Koning “Wij zoeken constant aansluiting bij misstanden in de huidige tijd. We zoomen in en uit en stellen opnieuw scherp. De films die wij kiezen geven een brede blik op mensenrechten, zowel dichtbij als veraf. We willen dat mensen hun ogen openen, empathie voelen en misschien zelf in actie komen. Film is daar een heel goed medium voor. En filmeducatie helpt daarbij. De films die worden gekozen hebben een mooie cinematografie. We tonen alleen films van hoge kwaliteit.”

Naam van bezoeker

Naam van bezoeker

Vaste bezoeker van Movies That Matters + Extra informatie over bezoeker?

Hoe betrek je mensen bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving? Movies that Matter zet film in om de dialoog te stimuleren over een rechtvaardige wereld. Het internationale filmfestival trekt jaarlijks duizenden bezoekers in Den Haag, maar is ook de rest van het jaar zeer actief in het onderwijs en in de wereld van de internationale filmfestivals.

Margje de Koning “Wij zoeken constant aansluiting bij misstanden in de huidige tijd. We zoomen in en uit en stellen opnieuw scherp. De films die wij kiezen geven een brede blik op mensenrechten, zowel dichtbij als veraf. We willen dat mensen hun ogen openen, empathie voelen en misschien zelf in actie komen. Film is daar een heel goed medium voor. En filmeducatie helpt daarbij. De films die worden gekozen hebben een mooie cinematografie. We tonen alleen films van hoge kwaliteit.”

Interview

Bonnefanten: Margaret Kilgallen - that’s where the beauty is

Overzichtstentoonstelling van de kunstenares Margaret Kilgallen

Bonnefanten: Margaret Kilgallen - that’s where the beauty is

Lang geleden was zij hem al opgevallen, maar vorig jaar was het zover: het eerste grote retrospectief van Margaret Kilgallen in Nederland. In Bonnefanten in Maastricht. ‘Het werk van Margaret Kilgallen, hier nauwelijks bekend, is een kleurrijke, overweldigende esthetische ervaring’, vertelt Stijn Huijts, directeur Bonnefanten. ‘Wij zijn er trots op dat we deze belangrijke tentoonstelling naar Nederland konden halen en Kilgallen de plaats in de canon te geven die ze verdient.’

Margaret Kilgallen (Washington, D.C., 1967 – San Francisco, 2001) werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw in San Francisco bekend met haar lijntekeningen, letters en tekens. Ze maakte veel van haar werk op papier, maar ook street art op openbare plekken als treinen en parkeergarages. Helaas is daardoor ook veel werk vervaagd of verdwenen.

In haar tijd was Kilgallen een opvallende kunstenaar en werd ze bepalend voor de kunstwereld aan de Amerikaanse westkust. Haar werk verbeeldt de rauwe bloeiende multiculturele samenleving op die plek. Hoewel ze haar grenzen wilde verleggen naar Europa, overleed ze op 33-jarige leeftijd.

Stijn Huijts

Eerste grote retrospectief in Europa

De tentoonstelling That’s where the beauty is is het eerste grote retrospectief van Kilgallen in Europa. Stijn Huijts: ‘Haar werk was nog nooit in een Europees museum te zien geweest. Ik had een grote behoefte het hier naartoe te halen. Kilgallen opereerde niet in de high-art wereld, iets waar we meestal aandacht aan besteden. Er zijn meer kunstgeschiedenissen te vertellen. Ik vond het belangrijk dat het niet om bekende namen ging, maar dat we hier eyeopeners laten zien die mensen nog niet kenden. We wilden dan ook dat het zowel voor in- als outsiders verrassend is.

‘Wij vonden het project bij uitstek bij een jonge doelgroep passen.'

Stijn Huijts, directeur Bonnefanten

Een kleurrijke ervaring

De tentoonstelling is samengesteld door Courtenay Finn en door het Aspen Art Museum in 2019. Het toont Kilgallens brede oeuvre en een aantal sleutelwerken: van grote publieke werken tot kleine schetsen in oude boeken. Zeer bijzonder zijn de verschillende gereconstrueerde muurschilderingen. Huijts: ‘Wij vonden het project bij uitstek bij een jonge doelgroep passen. Het is mooi om te zien hoe Kilgallen inspiratie putte uit haar eigen omgeving en dat als creatieve input gebruikte. Als je naar haar handschrift en beeldtaal kijkt dan ga je zoveel meer dingen zien. Wat dat betreft sprak ze destijds heel erg de beeldtaal van jongeren nu.' 

Jongeren betrekken

Om het jonge publiek meer te stimuleren het werk van Kilgallen te bezoeken, organiseerde Bonnefanten samen met jongeren de Finissage. Er kwamen verschillende jongerenorganisaties. Zo had Stadsnomade een op maat gemaakte skate ramp gemaakt waar ook een wedstrijd werd georganiseerd, met als prijs een limited edition skateboard deck van Toy Machine met een design van Margaret Kilgallen. Ook werden er t-shirts verkocht waarvan de opbrengst via de nazaten naar een organisatie ging die onderzoek doet naar borstkanker, de ziekte waaraan Margaret is overleden. Huijts: ‘Ik heb haar met lede ogen weer zien vertrekken. Ik hoop dan ook dat haar tentoonstelling een eye­opener-effect heeft bij andere instituten. Dat zou heel mooi zijn. Ze verdient het.’

Bijdrage Fonds 21

That’s where the beauty is is een tentoonstelling van een in Nederland nog onbekende kunstenaar. Een kunstenaar die gelaagde maar toegankelijke werken maakte die ook een jonger publiek aanspreekt. Fonds 21 steunt de tentoonstelling met een bijdrage van €25.000,-.

 

Sterre is een van de jongeren die de finnisage heeft georganiseerd in Bonnefanten

Kun je iets vertellen over Margaret Kilgallen en haar werk? Wat vind je er bijzonder/mooi of iets anders van?

‘Het werk van Margaret Kilgallen is kleurrijk en speels. Haar kleurrijke lijnwerken reflecteren dat ze gefascineerd was door de subculturen van surfers, skaters en graffitikunstenaars. Het is bijzonder dat ze al haar werken zonder projectoren of computers maakte. Haar motto ‘that’s where the beauty is’ refereert dan ook naar de schoonheid die verstopt zit in de imperfecties van de menselijke hand. Hoewel haar werken op het eerste zicht vooral kleurrijk lijken is het ook gaaf dat ze bijvoorbeeld aandacht besteedde aan vrouwen die volgens haar meer erkenning verdienden. Zeker omdat dit thema natuurlijk nog altijd speelt.’

Ik begreep dat jullie de finissage hebben georganiseerd. Hoe was het om dat te doen? Wat hebben jullie allemaal bedacht/uit de kast gehaald?

‘Jazeker. Het was erg leuk om te doen. Op de dag zelf was er van alles te doen, als je het museum binnenkwam hing er gelijk een fijne sfeer omdat er in samenwerking met Stadsnomade een skate ramp in de Cupola stond en de klanken van de DJ booth door de entreehal te horen waren. Verder kon je tattoos laten plakken, een sign painting workshop doen en een eigen tasje zeefdrukken. We hebben ons best gedaan activiteiten te organiseren die goed pasten bij de sfeer van de tentoonstelling, ik denk dat dat goed gelukt is! De skate ramp was een logische link met de skatecultuur waaruit Kilgallen haar inspiratie haalde. De sign painting workshop paste goed bij de beschilderde houten plankjes waar ook Kilgallen gebruik van maakte en de zeefdruk speelde in op het experimenteren met typografie, zoals ook Kilgallen dat deed. Al met al denk ik dat we fijne workshops hebben uitgekozen om de bezoekers dichter bij de belevingswereld van de kunstenaar te komen.’

Hoe was het om hieraan mee te werken/samen te werken met het Bonnefanten Museum? Wat was jouw rol hierin? En was het leuk om dit te doen?

‘Ik heb geholpen deze dag te organiseren als onderdeel van YOUNG OFFICE (YO). YO is de jongerenafdeling van het museum. Samen in een team van ongeveer 10 jongeren proberen we de deuren van het museum te openen voor een breder publiek. Zelf heb ik vooral gebrainstormd over hoe de dag eruit zou moeten zien, meegedacht wat voor workshops er moesten komen en heb ik de zeefdrukworkshop geregeld. Op de dag zelf was ik vooral aan het rondlopen om te kunnen helpen waar nodig. Ik vond het super om te zien hoe het museum tot leven kwam tijdens de finissage. Kinderen met skateboards, opa’s die aan het zeefdrukken waren, gezinnen die aan het schilderen waren en jong en oud onder de plaktattoos. Er heerste een levendige sfeer in het museum!’

Als Margaret nog had geleefd, wat had je dan aan haar willen vragen?

‘Oef, dat is een lastige vraag. Misschien had ik haar gevraagd welke vrouwen haar nu inspireren en welke vrouwen ze meer erkenning zou willen geven? Of misschien had ik haar gevraagd om me mee te nemen naar de plekken buiten de museummuren waar ze door middel van haar tagnaam haar stempel op de wereld drukte, zodat ik ook de buitenwereld door haar ogen zou kunnen beleven. Hoewel het me ook best spannend lijkt, zo’n illegaal kunstwerk op een trein spuiten.’

Interview

Centraal Museum - Digitale Innovaties voor het publiek

Centraal Museum - Digitale Innovaties voor het publiek

De coronapandemie zorgde in de culturele sector naast onzekerheid ook voor momenten van bezinning. Om stil te staan bij wat er al langer lag als wens, maar niet nog werd gerealiseerd. Of om nieuwe toekomstplannen te ontwikkelen. Daarom initieerden we in 2021 Fonds 21 EXTRA. Vanuit dit budget maakte het fonds initiatieven mogelijk die buiten de kaders van het reguliere beleid vallen. Initiatieven die zich richtten op het hier en nu, maar ook op de periode ná corona.

Een van de aanvragers was Centraal Museum met het programma Digitale Innovaties voor het publiek. Net als vele andere sectoren bevinden ook musea zich in een digitale transitiefase. Hoewel sommige sectoren al verder zijn, moet de museumwereld daar vaak nog een begin mee maken. Hoe ga je als organisatie te werk als je de behoefte van de bezoeker als uitgangspunt neemt?

Suzanne Mulder

Naar een standaard werkwijze

Om het programma in gang te zetten en te continueren is Suzanne Mulder aangesteld als projectleider Digitale Innovatie bij het Centraal Museum. ‘We moeten meer meegaan met de tijd en zoiets als een digitale strategie standaard meenemen in onze bedrijfsprocessen. We maken nu vaak keuzes op basis van aannames, maar de stem van het publiek wordt dan niet altijd gehoord en dus niet meegenomen in producten of diensten die wij (door)ontwikkelen.’ Welke digitale informatievoorziening kunnen er onsite en online het beste ontwikkeld worden? Hoe pas je visuele verdieping toe? Wat zijn de beste hybride vormen van informatievoorziening? Hoe meten we de impact van de aangeboden content? Het antwoord op deze vragen is niet in beton gegoten, maar komt voort uit een continu verbeterproces. Mulder: ‘Op meerdere momenten in het onderzoek kijken we of de dingen die we bedenken wel duurzaam inzetbaar en schaalbaar zijn. Tijdens kennisdelingsevents koppelen we onze bevindingen terug aan zowel Fonds 21 als het museum zelf, en de hele culturele sector als dat mogelijk is.’

 

 


Learning by doing

Door het ‘learning by doing’-principe toe te passen komt het museum erachter of een (online of onsite) innovatie succesvol is. Mulder: ‘Ons plan is niet een plan dat je alleen maar uitvoert, maar het gaat om een continu proces waar we aan werken als organisatie. We doen dit volgens het design thinking principe. Wij krijgen daar hulp bij van Tapart en Trive, en werken uiteraard met verschillende focusgroepen.’

 

Elke vraag wordt volgens de Agile methode uitgewerkt en vervolgens vertaald naar een digitale toepassing (of niet). Is de toepassing een feit? Dan wordt deze getest in de Centrale Proeftuin, een ‘testlocatie op zaal’. De reactie van het publiek geeft uiteindelijk de doorslag: blijft het bestaan? Gaan we het door ontwikkelen? Of is het toch niet geschikt? Dit iteratieve proces herhaalt zich voortdurend. Mulder: ‘Het plan is dan ook niet een eenmalig project, maar een start van een grotere transitie binnen de organisatie, maar ook het museale veld. Hoe langer je bezig bent, hoe specifieker je gaat meedenken over vraag­stukken. We merken veel positieve en enthousiaste reacties bij de doelgroepen, maar ook bij de medewerkers. Het is soms heel verhelderend als je zelf ook als participant deelneemt. Want als je lang bij het museum werkt, ga je weer hele andere dingen ontdekken. De kennis die wij hieruit opdoen, houden we uiteraard niet voor onszelf. We delen deze met de museumindustrie en het fonds. Zo houden we CM DIGITAL TALKS waarin we met allerlei partijen uit het veld kennis uitwisselen en ervaringen opdoen. Heel fijn dat Fonds 21 ons de mogelijkheid heeft gegeven om dit in gang te zetten.'

 

 


Bijdrage Fonds 21 EXTRA: €538.500

Interview

WINTER/21/J

WINTER/21/J

J. is een witte man. Een man die in midwinter onder druk komt te staan. Hij weet niet meer hoe hij zich een houding moet geven in deze wereld. Vanzelfsprekendheden bestaan niet meer. Hij raakt zichzelf kwijt. Zouden met de lente ook nieuwe inzichten komen? De identiteit van de witte man wordt veelbesproken. Traditionele mannelijkheid wankelt, hun privileges worden bevraagd. Hoe hoor je je te gedragen? Mag je je uiten als echte mannen niet huilen?

Choreograaf Ryan Djojokarso zet met de voorstelling WINTER/21/J. een witte man in al zijn kwetsbaarheid op het podium. Een danser, die wordt vergezeld door andere kunstvormen. Geboren in Suriname ontdekte Djojokarso dat kunst geen vanzelfsprekendheid is. Met een achtergrond in dans maakt hij nu multidisciplinaire voorstellingen die iedereen aanspreken. ‘Ik hoop dat het publiek inziet dat de toxiciteit een groot probleem is wat ons allen aangaat. Dat de norm volgens één enkel soort en als maatstaf überhaupt geen norm kan zijn. Niet in onze diverse wereld.’

 

 

Portret van een ‘bedreigde’ soort

Ryan: ‘WINTER/21/J. is de eerste productie die ik maak vanuit mijn eigen Stichting LIBI. De voorstelling is een nieuwsgierig portret van een ‘bedreigde’ soort: De Witte Heteroseksuele Cisgender Man. Een werk dat vertrok vanuit de gedachte: als ik het gedrag van de ander wil begrijpen moet ik die eerst leren kennen. De witte man is altijd het middelpunt van de samenleving geweest. Traditionele rollen van mannelijkheid staan onder druk. Door in het hoofd te duiken van deze bedreigde soort, toon ik zijn gedrag en worstelingen met een empathische blik, zonder te oordelen of moraliseren.’

 

 

De maatstaf van alle dingen

‘Vroeger was De Witte Man de maatstaf van alle dingen. Een neutrale standaard waaraan de rest van de bevolking werd afgemeten. En nog steeds. Zo worden vrouwen gekenmerkt door hun geslacht en niet-witte mensen door hun kleur. Het idee dat mannen niet echt een bepaalde identiteit hebben, geeft hun gevoelsmatig de autoriteit om namens de hele mensheid te spreken. De tijd is rijp voor nieuwe manbeelden. Traditionele rollen van mannelijkheid staan onder druk door het feminisme, de afbrokkeling van het patriarchaat, antiracistische en lhbtiq+ bewegingen. Witte mannen worden steeds vaker gevraagd om de privileges, die ze hebben en waarvan ze zich niet bewust waren, te erkennen. Ze worden opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen en de schadelijke effecten van hun positie in te zien. Een afweerreactie is dan niet zo verwonderlijk, met soms giftige uitwassen en de opkomst van populistische partijen tot gevolg. Daarnaast hebben mannen het zelf ook te verduren met die vastgeroeste ideeën over hoe je als man hoort te zijn; gevoelens horen daar blijkbaar niet in thuis.’

De witte man is altijd het middelpunt van de samenleving geweest

Ryan Djojokarso

Onderzoek als basis

‘De researchfase was een zeer intense ervaring. Allereerst heb ik veel gesprekken gevoerd met cultureel antropologe Juliette van Leeuwen die eerder ook al onderzoek heeft gedaan naar traditionele manbeelden en de relatie tot hun emoties. Daarnaast heb ik online diverse colleges van professoren bekeken over gender en de relatie en positie binnen de maatschappij. Er is veel werk, literatuur en analyse te vinden over het onderwerp. Waar ik in eerdere processen voor andere voorstellingen veel openheid en medewerking ervoer was dat nu naar mijn gevoel veel afstandelijker, voorzichtiger en argwanender. De meesten distantieerden zich meteen van de stereotype toxic witte man en zeiden dat ze geen probleem hebben met gelijke rechten voor vrouwen, mensen van kleur en homoseksuelen. Door dit onderzoek merkte ik dat er met alle macht vastgehouden wordt aan oude vastgeroeste ideeën over de maatschappelijke ladder. Veel van hen vinden dat ze hard gewerkt hebben voor de kansen die zij kregen en voor hun carrière.’

 

De wereld in hokjes 

'De voorstelling is zowel een documentair portret als de verbeelding van een actueel maatschappelijk vraagstuk. Waarom voelt een toenemende groep mannen zich bedreigd? Door dieper te duiken in de gevoelens die hieronder schuilgaan, probeer ik de soort te begrijpen. We weten allemaal dat we de wereld indelen in hokjes. Vaak hele krappe hokjes. Maar ondertussen weten we ook dat de werkelijkheid veel genuanceerder en diverser is. Stereotype manbeelden en gendernormen zijn hardnekkig en zitten ons allemaal in de weg. Naast alle andere emancipatiebewegingen zou een mannelijke (r)evolutie – weg van die traditionele stereotypen – de wereld wel wat kunnen helpen.’

 

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

WINTER/21/J. is een kwalitatief goede en actuele voorstelling, met een interessante invalshoek. Djojokorso is een choreograaf die zich inhoudelijk steeds verder ontwikkelt. De persoonlijke kijk van Djojokarso op de rol van de heteroseksuele cisgender is bijzonder. Hij oordeelt en moraliseert niet, maar vertrekt vanuit empathie en verbinding. Hij werkt met een goed team met jonge en oudere mensen, zowel voor zijn producties als zijn zakelijk leiding. Fonds 21 heeft WINTER/21/J. een bedrag van €25.000,- toegekend.

Dansers over de voorstelling WINTER/21/J.

Oliver Wagstaff

 

Hoe heb je het maakproces ervaren, vanuit jou als persoon en als professional?

‘Ik ben onwijs enthousiast over het maak/werkproces en werken met Ryan. Dit baseer ik vooral op gevoel. Ik ben namelijk nog maar een korte tijd als danser werkzaam, en heb nog niet veel vergelijkingsmateriaal. Ik oordeel daarom vooral over wat ik fijn vind zonder te weten of dat dat professioneel gezien goed werkt. Maar ik heb het heel fijn gehad en voelde me veilig. Zonder het vooraf specifiek te benoemen of aan te geven heb ik die ‘safe space’ gekregen die onwijs belangrijk is voor dit werk. Vooral ook omdat het werk soms persoonlijke verhalen en opvattingen bevat. Daarnaast is er een naaktscène en dat vereiste dat we elkaar moesten vertrouwen. Ryan luistert echt en neemt informatie mee in het maakproces. Dat maakte dat ik hem vertrouw. Ik kan dingen aanbieden en tegelijkertijd mee in Ryan's zoektocht. Deze manier van communicatie heb ik als heel prettig ervaren. Ook was de lengte van het gehele repetitieproces fijn. Zelf heb ik de gewoonte om meer te doen dan ik aankan, maar dat werd niet gevraagd. De grenzen werden overzien en gewaardeerd. Hierdoor werd het werken organisch en natuurlijker. Er is geen moment geweest dat ik ver boven mijn kunnen heb moeten werken. Uiteraard zijn er veel moeilijke momenten geweest binnen sommige opdrachten, vragen en oefeningen. Die waren soms heel intens, lastig en confronterend. Maar Ryan heeft mij hierin heel goed gecoached. Het had natuurlijk ook anders kunnen lopen en kunnen misgaan. Vooral omdat ik als performer werd uitgedaagd in mijn fysieke conditie, dieper in de materie te duiken, symboliek toe te passen, maar ook de gêne voorbij te gaan en dingen anders toe te passen dan wat je op school leert. Ik kan niet anders zeggen dat ik onwijs dankbaar en blij ben dat ik dit proces heb mogen meemaken met Ryan.’

 

 

Hoe zette je jouw ’instrument’ in om te vertalen wat Ryan vroeg/nodig had?

‘Ryan heeft mij als performer breed ingezet. Veel aangeboden maar ook veel verschillende lagen kunnen vinden en mij ook uitgedaagd. Dit heeft mij als totaal performer enorm doen groeien.’

Tiffany Vicario

 

Hoe heb je het maakproces ervaren, vanuit jou als persoon en als professional?

‘Ik heb met plezier met Ryan gewerkt! In het begin was het voor mij nog even zoeken naar mijn rol en wat er van mij verwacht werd. Maar later toen we het gesprek aangingen begon ik steeds meer te begrijpen waar mijn rol voor was. Het ging niet om mij als zwarte vrouw maar om de witte man. De druk waar hij continu mee worstelt. Ryan hield ons heel scherp hierin. Hij weet heel goed te benoemen waar een scène over gaat. Ik vond het af en toe lastig om mijn grens aan te geven. Soms deed ik het wel maar had het idee alsof dat niet altijd serieus werd genomen. Het werd gezien als opgeven maar hierin probeerde ik altijd te kijken met de groep wat er nodig was. Verder verliep het maakproces heel goed. We hebben per scène altijd gekeken naar wat er nodig was en zijn dingen gaan uitproberen. Het verliep soepel en we waren altijd wel op schema. Ik had geen enkel moment twijfels over de keuzes van Ryan. Goed team, fijn om mee samen te werken!’

 

 

Hoe zette je jouw ’instrument’ in om te vertalen wat Ryan vroeg/nodig had?

‘Het was eigenlijk best simpel en vooral handig voor de korte tijd die we hadden. Shanice Redan had de arrangementen gemaakt en ik zorgde dat ik altijd mijn partij goed kende tijdens het repeteren. Ik had hierin de muzikale rol en hierbij hebben we de binnenwereld van de witte man kunnen aanscherpen en uitdagen. Qua intentie merk ik wel dat het wat lastig is met de groep, het wordt heel snel zwaar. Ik probeer hen vaak hieraan te herinneren, maar lukt niet altijd.’

 

Interview

Groninger Museum - Kinderbiënnale

Groninger Museum - Kinderbiënnale

In 2021 vond de eerste Kinderbiënnale van Nederland plaats in het Groninger Museum. Sander Daams, Hoofd Educatie, sluit net de allerlaatste dingen af. ‘Ik kijk terug op een mooie en bijzondere tijd. Educatie speelt zelden zo’n grote rol. Maar liefst 12 zalen waren gevuld met interactieve installaties. Tientallen kinderambassadeurs kwamen hier regelmatig over de vloer om mee te denken, te helpen en rondleidingen te verzorgen. Ook de ouders genoten mee.’

Sander Daams

Toen Sander drie jaar geleden begon bij het Groninger Museum reisde hij al snel af naar het Duitse Dresden. ‘Daar maakte ik kennis met de Kinderbiënnale. Het concept kwam oorspronkelijk uit Singapore waar in 2019 de Gallery Children’s Biennale plaatsvond. Sinds die tijd hebben we hard gewerkt om de Kinderbiënnale voor het eerst in Nederland te realiseren.’

 

 

Volle zalen, diverse kunstenaars

‘Van de expositie in Singapore hebben we drie kunstwerken overgenomen. De andere kunstenaars kwamen bijna allemaal uit het noorden van Nederland. De kunstenaars kregen een opdracht mee: maak een landschap van de zaal en maak een totaalervaring. De bezoeker moet in elke zaal een nieuwe wereld binnenstappen. Maar liefst twaalf zalen, verdeeld over twee verdiepingen, werden van vloer tot plafond gevuld. Natuurlijk mochten deze kunstwerken worden aangeraakt. ‘Kinderen leren door te doen. Maar weten wij wel wat ze willen? Daarom hebben we ook kinderen betrokken bij de totstandkoming van de biënnale.’

 

 

Kinderambassadeurs

Uit verschillende wijken in Groningen stad en provincie kwamen 30 kinderambassadeurs het museum helpen. Sommige kinderen kenden het museum goed, anderen niet. Ze gaven advies over de inrichting, dachten mee over de marketing, schreven informatiebordjes en hielpen mee met het selecteren van merchandise voor de museumwinkel. Ook mochten ze meekijken bij de opbouw, dachten ze mee met de inrichting van de zalen en leerden hoe ze rondleider konden worden. Hoogtepunt was het atelierbezoek bij de kunstenaars. Maar dat was nog niet alles. Samen met begeleiders van het museum trokken ze de wijken in om te vertellen over de tentoonstelling. Ook bedachten ze events, zoals een selfie ruimte, complimentenmuur en natuurlijk de invulling voor een grande opening waar Máxima op bezoek kwam. Voor hun klasgenootjes en groepjes bezoekers verzorgden ze rondleidingen. ‘Dat was niet voor iedereen even makkelijk. Sommigen vonden het enorm spannend, maar toch deden ze het.’

 

 

Trotse blikken

‘Ik zag zoveel bij de kinderen gebeuren. Sommigen werden beste vrienden. Een verlegen meisje bloeide helemaal op en durfde zelfs een rondleiding te geven. Ook kinderen uit het speciaal onderwijs kwamen langs en waren enorm enthousiast. Wat zie je trotse gezichten als iemand zijn of haar eigen klas mag rondleiden. Wij hebben zoveel van ze geleerd. Ze kwamen op hele andere dingen dan wij van tevoren hadden bedacht. Ook ik heb veel geleerd. Voor het eerst zat ik op de stoel van de curator. Dat heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven. Ook andere musea hebben interesse getoond in de Kinderbiënnale. Wie weet komt het nog een keer ergens anders. Er zijn sindsdien 15% meer kinderen in ons museum geweest.’

 

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De Kinderbiënnale laat een nieuwe (jonge) publieksgroep kennismaken met het Groninger Museum. Het biedt kinderen een betekenisvolle museumervaring, zodat kinderen van jongs af aan een positieve ervaring hebben met kunst en het museum. Het project is buitenschools en heeft professionele kunst als basis. De betrokken kinderen leren over kunst, maar ontwikkelen zich ook op andere vlakken. Het Groninger Museum onderzoekt het publieksbereik en de publieksbeleving, de resultaten hiervan worden gedeeld met bijvoorbeeld het LKCA en andere (kinder)musea. Fonds 21 steunt dit project met €45.000.

 

Interview

International Literature Festival Utrecht (ILFU)

Een warm bad voor woorden, ideeën en eindeloos veel verhalen

International Literature Festival Utrecht (ILFU)

Hoewel er vaak wordt gezegd dat er minder wordt gelezen en we in een tijd leven waarin het aantal bibliotheekbezoeken drastisch terugloopt, is literatuur meer dan springlevend tijdens het International Literature Festival Utrecht (ILFU). Het festival viert het geschreven woord, literatuur en nieuwe ideeën. Niet alleen schrijvers, maar ook lezers worden in de schijnwerpers gezet. Tijdens het festival komen bekende en minder bekende schrijvers van over de hele wereld naar Utrecht. Nieuw werk wordt gepubliceerd in opdracht van het festival. Sinds kort gaat er een hele nieuwe wereld open door de komst van een online platform dat ook buiten het festival doorlopend een uitgebreid programma aanbiedt.

De eerste editie van ILFU vond plaats in 2018 toen de Nacht van de Poëzie, het NK Poetry Slam, het klassiekersfestival Literaire Meesters en het internationale festival City2Cities werden samengevoegd in het nieuwe ILFU. Zakelijk leider Monique Dirven: ‘Het is mijn taak om de beste randvoorwaarden te creëren zodat het artistieke team de ruimte heeft om van het twee weken durende festival een succes te maken, en nu ook online een doorlopend programma neer te zetten.’

 

 

Gezamenlijke inspanning

‘Wat het programmeren van een letterenfestival als ILFU uniek maakt, is dat er goed moet worden nagedacht over elk onderdeel. Er is geen aanbod van voorstellingen en films waaruit we kunnen putten. Ieder programmaonderdeel moet je helemaal ontwerpen. We kunnen niet van tevoren repeteren. Er zijn geen try-outs en er is ook geen script. Dat is best spannend en een inspanning van iedereen. Ik ben dan ook altijd heel dankbaar als het gelukt is: het moment dat de mensen reageren zoals je had gehoopt, of als je ze zichtbaar ziet genieten. Heel bijzonder vind ik dat leeftijd eigenlijk helemaal niet een grote rol speelt. Literatuur is niet alleen voor oude mensen of mensen die alleen maar boeken lezen. Ons publiek bestaat uit mensen tussen de 15 en 85 jaar oud. Of je nu van fictie, stripboeken of verhalen op Netflix houdt, dat maakt niet uit. Iedereen die hier komt, deelt een gezamenlijke passie: lezen, luisteren en genieten van verhalen en literatuur. Aan de ILFU Verhalenwedstrijd deden bijvoorbeeld meer dan 700 mensen mee; er kwamen 723 verhalen binnen de categorieën beeld, audio/muziek, proza, poëzie en spoken word. Hier zie je zo goed hoe breed de literaire cultuur is, maar ook hoe talent zich ontwikkelt.’

 

 

Nieuwe mensen

‘Vorig jaar vond het festival plaats vlak na de coronaversoepelingen. We merkten dat er echt even een ontlading was. De sfeer was nog uitbundiger dan anders. We hebben daarop flexibel kunnen inspelen. Het festival was hybride samengesteld met mogelijkheden om op- of af te schalen, al naar gelang de coronaomstandigheden erom vroegen. Al in 2020 hadden we ervaring opgedaan met een aangepaste festivaleditie. Zo hebben we onder meer onlineconcepten ontwikkeld waardoor we nog meer mensen kunnen bereiken, ook internationaal. Mensen konden vanuit huis deelnemen. Dat werkte zo goed, dat we hebben besloten daar doorlopend mee door te gaan. Sommige internationale auteurs hoeven niet per se live op het podium, maar kunnen ook online spreken. Deze hybride vorm werkt heel goed.’

 

 

Onbeschrijflijke sfeer

Alles kan gebeuren tijdens het festival, de sfeer is bijna onbeschrijfelijk. Dirven: ‘De sfeer in de zaal, de gezamenlijke beleving. Je kunt deze bijna in de lucht voelen. Er komt een enorme diversiteit aan mensen langs. Mensen met een gedeelde passie, ongeacht leeftijd en voorkeur voor literatuur. Actuele, maatschappelijke onderwerpen komen uitgebreid aan het woord in allerlei vormen, zoals bij de Verhalenwedstrijd en bij het nieuwe festivalonderdeel Exploring Stories. Met het festival willen we laten zien dat literatuur je helpt om de wereld beter te begrijpen en dat het een rol speelt in ieders leven, ook als je weinig boeken leest. Maar ook dat er nog steeds veel mensen zijn die enorm van lezen houden. Mooi toch om te zien hoe tijdens het young adult event grote groepen jongeren met een boek in de rij staan om deze te laten signeren door een schrijver? We maken dit samen. Het voelt ook echt dat we iets kunnen betekenen voor de schrijvers en de makers. Zeker in deze onzekere tijden vinden we dat erg belangrijk.’

 

 

Waarom steunt Fonds 21 dit festival?

Het ILFU is hét festival van de letteren voor alle lezers en het grootste literatuurfestival in Nederland. Het festival is onderscheidend van andere literaire evenementen door onder meer het grote en brede publiek dat ze weet te bereiken. Sterk aan het festival is dat het ook andere kunstuitingen waarin taal centraal staat, zoals songteksten, podcasts, spoken word en theater en film presenteert. Het programma is gericht op lezers van verschillende genres en leeftijden: van de intellectuele lezer tot de beginnende of gelegenheidslezer. Maar het is ook actueel en gaat urgente onderwerpen niet uit de weg. Er ligt een duidelijke programmavisie aan het festival ten grondslag. Fonds 21 heeft het ILFU voor 2021 en 2022 een bedrag toegekend van €60.000,-.

Interview

Ithaka Filmt - Jonge nieuwkomers maken film

Ithaka Filmt - Jonge nieuwkomers maken film

Wat ooit begon als een klein project is uitgegroeid tot een tot een gevestigde naam binnen de internationale schakelklassen (ISK) en het netwerk filmeducatie. Het landelijk filmworkshopprogramma Ithaka Filmt van Stichting Common Frames is er speciaal voor nieuwkomersjongeren tussen 12 en 18 jaar van de internationale schakelklassen. Het project is in zijn korte bestaan enorm populair geworden. Algemeen directeur Hemmo Bruinenberg: ‘Ze nemen veel verhalen met zich mee, maar het liefst willen ze dat alles normaal is en doorgaat.’

Hemmo Bruinenberg

Leerlingen gaan bij Ithaka Filmt zelf aan de slag met fictiefilms en documentaires. Met de hulp van professionele filmmakers en met professionele apparatuur krijgen deze jongeren de kans om hun eigen verhalen te bedenken en ook te maken. Maar ook om deze te tonen aan een breed publiek en een netwerk in het Nederlandse medialandschap.

 

Met dit programma wil de organisatie het maakproces, creatief vermogen, sociale vaardigheden en mediawijsheid vergroten van de jonge nieuwkomers. Het biedt ook mogelijkheden om, als die ambitie er is, door te groeien in een mediavak. De leerlingen werken drie dagen per week aan projecten bij Ithaka Filmt.

 

Bruinenberg: ‘Wij hebben veel persoonlijk contact met de leerlingen. Laatst sprak ik een van de deelnemers. Hij zei me dat hij het allerliefst terug wil naar Syrië, maar dat hij hier een nieuwe droom heeft gevonden om cameraman te worden. Bij ons raakte hij geïnspireerd om dit te gaan doen. Dat vind ik een enorm compliment om te horen.’

Een nieuwe wereld door de camera

De organisatie gaat integer en vanuit gelijkwaardigheid om met de nieuwkomers. Bruinenberg: ‘Door de camera vast te houden, leren ze hun nieuwe omgeving beter kennen. Wat er gemaakt wordt, is net zo divers als alle mensen die hier rondlopen. Natuurlijk heb je vooral veel typische puberthema's, zoals liefdesverdriet, maar ook verhalen over zombies en geesten zijn populair. En net als alles pubers steken ze elkaar aan. En ook zijn er persoonlijke verhaaltjes over hun ambities en dromen, en ervaringen. Je mag van alles doen in een film. Het belangrijkste is dat het voor jezelf een uitlaatklep is en dat je plezier hebt. Er zijn veel verhalen die me raken. Toen ik begon, was de oorlog in Syrië en met name Aleppo veel in het nieuws. Dat heeft grote impact op de school. Op die momenten besef je dat je werkt met jongeren met een verhaal. Toch willen ze het liefst dat het leven normaal is. Het belangrijkste doel voor ons is dan ook om samen te werken en te helpen zelfvertrouwen te creëren. Het geeft mij veel betekenis om hier aan het roer van te staan. Zeker als ik zie hoe trots ze kunnen zijn op hun eigen werk.’

Groeiende organisatie

Stichting Common Frames is in 2019 opgericht door Hemmo Bruinenberg, Sanne Sprenger en Ena Omerovic. Zij deden destijds vanuit de Universiteit Utrecht onderzoek naar mediawijsheid onder migrantenjongeren en bouwden dit vervolgens uit tot een lesprogramma, waarbij ze nauw samenwerkten met Ithaka ISK (een school voor nieuwkomers in Utrecht).

 

Wat klein begon is nu uitgegroeid tot een veel grotere organisatie. Bruinenberg: ‘Er staan nu negen filmdocenten aan het roer en er zijn vijftig klassen die meedoen. We hebben duurzame samenwerkingen met onder andere het Nederlands Film Festival en EYE Filmmuseum. De groei van het project is heel organisch gegaan. Het werkt heel goed om de video als uitgangspunt te nemen als er nog taalbarrières zijn en je iets nieuws wilt ontdekken. Het concept wordt opgepikt door allerlei andere scholen. Mede dankzij de steun van Fonds 21 groeien wij als organisatie. Ons team groeit en is zeer divers. Dat vinden we ook belangrijk, want ze zijn een rolmodel voor de doelgroep. Zo zijn er meerdere docenten die zelf in een ander land zijn opgegroeid en daarom goed weten wat de leerlingen mee maken. Bovendien betrekken we jongeren zelf actief bij alles wat we doen en ontwikkelen. Zo kunnen we continu gevoel blijven houden voor wie we het doen. Daarom vraag ik ook altijd aan de leerlingen wat zij ervan vinden wat we doen en wat we ontwikkelen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Ithaka Filmt kent een onderscheidende opzet en op basis van de interesse vanuit scholen, de video’s en evaluaties van de vorige edities is het project van grote meerwaarde voor de deelnemende jongeren. De organisatie gaat zorgvuldig te werk, sluit hun programma aan bij de behoeftes van de doelgroep en betrekt jongeren en docenten nauw bij alle ontwikkelingen. Fonds 21 steunt Ithaka Filmt met een tweejarige toekenning van €60.000.

Voor de jongeren die meer willen doen in media, is er bij Ithaka Filmt het Talent Team. Speciaal voor hen worden masterclasses georganiseerd en worden ze geholpen naar een opleiding in de mediasector. Een van de deelnemers is Kais (19 jaar). Een aantal jaar geleden vluchtte hij vanuit Syrië naar Nederland. Als snel kwam hij bij Ithaka Filmt terecht. Met groot enthousiasme werkt hij aan verschillende projecten.

 

‘Ik leer hier alles over het maken van films en ik kan ideeën opdoen. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik ervaring opdoe met film. Ik werk heel graag samen met Common Frames. Elke dag wil ik meer leren en verbeteren. Mijn droom is om op een dag geneeskunde te studeren, maar nu wil ik eerst films maken met een goed verhaal. Liefst horrorverhalen. Op dit moment ben ik bezig met het maken van een eigen verhaal, maar daarover kan ik nu nog niet zoveel zeggen.’

Ik leer hier alles over het maken van films en ik kan ideeën opdoen

Kais (deelnemer)
Interview

Rewire

Rewire

Rewire is een jaarlijks internationaal festival in Den Haag voor vooruitstrevende, innovatieve muziek. Het festival beweegt zich in het veld van actuele elektronische muziek, modern gecomponeerde muziek, experimentele pop, new jazz en geluidskunst, met een voorkeur voor muziek op het snijvlak van genres en disciplines. Bronne Keesmaat, oprichter en directeur van Rewire: ‘Juist dáár ontdekt Rewire de vernieuwing. Een vernieuwing die vaak samen op gaat met technologische ontwikkelingen. Het festival richt zijn blik op het heden en de toekomst. Het presenteert het onontdekte uit deze tijd.’

Bronne’s motivatie om het festival op te richten kwam voort uit de behoefte om hoogdrempelige kunst en cultuur toegankelijker te maken voor een breed publiek. Vaak stoorde hij zich aan het exclusieve karakter van bepaalde kunstvormen. Bronne: ‘Rewire is dan ook ontstaan vanuit het idee dat kunst zonder publiek niet bestaat en niet alleen voor makers of een selecte groep professionals moet worden gepresenteerd. Wij zien ons dan ook als de ideale intermediair tussen publiek en maker. Juist omdat we geen makers zijn maar oog hebben voor de beleving en ontwikkeling van het publiek.’

 

 

Wat is er zo bijzonder aan dit festival?

‘Rewire is aanjager van nieuwe ontwikkelingen en presenteert uitzonderlijk aanbod dat weinig vertoond wordt. Wij scouten de makers die in de voorhoede opereren, maar wakkeren ook vernieuwing aan door makers actief te bevragen op hun praktijk en opdrachten te geven voor ontwikkeling. Dit muziekfestival staat dan ook open voor nieuwe mengvormen en stimuleert cross-overs met andere kunstdisciplines. Afgelopen jaren stelde het festival makers in staat om nieuwe plannen uit te werken. Het festival biedt verschillende thematische focus- en contextprogramma's, die verbanden leggen tussen muziek en culturele en sociaal-maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Naast gerenommeerde artiesten als Laurie Anderson, Nicolás Jaar, Arca, Meredith Monk, Tony Allen, Arto Lindsay is er ook veel talent gepresenteerd dat inmiddels is doorgegroeid naar de top. Iedere editie presenteert Rewire meer dan 30 premières. Veel concerten zijn eenmalig in Europa te zien.’

 

 

Kun je een aantal voorbeelden noemen die je raken aan afgelopen editie? 

‘Voor het online programma omarmden we het experiment als nooit tevoren. Er werd een ongekende hoeveelheid opdrachten gegeven aan artiesten. Juist omdat het online format vroeg om nieuw materiaal dat met name geschikt was om online te beleven, was het meer dan ooit wenselijk om werken speciaal te laten maken voor deze editie. We putten volop uit de brede mogelijkheden van online collaboraties, interactieve ervaringen en live-streaming. We gingen de uitdaging aan om artiesten digitaal met elkaar en met hun publiek te verbinden. Het programma bevatte online live premières, bijzondere werken gemaakt in opdracht voor Rewire. Maar ook exclusieve filmvertoningen, radioshows, lezingen en nog veel meer. Rewire 2021 bracht artiesten uit verschillende disciplines en tijdzones samen om te onderzoeken hoe live muziek anno 2021, tijdens een pandemie, kan worden gepresenteerd, via een breed scala aan media. Het festival bestond uit concert streams, filmvertoningen en een contextprogramma met lezingen, workshops en meditaties waarmee het festivalthema (Re)setting kritisch wordt bevraagd en verder uitgediept. De online editie van Rewire verwelkomde een reeks bijzondere samenwerkingen op afstand: remote residencies. Een groot aantal werken in opdracht van Rewire die kunstenaars van over de hele wereld verbond om nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen, zowel online als in isolatie. Alle remote residencies waren bijzonder, maar om er dan toch één te noemen: de online ontmoeting van  
de iconische Braziliaanse zanger Elza Soares en avant-garde trompettist jaimie Branch uit Brooklyn. Elza is een levende Braziliaanse muzieklegende met een ongelooflijk muzikaal oeuvre dat zich uitstrekt over zeven decennia. Haar muziek is een mix van samba met jazz, soul, funk, rap en elektronica, terwijl haar levensverhaal leest als een achtbaan van hoogte- en dieptepunten, persoonlijke triomfen en tragedies. Ook Branch is een veelzijdige artiest, die voortdurend zoekt naar manieren om de technische beperkingen van haar instrument uit te breiden en de taal van free jazz en geïmproviseerde muziek verder te verdiepen.’

 

Het zijn onzekere tijden. Hoe zijn jullie daar mee omgegaan?


‘Ondanks de COVID-19 pandemie is het ons gelukt om ook in 2021 een bijzonder festivalprogramma te presenteren. We zijn bijzonder trots op alles wat we, binnen moeilijke omstandigheden, bereikt hebben. Er bleef een enorme drive bestaan om, ondanks alle tegenslag en aanpassingen, toch de muziek die Rewire zo kenmerkt te blijven aanbieden aan een publiek en om makers van nieuwe opdrachten en werk te blijven voorzien. Door drastische wijzigingen door te voeren in de opzet van het festival is het Rewire gelukt om de missie met overtuiging uit te voeren. Hierdoor hebben we niet alleen artiesten een podium kunnen bieden en publiek de geneugten van een festival, maar hebben we ook werkgelegenheid kunnen creëren voor een grote groep zzp’ers. Uiteraard was dit alles alleen mogelijk doordat fondsen en subsidiënten zich coulant en flexibel hebben getoond.’

 

Fonds 21 steunt Rewire met een tweejarige toekenning van €100.000.

Bestuursverslag

inleiding

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële projecten gericht op Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Fonds 21 is een zelfstandige stichting gevestigd in Utrecht die haar financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS REAAL (Beheer), eveneens een onafhankelijke stichting. Sinds 2014 beschikt het fonds over een donatiebudget van ruim € 10 miljoen per jaar. Het vermogen van Beheer wordt op een duurzame wijze belegd.

 

In 2021 heeft het bestuur van Beheer besloten om eenmalig € 15.3 miljoen vrij te maken vanuit het eigen vermogen voor Fonds 21 EXTRA, bovenop het reguliere donatiebudget van € 10.6 miljoen en het budget voor Bureaukosten van € 1.5 miljoen. Het coronavirus heeft enorme impact (gehad) op de samenleving en ons dagelijks leven. De cultuursector is ontwricht en ook organisaties die actief zijn binnen het jongerendomein zijn zwaar getroffen. Fonds 21 voelt zich samen met de aanvragers verantwoordelijk voor het stimuleren van projecten en aanbod die van betekenis zijn voor publiek en de samenleving. Met de regelingen van Fonds 21 EXTRA hebben we in 2021 initiatieven mogelijk gemaakt die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Om noodhulp te bieden, maar bovenal ook om de kansen te benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt en bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de cultuursector. Om op te halen waar de kansen en noden voor de middellange en lange termijn liggen, is in 2021 een verkennend onderzoek uitgevoerd onder bestaande aanvragers. Belangrijke onderwerpen die hieruit voortkwamen zijn digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. Binnen Fonds 21 EXTRA zijn partijen gesteund die voorbeeldstellend zijn en/of gericht zijn op samenwerking. Fonds 21 vindt het belangrijk dat de opgedane kennis, ervaringen en succesfactoren overdraagbaar zijn of relatief makkelijk zijn op te schalen, zodat andere instellingen er ook mee aan de slag kunnen.

Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij

Het profiel van Fonds 21 is gericht op Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij. Fonds 21 streeft naar een landelijke spreiding van te ondersteunen projecten. De ondergrens van een projectaanvraag is € 10.000.

 

Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, dat beschikbaar is voor een breed, passend en/of nieuw publiek in de Nederlandse samenleving van nu, is de kern voor de ondersteuning van projecten Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt actuele projecten van professionele kunstinstellingen in de verschillende kunstdisciplines. Het donatiebudget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, mediakunst, digitale cultuur en literaire kunsten.

 

Binnen Kunst & Educatie worden projecten gesteund die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Aanvragen binnen dit aandachtsgebied kunnen alle kunstdisciplines betreffen en gericht zijn op alle leeftijden. We hebben de voorkeur voor projecten die zich richten op jongeren (12-30 jaar) in het algemeen en mbo-studenten in het bijzonder. Aanvragers kunnen zowel kunstinstellingen zijn als maatschappelijke organisaties.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij worden projecten gesteund die door een leerervaring de zelfredzaamheid van jongeren vergroten. Het 'empoweren’ van jongeren tussen 12 en 30 jaar staat centraal. In 2021 hebben we binnen Jongeren & Maatschappij een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd, zodat we kunnen blijven inspelen op de kansen en uitdagingen van deze tijd. De pijler Jongeren & Maatschappij kenmerkte zich door een afbakening in thema’s, waarbinnen projectaanvragen konden worden ingediend. Vanaf 5 juli 2021 is deze afbakening versoepeld, waardoor we als fonds doorlopend kunnen blijven inspelen op maatschappelijke verandering. We blijven prioriteit geven aan bepaalde actuele maatschappelijke thema’s, maar bieden ook ruimte aan initiatieven die hier niet direct onder vallen maar voor jongeren wel actueel en urgent zijn. Naast verandering in prioritering op thema, is in het nieuwe beleid ook meer nadruk op innovatie, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwende initiatieven. Ook hier spelen maatschappelijke veranderingen een rol: Fonds 21 is graag aanjager van projecten die inspelen op systeemfouten die ten koste gaan van de kansen van jongeren, of van originele, vernieuwende methodes om jongeren hier zelf in te stimuleren.

 

 

371 projecten ondersteund

 

Regulier beleid

In 2021 heeft Fonds 21 in totaal € 22.242.658 toegekend aan aanvragen, waarvan € 10.600.871 binnen het reguliere toekenningenbeleid en € 11.641.787 binnen Fonds 21 EXTRA. Binnen het reguliere beleid werden er 483 aanvragen ingediend, waarvan er 4 direct werden afgewezen omdat zij niet voldeden aan de algemene voorwaarden. In totaal ontvingen 301 projecten een financiële bijdrage. Het gemiddelde toekenningsbedrag was € 35.219; een stijging ten opzichte van 2020, toen het gemiddelde bedrag van een toekenning € 34.928 was. Ten opzichte van 2020 (469 aanvragen) zijn er meer aanvragen ontvangen. In 2021 is 25% van de behandelde aanvragen afgewezen. Dit percentage was in 2020 hoger, namelijk 30%.

 

Met het toekennen van financiële ondersteuning aan in totaal 301 projecten binnen het reguliere toekenningenbeleid wil Fonds 21 een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. 61% van het jaarbudget is toegekend aan projecten voor Kunst & Cultuur (€6.500.670). Van oudsher weten instellingen en organisaties Fonds 21 goed te vinden, met name instellingen en organisaties in de podiumkunsten. Binnen die discipline werd 33% (€3.549.170) van het totale budget besteed. In de overige disciplines (beeldende kunsten & vormgeving en film, mediakunst & digitale cultuur) werd ondersteuning verleend voor respectievelijk 11% (€1.211.400) en 13% (€1.401.500) van het totale budget. Het percentage dat besteed werd aan projecten in de literaire kunsten bedroeg in 2021 3% (€338.600) van het totale beschikbare budget.

 

18% is toegekend aan projecten die vallen binnen Kunst & Educatie (€1.854.745). Binnen Kunst & Educatie heeft Fonds 21 in 2021 3,5% (€371.305) van het totaal beschikbare budget besteed aan projecten binnen het meerjarige programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Fonds 21 wil kunstinstellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Projecten binnen Jongeren & Maatschappij ontvingen 21% (€ 2.245.456) van het beschikbare donatiebudget.

 

Fonds 21 EXTRA
Fonds 21 EXTRA

Met Fonds 21 EXTRA heeft Fonds 21 in 2021 culturele organisaties en gezelschappen gesteund die voorbeeldstellend zijn en/of gericht op samenwerking en kennisdeling. Hiermee kunnen deze instellingen de komende jaren inzetten op onderwerpen als innovatie, digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. In totaal hebben 24 musea, theatergezelschappen, podia, productiehuizen en festivals ruim € 9.5 miljoen van Fonds 21 EXTRA ontvangen om zich te kunnen richten op de langere termijn.

 

Met het Kickstart Cultuurfonds heeft Fonds 21 in gezamenlijkheid met andere fondsen noodhulp verleend aan de culturele sector. Vanuit het Fonds 21 EXTRA programma heeft Fonds 21 ook in 2021 bijgedragen aan het Kickstart Cultuurfonds. Het noodfonds was in 2020 opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. In totaal ontvingen in 2020 en 2021 ruim 1.126 instellingen in de cultuursector bijna € 40 miljoen van het Kickstart Cultuurfonds.

 

In 2021 heeft Fonds 21 zich vanuit het Fonds 21 EXTRA programma aangesloten bij het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU). CIPU is een gezamenlijk fonds dat zich sinds 2020 inzet om de culturele sector in Utrecht door innovatie en samenwerking te versterken en toekomstbestendig te maken. De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie, transitie en samenwerking is voor Fonds 21 aanleiding geweest om zich in 2021 aan het fonds te verbinden.

 

Tussen 1 maart en 1 juli 2021 initieerde Fonds 21 binnen de pijler Jongeren & Maatschappij de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. De acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich ten gevolge van de coronamaatregelen eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten vormde de aanleiding van deze regeling. Organisaties uit heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, lokaal en landelijk opererend, voor ons bekende en onbekende aanvragers, wisten ons vanaf de eerste dag van de regeling te vinden. In totaal hebben 231 verschillende organisaties op de regeling gereageerd. We hebben hiervan 39 projecten kunnen steunen voor een totaalbedrag van € 1.043.168. Uit de cijfers blijkt dat de stimuleringsregeling inspringt op een urgente behoefte. Tegelijkertijd is de massale animo voor de regeling ook schrijnend.

 

Vanuit Fonds 21 EXTRA is ook bijgedragen aan het programma ‘Alle jongeren een thuis’ van Kansfonds, waarmee wordt ingezet op het terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren. De samenwerking tussen de Fonds 21 en het Kansfonds zorgt voor meer slagkracht om de problematiek van thuisloze jongeren het hoofd te bieden, het onderwerp te agenderen en toepasbare kennis te delen met gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Fonds 21 heeft € 250.000 bijgedragen aan het programma. Binnen de pilot systeemverandering Jongeren & Maatschappij zijn 4 projecten ondersteund, voor een totaalbedrag van € 280.040.

Beleid

In het beleid van het fonds is nu opgenomen dat uitvoerenden en kunstenaars betaald dienen te worden volgens de richtlijn kunstenaarshonoraria, de geldende cao of de cao-normen. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt meegewogen of honoraria volgens de geldende normen worden betaald. In aanvulling hierop onderschrijft Fonds 21 de Fair Practice  Code en de Governance Code Cultuur. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt de onafhankelijkheid van bestuur van de aanvrager meegewogen.

 

Fonds 21 is meer dan alleen financier van projecten. We zijn ook een betrokken partner die ontwikkelingen stimuleert en lacunes signaleert en agendeert. Fonds 21 wil aanjager zijn op het gebied van kennisdelen om zo een nog groter deel van de sector te bedienen met de projecten die we ondersteunen. In het derde kwartaal van 2021 zijn we van start gegaan met de pilot Kennisdeling Digitalisering. Op 1 december organiseerde Fonds 21 een online kennissessie over het toepassen van digitale technologie in de culturele sector. De kennissessie werd gemodereerd door Maarten Kuiper en Femke van Oorschot van New Nodes, een adviesbureau op het gebied van digitale technologie. Fonds 21 organiseerde deze sessie om de aanwezigen kennis te laten maken met elkaars initiatieven, kennisdeling te faciliteren en zelf inzichten te krijgen hoe we dergelijke bijeenkomsten zo goed mogelijk kunnen organiseren en de opgedane kennis vervolgens kunnen ontsluiten.

 

Fonds 21 hecht belang aan de evaluatie van ondersteunde projecten. De wens is om de opgedane kennis uit deze evaluaties breder te delen. Fonds 21 hecht ook belang aan publieksonderzoek en aan het hebben van een visie op publiek en wil dit graag bij aanvragers stimuleren. De kosten voor publieksonderzoek kunnen worden opgenomen op de begroting van een projectaanvraag.

 

In het beleid van het fonds is nu opgenomen dat uitvoerenden en kunstenaars betaald dienen te worden volgens de richtlijn kunstenaarshonoraria, de geldende cao of de cao-normen. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt meegewogen of honoraria volgens de geldende normen worden betaald. In aanvulling hierop onderschrijft Fonds 21 de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt de onafhankelijkheid van bestuur van de aanvrager meegewogen. Fonds 21 onderschrijft ook de waarden van de Code Diversiteit & Inclusie en ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de code.

 

Fonds 21 maakt zijn beleid kenbaar via de website, nieuwsbrieven en sociale media. De website is hét communicatiemiddel voor het fonds. In 2021 heeft het fonds een nieuwe website gelanceerd. Er is veel aandacht besteed aan het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria, opdat meer passende aanvragen zouden worden ingediend. Op de nieuwe website is er extra veel aandacht voor kennisdeling, met behulp van o.a. de Dossiers-pagina.

Bestuur

Per 1 januari 2022 is de heer J.M. Overmeer afgetreden als bestuurslid van Fonds 21. Hij is opgevolgd door de heer E.P. Goudswaard.

 

Fonds 21 is lid van de FIN en van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC).

 

 

 

Vergaderingen en besluiten

Het bestuur heeft in 2021 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.

 

In 2021 vergaderde het bestuur 6 keer op: 10 februari, 18 maart, 6 mei, 24 juni, 15 september en 9 december.

 

In 2021 werd naast het reguliere toezicht op financiën, bedrijfsvoering en beleid in de vergaderingen door het bestuur aandacht besteed aan:

 

 • Project- en managementrapportages
 • Jaarrekening 2020 en bijbehorende accountantscontrole Jaarverslag 2020
 • Toegekende projecten Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij 2020 Overzichten toekenningen en afwijzingen per maand 2021
 • Prognose 2021
 • Begroting 2022
 • Budget Fonds 21 EXTRA UBO-registratie
 • Voorstel budgetverdeling K&C, K&E en J&M 2022
 • Loonkosten 2022
 • Update Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Voortgang nieuwe pensioenregeling
 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Ondergrens controleverklaring
 • Concept bestuursverslag 2021
 • Analyse aanvragen 2020
 • Inhoudelijke evaluatie Dashboard Online filmfestivals Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona
 • Fonds 21 EXTRA:
  • Kansfonds - Alle Jongeren een Thuis
  • CIPU
  • Cultuurloket DigitALL
  • Pilot systeemverandering J&M: sQuare
  • Pilot systeemverandering J&M: Diversion
  • Pilot systeemverandering J&M: IMC Weekendschool
  • Pilot systeemverandering J&M: samenwerkingsverband tussen JINC, Move, Petje af, Jong Ondernemen, en het Nederlands Debatinstituut
  • Centraal Museum Utrecht
  • Design Museum Den Bosch
  • Frans Hals Museum
  • Frascati
  • Grand Theatre Groningen
  • ITA
  • Maas Theater en Dans
  • MU
  • Boijmans Van Beuningen
  • Muziekgebouw aan 't IJ
  • Rijksmuseum
  • Stedelijk Museum Alkmaar
  • IDFA
  • STRP
  • Van Gogh Museum
  • Nederlands Fotomuseum
  • Eye Filmmuseum
  • Stedelijk Museum Amsterdam
  • Theater Utrecht
  • TextielMuseum Tilburg
  • Nationale Opera & Ballet
  • Theater Rotterdam
  • Concertgebouw
  • Podiumpas
  • Kasteel Wijlre
 • Aanvragen binnen reguliere beleid:
  • Nederlands Film Festival 2021-2022
  • VMBO On Stage (2021-2023)
  • Samen lezers maken in 2022 en 2023
  • Boijmans Hillevliet (2021-2024)
  • IDFA (2021-2022)
  • Van Gogh Verbindt (2022-2025)
  • Holland Festival (2022-2023)
 • Zelfevaluatie bestuur 2020 Ontwikkelingen Stichting Beheer Vacature vice-voorzitter bestuur Fonds 21
 • Benoeming Ewoud Goudswaard per 1 januari 2022
 • Terugtreden Jan Overmeer als bestuurslid en aantreden als adviseur per 1 januari 2022 Functioneren interne organisatie
 • Wijzigingen verantwoordelijkheden staf
 • Nadere kennismaking met (nieuwe) medewerkers van Fonds 21
 • Benoeming Martin van Engel, nieuw commissielid Jongeren & Maatschappij Benoeming Dorien van de Pas, nieuw commissielid Kunst & Cultuur
 • Profiel adviseur Podiumkunsten Relevante (neven)functies bestuur Ondersteuning hybride aanbod
 • Beleidswijziging Jongeren & Maatschappij Deelname Kickstart Cultuurfonds Festivalnotitie 2021
 • Kennisdeling Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
 • Privilegetraining en werkgroep Diversiteit & Inclusie NPO Actieplan Cultuur
 • Verkenning LHBTI+ programmaregeling J&M Kennisdeling pilot: kennissessie digitalisering Verslag kennissessie Digipacct: drie culturele codes

 

De jaarrekening over 2020 is door accountant Dubois & Co van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

 

In oktober 2021 hebben voorzitter en vicevoorzitter een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het functieprofiel van de directeur was hierbij uitgangspunt. Het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur. In maart 2021 heeft het bestuur zichzelf geëvalueerd.

 

Commissies toewijzing

Aan de commissies worden projectaanvragen voorgelegd boven € 50.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf € 250.000.

 

 

De Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur BESTOND in 2021 UIT:

 • Marente Bloemheuvel (tot 10 juni 2021)

 • Henk Christophersen

 • Hicham Khalidi (per 1 januari 2021)

 • Dorien van de Pas (per 15 september 2021)

 • Dianne Zuidema

 

In 2021 vergaderde de commissie Kunst & Cultuur vier keer: op 10 maart, 9 juni, 22 september en 19 november. In totaal heeft de commissie in 2021 19 projectaanvragen behandeld, die alle 19 werden toegekend.

 


De Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij BESTOND IN 2021 UIT:

 • Henk Christophersen

 • Martin van Engel (per 1 mei 2021)

 • Frank Maas

 • Yvonne van Sark

 

In 2021 vergaderde de commissie Jongeren & Maatschappij zes keer: op 3 maart, 28 april, 2 juni, 23 juni, 8 september en 17 november. In totaal heeft de commissie in 2021 16 projectaanvragen behandeld, waarvan 15 projectaanvragen werden toegekend.

Organisatie

De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg in 2021 8.58 fte. 2 functies worden met externen ingevuld (controller en medewerker financiële administratie). Marijke Evers, adviseur podiumkunsten, is per 1 juli 2021 50% gaan werken, namelijk 16 uur per week. Zij heeft aangegeven per 1 juli 2022 met pensioen te gaan. Om die reden is een nieuwe adviseur podiumkunsten aangesteld, Ilana van den Berg, voor 24 uur per week. Dit wordt mogelijk per 1 juli 2022 uitgebreid naar 32 uur per week.

Risicomanagement & Governance

Algemeen

Fonds 21 hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, limieten, rapportages en controles om de risico’s te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico’s van het fonds worden vastgesteld door de directie en het bestuur. Monitoring van het risicomanagement is ondergebracht bij de directie en de controller. Zij analyseren de risico’s, bereiden beleids- en richtlijnen voor en coördineren het risicomanagement. In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderkende risico’s nader toegelicht.

 

 

Operationeel risico

Fonds 21 loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat het fonds schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Het fonds tracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen en vastgelegd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend.

 

De omvang van de organisatie brengt een beperkte mate van afhankelijkheid van bepaalde personen met zich mee. Een speciaal onderdeel van het operationeel risicomanagement is IT- beveiliging en bedrijfscontinuïteit. De werkzaamheden om risico’s te beheersen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Bij strategische beslissingen worden de consequenties met betrekking tot de operationele risico’s consequent in beeld gebracht en gemonitord.

 

 

Projectrisico

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet  correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeels- en besluitvorming is vastgelegd in het beleid van het fonds en vertaald naar werkprocedures en een bevoegdhedenmatrix. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro’s en contra’s van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in de projectadministratie. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Projectrisico’s worden tevens beperkt door het werken met voorwaardelijkheid van toezeggingen. In geval van meerjarige toekenningen wordt door middel van het regelmatig toetsen van de werkelijkheid aan de voorwaarden het projectrisico beperkt. Ten slotte wordt voor projecttoekenningen vanaf €50.000 een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant verlangd.

 

 

Risico’s en financiële omvang van samenwerkingsverbanden

Fonds 21 is voor zijn financiering geheel afhankelijk van Stichting Beheer SNS REAAL (Beheer). Indien door Beheer wordt besloten de financiering van Fonds 21 te beëindigen, wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee jaar na aankondiging van de beëindiging de lopende verplichtingen af te wikkelen. Gelet op de jarenlange nauwe relatie tussen Fonds 21 en Beheer en de sterke vermogenspositie van deze stichting wordt de kans op een beëindiging van de financiering door Beheer als zeer laag ingeschat. Bovendien is er sprake van een gedeeltelijke bestuurlijke integratie, omdat twee bestuursleden van Beheer ook lid zijn van het bestuur van Fonds 21. Hierdoor wordt het risico van het beëindigen van de financiering door Beheer verder gemitigeerd. Voor meer inzicht in de financiële positie van Beheer verwijzen wij naar de website van Beheer, alwaar onder meer de jaarrekening van Beheer is opgenomen.

 

 

Financiële risico’s

Het financieel resultaat van Fonds 21 is opgebouwd uit drie elementen:

 •  Jaarlijkse bijdrage van en eventuele resultaatsuppletie door Beheer
 • Doelbestedingen (projecttoekenningen minus vrijval van eerder toegekende bedragen)
 • Bureaukosten

 

 

Resultaatsuppletie

Resultaatsuppletie door Beheer vindt plaats conform de statuten. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Beheer en Fonds 21 zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

 

Toekenningen en vrijval van eerder toegekende bedragen

Fonds 21 is voor zijn budgettoekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Beheer biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd. Het fonds zet zijn gelden uit na beoordeling en toekenning van aanvragen. Hierbij gaat het fonds voor inhoudelijke kwaliteit en voor een brede financiering van projecten.

 

Toekenningen vinden plaats conform de bestaande toekenningsprocedure. Toegekende bedragen, die in het jaar van toekenning vrijvallen, kunnen alleen worden herbesteed in het jaar van toekenning. Projecten die achterstallig zijn met betrekking tot de afrekening worden gerappelleerd.

 

 

Bureaukosten

Directie en bestuur vinden dat een sobere organisatie past in het huidige tijdsgewricht. Meer dan 90% van de bureaukosten betreft vaste kosten. Het gaat hierbij met name om de personeelskosten van medewerkers met een vast dienstverband, huur-en leaseverplichtingen, alsmede kosten voor communicatie. Ook ten aanzien van andere kosten bestaan er vaste verplichtingen zoals de contracten voor de schoonmaak en de licenties voor het gebruik van de ICT-systemen. Circa 10% van de kosten is aan te merken als variabel. Deze kosten worden gemaakt om de bureauorganisatie te kunnen uitvoeren maar zijn niet gebaseerd op vaste contracten.

 

 

Beloningsbeleid personeel

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Beheer ontvangen geen vergoeding van Fonds 21. Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per bijgewoonde commissievergadering.

 

 

Reputatierisico

Binnen de organisatie wordt door middel van bewustwording en betrokkenheid van medewerkers getracht het reputatierisico te minimaliseren. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het zo transparant mogelijk afleggen van verantwoording over activiteiten en het zorgvuldig selecteren van samenwerkingsverbanden. Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden, directie en medewerkers meebrengen. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van een mogelijke situatie van belangenverstrengeling en dergelijke wordt er direct gehandeld om mogelijke reputatieschade van het fonds en het individu te voorkomen (zie ook paragraaf Compliance en integriteit).

 

 

Compliance en integriteit

Fonds 21 kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake personen en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin het fonds zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. Medewerkers van Fonds 21 worden periodiek bijgeschoold over de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (AVG), alsmede op het gebied van de financiële aspecten van het donatiebudget (toekennen, bewaken en afrekenen van projecttoezeggingen). In 2021 hebben geen incidenten plaatsgevonden op het gebied van compliance en integriteit. Fonds 21 is niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving.

 

 

Vooruitblik 2022

Door Stichting Beheer SNS REAAL is voor 2022 een regulier donatiebudget toegezegd van €10.960.400, alsmede een budget voor bureaukosten van €1.668.500. Circa €6 miljoen van het budget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, mediakunst, digitale cultuur en literaire kunsten. Voor projecten die zich richten op het verbeteren van de maatschappelijke kansen van jongeren wordt circa €3 miljoen uitgetrokken. Aan projecten binnen Kunst & Educatie wordt circa €2 miljoen van het donatiebudget besteed. De totale bureaukosten zijn geraamd op €1.7 miljoen. Streven is talrijke, diverse en nieuwe, maar ook bij de projecten passende publieksgroepen te bereiken door ondersteuning van een keur aan kwalitatief goede projecten. De aandacht blijft uitgaan naar evaluatie van ondersteunde projecten. De impact van gehonoreerde projecten blijft onverminderd van belang.

 

Resumerend leidt dit tot de volgende exploitatiebegroting voor 2022:

 

In 2022 zal er blijvend aandacht uitgaan naar het signaleren en in kaart brengen van de effecten van het coronavirus op onze aanvragers, ons aanvraagproces, onze werkwijze en ons beleid. Het is van belang om deze informatie en bevindingen te verzamelen en onderling te delen om doorlopend een beeld te blijven vormen van de sector, tegen welke problemen de aanvragers aanlopen, hoe wij ons coulant kunnen opstellen en waar Fonds 21 kan bijdragen aan het stimuleren van aanbod ten tijde van corona. De aangepaste projectplannen en uitgestelde projecten zijn onlosmakelijk verbonden met onze adviespraktijk en de werkwijze van Fonds 21. De coronapandemie heeft het draagvlak voor een herziening van de culturele sector flink doen toenemen. Met Fonds 21 EXTRA hebben we enkele culturele organisaties en gezelschappen de mogelijkheid geboden zich te richten op de langere termijn. De instellingen richten zich hierbij op de onderwerpen digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. Fonds 21 organiseert in 2022 meerdere bijeenkomsten om de opgedane kennis, ervaringen en succesfactoren binnen Fonds 21 EXTRA zo breed mogelijk te delen. Door instellingen aan elkaar te koppelen en de opbrengsten ervan vervolgens te ontsluiten, wil Fonds 21 een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van innovatie in de culturele sector.

 

Fonds 21 onderschrijft de waarden van de Code Diversiteit & Inclusie en zal dit jaar de naleving ervan nog steviger verankeren in zijn beleid. Dat betekent voor ons als organisatie een doorlopend leerproces, beseffende dat ook voor ons geldt dat diversiteit en inclusie nooit ‘af’ zal zijn. In 2022 gaan wij verder met deze thema’s binnen onze organisatie. We werken aan het toegankelijk en inclusief maken van onze communicatie en ons aanvraagproces, passen waar nodig ons beleid aan en dagen ons team uit zich te blijven scholen. Wij stimuleren onze aanvragers actief om zich tot diversiteit en inclusie te verhouden en bevragen hen hier nadrukkelijk op in ons aanvraagproces.

 

In 2022 zal binnen de discipline Podiumkunsten extra aandacht zijn voor producties van makers met een jongere carrière. Ook aan producties van jeugdtheater zal Fonds 21 ruim aandacht besteden: voor deze producties zijn extra middelen beschikbaar.

 

Binnen Kunst & Educatie zal er specifieke aandacht uitgaan naar het stimuleren van kunsteducatieaanbod voor mbo’ers. Vanwege de coronamaatregelen is het in deze tijd soms lastig om projecten te organiseren waar mbo’ers fysiek aan deelnemen of bij aanwezig zijn. Toch blijft het stimuleren van goed aanbod voor deze doelgroep onverminderd belangrijk.

 

In de altijd veranderende praktijk waarbinnen Fonds 21 opereert is het nodig regelmatig ons beleid kritisch onder de loep te nemen. In 2020 is het beleid van de pijler Jongeren & Maatschappij geëvalueerd, zowel op inhoud als vorm, en in 2021 zijn de thema’s van de pijler losgelaten. In ons nieuwe beleid leggen we meer nadruk op innovatie, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwende initiatieven. Ook hier spelen maatschappelijke veranderingen een rol: Fonds 21 is graag aanjager van projecten die inspelen op systeemfouten die ten koste gaan van de kansen van jongeren, of van originele, vernieuwende methodes om jongeren hier zelf in te stimuleren. In 2022 is specifieke aandacht voor systeemverandering binnen het maatschappelijke domein.

 

In 2022 zullen de statuten van de stichting worden geactualiseerd zodat deze ook in lijn zijn met vigerende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 14 februari 2022 vond de laatste Fonds 21 EXTRA vergadering plaats, waarin toekenningen zijn gedaan aan diverse instellingen. Hiermee is de besteding van het totale EXTRA-budget afgerond. Het in dit kader definitief toegekende bedrag is daarmee uitgekomen op € 15,2 miljoen. Met dit bedrag worden uiteindelijk 76 projecten ondersteund, die in de periode 2021 tot en met 2025 zullen worden uitgevoerd.

 

De corona-pandemie heeft verder geen invloed op de continuïteit van Fonds 21, anders dan dat wij in de komende jaren voornoemde zullen blijven monitoren en afwikkelen.

 

 

 

Dankwoord


Het bestuur van Fonds 21 dankt iedereen ten zeerste die in 2021 heeft bijgedragen aan de resultaten van het fonds. We danken de aanvragers voor hun bijzondere initiatieven. We danken de leden van de commissies toewijzing voor hun inzet en toewijding. We danken de medewerkers van het bureau en de directeur voor hun ongebreidelde inzet en enthousiasme.

 

 

Bestuur Fonds 21

Utrecht, 17 maart 2022

Relevante (neven)functies

Tot en met 31 december 2021

 

 

E.H. Swaab (Els, 1946), voorzitter

Jurist/Arbiter

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter STAK Maarsen Groep

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid Bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV

Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo (t/m juni 2021)

Voorzitter Bestuur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Voorzitter bestuur Stichting Videma

Vicevoorzitter Restitutie Commissie

 

 

N. Albayrak (Nebahat, 1968), vicevoorzitter

SVP Corporate Affairs, Safety and Sustainability & Member of Fortum Executive Management bij Fortum (hoofdfunctie)

Lid Raad van Commissarissen Unilever (t/m juli 2021)

Lid Raad van Commissarissen NS

Lid Raad van Advies van topvrouwen.nl

 

 

A.H.A. Hoevenaars (Nol, 1949)

Lid Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

Lid Bestuur Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

 

 

J.M. Overmeer (Jan, 1946)

Voorzitter Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

 

 

E.P. Goudswaard (Ewoud, 1958), in functie vanaf 1 januari 2022

Lid Raad van Commissarissen Triple Jump BV

Voorzitter Raad van Toezicht Hersenstichting

Lid Bestuur Pensioenfonds SNS Reaal

Lid Bestuur Stichting Beheer SNS Reaal

Voorzitter STAK Bouwmeester (Goudse Verzekeringen)

Lid Bestuur Stichting Fair Capital Impact Fund

Lid Bestuur Stichting Action Africa Help- Nederland

Voorzitter Raad van Advies Stichting Welcome

Voorzitter Raad van Toezicht The Ocean Movement

Lid Bestuur Stichting Nationaal Groenfonds

 

 

H.D Christophersen (1963), algemeen directeur Stichting Fonds 21

Regent bij Fonds Sluyterman van Loo (t/m maart 2021)

 

Fonds 21 in het kort

Onze missie

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Dat doen wij op het gebied van Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij. De naam Fonds 21 onderstreept ons profiel: focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw.  
 
Naast financier van projecten zijn we een betrokken partner die ontwikkelingen stimuleert en lacunes signaleert en agendeert. Zo initiëren we jaarlijks programmaregelingen waarmee we een impuls geven aan actuele thema’s met een evidente meerwaarde voor een of meer sectoren. Een voorbeeld hiervan is ons programma Kunsteducatie voor mbo’ers, waarin we kunst- en cultuurinstellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-studenten. Ook anticiperen we met speciale regelingen op urgente en acute behoeften. In 2021 deden we dit bijvoorbeeld met de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, waarmee we de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren (12-30 jaar) wilden verzachten.   
 
Om de kansen en uitdagingen van deze tijd tegemoet te kunnen treden, zoekt Fonds 21 ook actief naar samenwerking. Dat deden we in 2021 onder meer door deelname aan Kickstart Cultuurfonds, het tijdelijke fonds dat is opgericht om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Samenwerken deden we ook binnen het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. Verder sloegen we de handen ineen met Kansfonds in de strijd tegen dak- en thuisloosheid onder jongeren.  
 
Sinds 2021 zet Fonds 21 ook in op het stimuleren en faciliteren van kennisdeling. We organiseren bijeenkomsten om kennis, ervaringen en succesfactoren te delen. Door organisaties aan elkaar te koppelen en de opbrengsten ervan te ontsluiten, wil Fonds 21 een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van innovatie in de sectoren waarbinnen we actief zijn.  

Onze doelstellingen

Met een donatiebudget van ruim € 10 miljoen ondersteunt Fonds 21 projecten van professionele culturele instellingen en van organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. Daarmee willen we een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Het donatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL.  

Het grootste deel van ons donatiebudget is gereserveerd voor initiatieven binnen de pijler Kunst & Cultuur. We steunen projecten binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, mediakunst, digitale cultuur en literaire kunsten. Artistieke kwaliteit, vernieuwing en het bereiken van een nieuw of ander publiek zijn belangrijke criteria bij de beoordeling van projecten. We voelen een verantwoordelijkheid om met onze projecten een zo breed mogelijk publiek te bereiken.  

Het doel van de pijler Jongeren & Maatschappij is het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren. Daarom ondersteunen we projecten voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar die een zetje kunnen gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat deze jongeren de kans krijgen hun grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen, vaardigheden en kennis kunnen opdoen. We dragen onder meer bij aan projecten die met jongeren aan de slag gaan met mediawijsheid of met het voorkomen van armoede en schulden. Ook steunen we maatjesprojecten, initiatieven die zich richten op arbeidsmarktoriëntatie en projecten die bijdragen aan het leesplezier van jongeren.

Binnen Kunst & Educatie steunt Fonds 21 initiatieven die professionele kunst als basis hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Dit zijn zowel kunsteducatieprojecten als projecten waarin een (maatschappelijk) onderwerp wordt geagendeerd aan de hand van professionele kunst. Binnen Kunst & Educatie hebben we speciale aandacht voor projecten die zich richten op mbo-studenten. Het is een groep die veelal wordt vergeten en waarvoor nog weinig aanbod is.

interview

Rewire

Internationaal festival voor vooruitstrevende, innovatieve muziek.

Lees interview
Rewire
Fonds 21 EXTRA
Fonds 21 EXTRA

Deze uitzonderlijke tijd vraagt om nieuwe inzichten, creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen van onze aanvragers, maar ook van de fondsen. Daarom besloot het bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL om eenmalig € 15.3 miljoen vrij te maken vanuit het eigen vermogen voor Fonds 21 EXTRA. Met Fonds 21 EXTRA maakten we eenmalig initiatieven mogelijk die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Initiatieven die zich richten op het hier en nu én op de periode na corona. Het budget van Fonds 21 EXTRA is besteed aan noodhulp, samenwerkingen en aan innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn.

2021 in het kort

Resultaten

In 2021 heeft Fonds 21 toekenningen gedaan binnen het reguliere budget (€10,6 miljoen) en binnen het eenmalig, extra vrijgemaakte budget Fonds 21 EXTRA (€15,3 miljoen).  

 

 

 

Resultaten regulier beleid

In 2021 heeft Fonds 21 binnen het reguliere beleid 301 projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Deze toekenningen zijn gedaan binnen de pijlers Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij. Aan de toegekende projecten heeft het fonds €10,6 miljoen besteed. Binnen ons reguliere beleid ontvingen we in 2021 483 aanvragen, in 2020 waren dit er 469. Het gemiddeld toegekend donatiebedrag is €35.219.    
 
In 2021 zijn 301 van de 404 behandelde aanvragen toegekend. Dat komt neer op een toekenningspercentage van 75%. Dit betekent dat Fonds 21 het aantal niet-passende aanvragen heeft weten terug te dringen. De invoering van de verplichte vooraanvraag in 2020 heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. De vooraanvraag is een manier om aanvragers te adviseren en op weg te helpen naar een succesvolle aanvraag.   

Ontvangen aanvragen

2021
301Toekenningen
483

Aanvragen

2020
337Toekenningen
469

Aanvragen

2019
258Toekenningen
685

Aanvragen

Netto toegekend bedrag

Kunst & Cultuur
6.500.670

Beeldende Kunsten & Vormgeving, Film, Mediakunst & Digitale Cultuur, Literaire Kunsten, Podiumkunsten

Kunst & Educatie
1.854.745

Jongeren & Maatschappij
2.245.456

Fonds 21 EXTRA
Fonds 21 EXTRA

Vanuit het eigen vermogen van Stichting Beheer SNS REAAL is in 2021 eenmalig €15,3 miljoen extra vrijgemaakt voor Fonds 21 EXTRA. Dit is besteed aan noodhulp, samenwerkingen en aan innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn. In 2021 is binnen Fonds 21 EXTRA €15,2 miljoen toegekend aan 76 initiatieven.

Netto Toegekend Bedrag

Langere Termijn
11.539.949

Digitalisering, Publieksontwikkeling, Behoud van kwaliteit, Betrekken van de jongere generatie

Samenwerking
2.590.040

Kickstart Cultuurfonds, Kansfonds, CIPU, Cultuurloket DigitALL, Pilot Systeemverandering

Noodhulp
1.068.168

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, Noodhulp Kunst & Cultuur

Toekenningen

Inleiding

In 2021 hebben we toekenningen gedaan binnen het reguliere beleid en binnen het eenmalige Fonds 21 EXTRA. Binnen het reguliere beleid is het volledige donatiebudget van €10,6 miljoen uitgegeven. Dit is besteed aan projecten binnen de pijlers Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij. De actualiteit vroeg echter om meer steun dan binnen ons reguliere beleid mogelijk was. In 2021 hebben we daarom Fonds 21 EXTRA gelanceerd om initiatieven mogelijk te maken die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Initiatieven die zich richten op het hier en nu, maar ook op de periode ná corona. Stichting Beheer SNS REAAL heeft hiervoor vanuit het eigen vermogen €15,3 miljoen vrijgemaakt – bovenop het reguliere donatiebudget.  

 

 

Uitvoering regulier beleid

Binnen het reguliere beleid van Fonds 21 is circa €6 miljoen gereserveerd voor projecten op het gebied van Kunst & Cultuur. Circa €2,6 miljoen is bestemd voor Jongeren & Maatschappij en binnen Kunst & Educatie is jaarlijks circa €2 miljoen beschikbaar. Organisaties kunnen gedurende het hele jaar aanvragen voor financiële ondersteuning indienen. Aanvragers die niet eerder een toekenning van ons fonds hebben ontvangen, zijn verplicht een vooraanvraag te versturen alvorens zij een volledige aanvraag kunnen indienen. Voor een vooraanvraag geldt een behandeltermijn van drie weken. De projectaanvragen die bij Fonds 21 binnenkomen, worden getoetst aan onze voorwaarden en criteria. De voorwaarden, criteria en afwijzingsgronden zijn terug te vinden op onze website. Volledige aanvragen worden binnen vier maanden behandeld.  

 

 

Coronavirus

2021 stond net als het jaar daarvoor vrijwel volledig in het teken van het coronavirus. De coronacrisis laat diepe sporen na in onze samenleving en 2021 was wederom een uitzonderlijk moeilijk jaar voor onze aanvragers. Fonds 21 was er alles aan gelegen dat er projecten konden worden geïnitieerd die van betekenis zijn voor publiek en samenleving. In 2021 hebben we daarom ondersteuning geboden middels de uitvoering van ons reguliere beleid en middels Fonds 21 EXTRA. We zijn onder de indruk van de creativiteit en weerbaarheid die onze aanvragers in deze moeilijke tijden hebben getoond. Organisaties stelden alles in het werk om ervoor te zorgen dat er aanbod werd ontwikkeld voor publiek. We zagen een veelvoud aan online en hybride initiatieven en voor het fysieke aanbod haalden organisaties alles uit de kast om een veilige omgeving te creëren voor bezoekers en medewerkers. Verder zagen we in 2021 veel initiatieven die inspeelden op de actualiteit en het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren.   

 

 

Veranderende werkpraktijk

De gevolgen van het coronavirus hadden hun weerslag op onze werkpraktijk, zowel in de uitvoering van ons reguliere beleid als in de uitvoering van Fonds 21 EXTRA. In 2021 had Fonds 21 veel contact met organisaties die voor de uitvoering van hun project werden getroffen door de coronamaatregelen. Dat ging zowel over de gevolgen van onze toekenning bij uitstel of annulering van een project, als over wijzigingen in de uitvoering. Fonds 21 stelde zich coulant op als het ging om het nakomen van de afspraken. Omdat de verschillen per project te groot waren om één richtlijn te hanteren, behandelden we de gevolgen van de maatregelen per project. Uiteraard bleven we aanvragen toetsen aan onze algemene voorwaarden en criteria, maar we keken ook actief naar hoe we aanvragers zo goed mogelijk konden bijstaan. Dat betekende dat een groot deel van onze werkzaamheden in 2021 opnieuw uit maatwerk bestond.  

 

 

Diversiteit en inclusie

Fonds 21 heeft blijvende aandacht voor diversiteit en inclusie. We onderschrijven de waarden van de Code Diversiteit & Inclusie en verankerden de naleving ervan in 2021 nog steviger in het beleid. We zien dat er in de cultuursector en bij maatschappelijke organisaties die zich richten op jongeren al goede stappen worden gezet.

interview

WINTER/21/J

Dansvoorstelling over de winter van de witte man van choreograaf Ryan Djojokarso.

Lees interview
WINTER/21/J

Spreiding

Fonds 21 streeft naar een landelijke spreiding van de projecten die het ondersteunt. We hebben een voorkeur voor projecten die door het hele land te zien zijn of publiek uit meerdere regio's bereiken. Door de coronapandemie is een groot aantal projecten in aangepaste vorm uitgevoerd. Sommige projecten konden volledig fysiek plaatsvinden, maar een groot aantal organisaties moest kiezen voor een online of hybride uitvoering van hun project. Het geografisch bereik nam hierdoor in veel gevallen toe.  

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze samenleving; ze kunnen inspireren, verbinden en nieuwe inzichten geven. Kunst en cultuur zijn van en voor ons allemaal. Daarom vinden we dat ze voor iedereen in onze samenleving toegankelijk moeten zijn. Fonds 21 steunt projecten op een groot aantal gebieden, van videokunst tot opera en van spoken word tot klassieke schilderkunst. Door heel Nederland. In 2021 hebben we binnen ons reguliere donatiebudget van de pijler Kunst & Cultuur 218 aanvragen toegekend voor een bedrag van in totaal €6.500.670.   
 
Fonds 21 voelt een verantwoordelijkheid om met de gesteunde projecten een zo breed mogelijk publiek te bereiken, maar we hebben ook aandacht voor experiment. Verder hebben we bij de beoordeling van projecten oog voor eerlijke betaling van de makers. We hanteren daarom alle culturele codes. In 2021 ondersteunden we een breed scala aan projecten op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, film, digitale cultuur, literatuur, fotografie, design, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Ook festivals, publicaties en mediaproducties konden rekenen op onze financiële ondersteuning.   

 

 

Behandelde aanvragen en aantal toekenningen binnen Kunst & Cultuur. Klik op afbeelding voor specificatie verdeling per discipline.

Toekenningen Verdeling per discipline
2021
218Toekenningen
290

Aanvragen

Kunst & Cultuur
6500670
Podiumkunsten (130) 3.549.170
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur (30) 1.401.500
Beeldende Kunsten & Vormgeving (44) 1.211.400
Literaire Kunsten (14) 338.600

Totaal

6.500.670

Fonds 21 EXTRA
Fonds 21 EXTRA

Met Fonds 21 EXTRA konden we in 2021 snel inspelen op de actualiteit en steun bieden aan initiatieven die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Binnen de pijler Kunst & Cultuur deden we dit met noodhulp, samenwerkingen en het stimuleren van ontwikkelingen op de langere termijn op de onderwerpen digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie.

 

 

Verdeling Fonds 21 EXTRA binnen Kunst & Cultuur
TOTAAL
13624949

 

Podiumkunsten

 

Veruit de meeste aanvragen ontvangt Fonds 21 binnen het aandachtsgebied Podiumkunsten, waar in totaal 188 aanvragen werden behandeld. Daarvan zijn 130 projecten toegekend voor in totaal €3.549.170.

58 aanvragen zijn afgewezen. De verhouding toekennen/afwijzen was 69%/31%. Dit is gelijk aan 2020. Het gemiddeld toegekend bedrag binnen Podiumkunsten is €27.301. In 2020 was dat gemiddeld €32.572. In 2021 ontvingen we in totaal 215 vooraanvragen binnen Podiumkunsten. Hiervan kreeg 62% een positief advies.   

 

Terugkerende en nieuwe aanvragers

Fonds 21 ondersteunde in 2021 binnen Podiumkunsten 100 projecten van terugkerende aanvragers, waaronder gezelschappen, ensembles en festivals. Met 30 toegekende aanvragen (23%) is ook ruim baan gegeven aan nieuwe initiatieven en organisaties. Het percentage afwijzingen bij nieuwe aanvragers is hoger dan bij terugkerende aanvragers.

 

 

Jongere carrières

Fonds 21 geeft prioriteit aan projecten van makers met een jongere carrière. Daaronder verstaan we projecten van makers die ten minste drie jaar zijn afgestudeerd, meerdere producties op hun naam hebben staan en wier werk lof krijgt van pers, publiek en vakgenoten. In 2021 werden er 41 projecten toegekend van makers met een jongere carrière, waaronder House of Makers, Wensley Pique, Thais di Marco, M31 Foundation, House of Nouws, Fractal Connection en Stichting Libi. Voor bijna alle festivals die we ondersteunden geldt dat ze een podium boden aan gevestigde namen naast makers met een jongere carrière.  

 

 

Jeugd- en jongerentheater

Fonds 21 heeft ook extra aandacht voor festivals en producties gericht op een jong publiek. In 2021 ondersteunden we onder andere Tekenfilm zonder beeld van Eef van Breen, festival De Betovering, de opera Hans en Griet van De Toneelmakerij, Oma is een Avatar van Eva Line de Boer, Prinses Arabella van Rose Stories, Storm voor wie wakker ligt van House of Nouws, Held(in) van Storytelling Centre en Zestien keer niets nieuws van De Jongens van Hiernaast.

 

 

Disciplines

De verscheidenheid aan ondersteunde projecten binnen Podiumkunsten is groot. Het aandachtsgebied Podiumkunsten is bij Fonds 21 een verzamelnaam voor verschillende disciplines: theater, dans, muziek en cross-overs. Binnen muziek maken we onderscheid tussen hedendaagse en klassieke muziek, niet-westerse muziek, jazz en popmuziek. Fonds 21 is geen fonds van hokjes en de huidige classificaties zijn niet altijd toereikend, maar het indelen van toekenningen naar genre of verschijningsvorm biedt ons wel inzichten en maakt trends zichtbaar.

Verdeling toekenningen Podiumkunsten per discipline in aantallen en bedrag
Theater (40) 996.366
Muziek hedendaags (17) 752.500
Interdisciplinaire projecten (27) 661.604
Dans (17) 494.700
Muziektheater en opera (15) 329.000
Muziek klassiek (9) 240.000
Muziek niet-westers (3) 55.000
Jazz (2) 20.000

Totaal

3.549.170

 

Festivals

Er werden 35 aanvragen voor festivals gehonoreerd. Met name bij de festivals is het gehonoreerde bedrag met gemiddeld €46.203 in 2021 lager dan in 2020 (€73.523). De oorzaak daarvan ligt in het aantal meerjarig ondersteunde festivals. Dat waren er 6 in 2021 tegenover 9 in 2020. Met meerjarige toekenningen bieden we festivals continuïteit. In 2021 ontvingen de volgende festivals meerjarige steun: Gaudeamus, Nederlands Theater Festival, November Music, Rewire, Nederlandse Dansdagen en Wonderfeel. Fonds 21 ondersteunt festivals binnen verschillende disciplines, van Otis x Brebl en het Amsterdam Storytelling Festival tot Moving Futures, Cello Biënnale en het Nederlands Theater Festival.   

 

 

Afwijzingen

Binnen het aandachtsgebied Podiumkunsten heeft Fonds 21 58 projecten afgewezen, vergelijkbaar met 2020 toen er 61 aanvragen werden afgewezen. Daarnaast zijn binnen Podiumkunsten 9 aanvragen ingetrokken, van de in totaal 12 ingetrokken aanvragen binnen de pijler Kunst & Cultuur. Dit toont de grote onzekerheid binnen de podiumkunsten. Stond 2020 nog in het teken van de crisis, vereende kracht, creativiteit en veerkracht, in 2021 werd duidelijk dat de aanhoudende pandemie, de zoveelste lockdown en daarmee gepaard gaande financiële tegenslagen hun tol begonnen te eisen. Er is behoedzaam geproduceerd en geprogrammeerd. Dat is wellicht verantwoordelijk en onvermijdelijk maar heeft tot gevolg dat de vernieuwing en doorstroom binnen de sector in gevaar zijn gekomen.  

 

 

Podiumkunsten in coronatijd

Produceren en programmeren in coronatijd is een complexe aangelegenheid waarbij instellingen met eigen geld en bijdragen van verschillende fondsen moeten ondernemen zonder garanties. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Nu de pandemie voortduurt komen structurele problemen aan het licht: de sector is uitgehold en de financiële weerbaarheid van organisaties is mager. Fonds 21 heeft in 2021 een aantal aanvullende bijdragen gedaan aan reeds toegekende projecten. Hierbij moet gedacht worden aan een aanvullende bijdrage voor de herneming van een voorstelling, zoals de theatermonoloog Een van ons door Stichting Blocknotes, een aanvullende bijdrage voor de dansvoorstelling O S C A R van SHARP/ArnoSchuitemaker en een bijdrage aan de livestream van ITA. Ook werd er een aanvullende bijdrage gedaan aan Plant van Nynke Laverman, die haar album en concert moest uitstellen en voor de tussentijd een nieuw plan bedacht: een slow release met podcast en contextprogramma.   
 
Fonds 21 ondersteunt projecten met een landelijk bereik. We ondersteunen initiatieven van Maastricht (Musica Sacra) tot Groningen (Terug naar het begin, Noorderzon en Grasnapolsky) en producties met een landelijke tournee. Ten gevolge van de coronamaatregelen waren ensembles, orkesten en gezelschappen genoodzaakt voorstellingen en concerten uit te stellen, te annuleren of te spelen in een zaal met zeer beperkte capaciteit. Dat de zalen onder voorwaarden voor de zomer weer open konden na een lange lockdown was reden voor opluchting. Deze euforie maakte snel plaats voor zorgen want het publiek bleef om verschillende redenen weg uit de zalen.  

 

Film, Mediakunst & Digitale Cultuur

 

In 2021 zijn er in totaal 35 aanvragen behandeld binnen het aandachtsgebied Film, Mediakunst & Digitale Cultuur. Dit heeft geresulteerd in 30 toekenningen en 5 afwijzingen. De verhouding toekenningen/afwijzingen was 85%/15%. We zagen een terugloop van het aantal aanvragen binnen dit aandachtsgebied, in 2020 werden er 49 behandeld. Het aantal toekenningen blijft wel stabiel, dit waren er 31 in 2020.   

Net als in voorgaande jaren zagen we een groot aantal terugkerende aanvragers. In 2021 waren er 7 nieuwe aanvragers, waarvan 5 aanvragen zijn gehonoreerd. We hebben in totaal 42 vooraanvragen ontvangen, waarvan het merendeel (64%) een negatief advies kreeg. De vooraanvragen met een positief advies hebben niet allemaal tot een definitieve aanvraag geleid.    

 

 

Toegekend bedrag

Binnen het aandachtsgebied Film, Mediakunst & Digitale Cultuur hebben we 30 projecten gehonoreerd voor in totaal €1.401.500. In 2020 hebben we binnen dit aandachtsgebied €1.050.500 toegekend aan 31 projecten. Het gemiddeld toegekend bedrag is in 2021 dus flink gestegen, van €33.887 in 2020 naar €46.717 in 2021. Dit hogere gemiddeld toegekend bedrag komt vooral op conto van de festivals, waar een aantal voor het eerst een meerjarige toekenning ontving.  

 

 

Toekenningen

Van de 30 toekenningen betrof het 18 festivals (60%), 6 mediaproducties (20%) en 6 overige toekenningen (20%). De 18 toegekende festivals zijn onder te verdelen in 15 filmfestivals, 2 interdisciplinaire- of mediakunstfestivals en 1 podcastfestival. IDFA, Nederlands Film Festival, Cinekid en Movies that Matter ontvingen een tweejarige bijdrage. Voor Cinekid en Movies that Matter was dit voor het eerst. Beide festivals hebben onder een nieuwe directie aan stabiliteit en artistieke urgentie gewonnen.   
   
In 2021 ontving een tweetal nieuwe organisaties een toekenning voor een interdisciplinair festival: het Conflux festival in Rotterdam en Schemerlicht Festival in Nijmegen. Een jongere generatie professionals, veelal zelf met een achtergrond als maker, geeft het festivalconcept een actuele invulling. De programmering bestaat grotendeels uit opdrachtwerk, concrete interdisciplinaire samenwerkingen en er wordt veel gebruik gemaakt van de buitenruimte: tuinen, parken en pleinen worden in de avonduren gevuld met licht- en geluidinstallaties. Het Conflux festival in Rotterdam moest uitgesteld worden vanwege corona; het Schemerlicht Festival in Nijmegen wist een groot, nieuw en veelal jong publiek te enthousiasmeren voor innovatieve kunstvormen.   
  
Van de 6 film- en mediaproducties betrof het 5 documentaires voor bioscoop en/of televisie en 1 vierdelige webserie. We zien hier een terugloop in toekenningen ten opzichte van de 11 ondersteunde mediaproducties in 2020. Dit is deels te verklaren doordat de samenwerking met het Nederlands Filmfonds in de ondersteuning van korte animatiefilms Ultrakort per 2021 is gestopt. De 6 overige toekenningen werden onder andere gedaan aan 3 tentoonstellingen: van Next Nature Network, Niet Normaal in samenwerking met PLANETART en AVL Mundo en een VR-tentoonstelling van Fondation Constant.   

 

 

Afwijzingen

Er zijn in 2021 5 van de 35 behandelde aanvragen afgewezen. Daarnaast werden 2 projectaanvragen ingetrokken, omdat deze niet konden worden gerealiseerd vanwege de coronamaatregelen. In het aantal afwijzingen zien we duidelijk de invloed van de vooraanvraag die in 2020 verplicht is gesteld; in 2019 waren er nog 36 afwijzingen, in 2020 18.   

Verdeling toekenningen Film, Mediakunst & Digitale Cultuur over type project in aantallen en bedrag
Festivals (18) 1.125.500
Film/Mediaproducties (6) 137.000
Tentoonstellingen (3) 89.000
Manifestaties (1) 25.000
Installatie (1) 10.000
Educatief traject (1) 15.000

Totaal

1.401.500

Film- en mediakunstfestivals in coronatijd

De coronamaatregelen hadden in 2021 een onverminderd grote impact op de ondersteunde film- en mediakunstfestivals. Het jaar begon met een volledige lockdown van de cultuursector. Een aantal festivals verplaatste hun data naar het late voorjaar, in de hoop dat dan meer mogelijk zou zijn. Helaas bleef tot in juni alles dicht. De 50ste jubileumeditie van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR), Movies that Matter in Den Haag, Kaboom in Utrecht en Amsterdam, Go Short Nijmegen en STRP in Eindhoven: ze gingen allemaal volledig digitaal.   
 
In 2020 heeft Fonds 21 binnen de Stimuleringsregeling Kunst & Cultuur €200.000 geïnvesteerd in een online platform, dat gezamenlijk werd geïnitieerd en ontwikkeld door de filmfestivals IFFR, Nederlands Film Festival, Cinekid en IDFA, in samenwerking met Medialoc BV. In dit dashboard zijn verschillende online applicaties samengebracht waardoor filmvoorstellingen en events in een doorlopende stream kunnen worden vertoond. Het gaat om verschillende festivalformats, zoals filmvertoningen met inleidingen en Q&A’s, talks, pitches, debatten en masterclasses. Het dashboard is in 2021 niet alleen door de initiatiefnemers ingezet, maar ook door meerdere kleinere en middelgrote filmfestivals die we ondersteunen. Het wordt vooral gebruikt voor integratie van livestreams in bestaande websites van de festivals. Eind 2021 is er een eerste kennissessie georganiseerd rondom de ontwikkeling van digitale toepassingen in de cultuur, waarin onder andere IFFR, Cinekid en STRP hun kennis en ervaring op dit gebied deelden met organisaties uit andere sectoren zoals musea en podiumkunstinstellingen.    
  
Na de zomer werd er met de invoering van de coronapas gelukkig weer meer mogelijk. Film by the Sea, Nederlands Film Festival, Cinekid, Architectuur Film Festival Rotterdam, het Noordelijk Film Festival en IDFA vonden grotendeels fysiek plaats, al dan niet met een parallel online aanbod. Voor de programma’s voor professionals van de grotere festivals bood het online platform een uitkomst om ondanks reisbeperkingen toch internationale deelnemers te kunnen ontvangen. Fysieke toegang tot de festivalprogrammering was alleen mogelijk met de CoronaCheck-applicatie. Voor sommige publieksgroepen vormde dit een struikelblok, met name in de beginfase van de invoering van de app. Voor bijvoorbeeld educatieprogramma´s voor bovenbouw vo en mbo bood online aanbod ook een uitkomst. Verder spreidden bijna alle festivals een deel van hun programma over meerdere zalen in de regio (Noordelijk Film Festival, Film by the Sea) of het land (Nederlands Film Festival, IDFA). Anders dan in 2020 werden er geen festivals geannuleerd, wel werd een aantal doorgeschoven naar 2022.    

 

 

Mediaproducties

Van de in totaal 30 toekenningen binnen het aandachtsgebied waren er 6 mediaproducties, waarvan 1 zich specifiek richtte op een jongere doelgroep. De verwachting was dat er in 2021 een toename van aanvragen voor mediaproducties zou zijn, omdat digitale media een actuele manier zijn om publiek te bereiken in tijden dat fysieke aanwezigheid beperkt is. Dit is echter niet terug te zien in het aantal aanvragen binnen dit aandachtsgebied.    
  
De aandacht voor de jongere en diverse doelgroep is blijvend actueel en urgent. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: om deze groep te bereiken moeten er ook voldoende kansen zijn voor jongere en meer diverse makers om hun verhalen te vertellen. Daarom hebben we in 2021 het project Generation Inclusion ondersteund, een sectorbreed scouting- en ontwikkeltraject voor nieuwe makers en verhalen van bicultureel talent. Het grote aantal aanmeldingen voor Generation Inclusion laat zien dat de urgentie hoog is en breed wordt gedragen. Er wordt samengewerkt met festivals als Nederlands Film Festival en IFFR en er is een breed scala aan mediapartners betrokken, van de publieke omroepen tot grote VOD-platforms als Videoland, Disney+ en Netflix. Het geeft vertrouwen dat het project veel oplevert voor de deelnemers en uiteindelijk voor de samenleving van nu.    
  
Resultaten van de ondersteunde mediaproducties laten zich vaak pas jaren later zien. Een succesvolle release in 2021 betrof Nieuw Licht - Het Rijksmuseum en de slavernij van Memphis Features, over de totstandkoming van de eerste tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum. Deze productie ondersteunden we in 2019 met €40.000. De documentaire werd in 2021 prime time op NPO2 uitgezonden en maakte veel los bij pers en publiek. Door het hele land werden er rondom de documentaire events georganiseerd. Ook was er een grote afname van het aan de documentaire gekoppelde educatieprogramma voor verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus. Hoewel de documentaire niet primair op jongeren is gericht, wordt middels het educatieprogramma een grote en brede jonge doelgroep bereikt.  

 

Beeldende Kunsten & Vormgeving

 

In 2021 werden er 52 aanvragen behandeld binnen het aandachtsgebied Beeldende Kunsten & Vormgeving, 44 daarvan zijn toegekend voor een totaalbedrag van €1.211.400. Ter vergelijking: in 2020 behandelden we 65 aanvragen, waarvan er 45 werden gehonoreerd voor in totaal €1.425.500. De verhouding toekennen/afwijzen was in 2021 85%/15% tegenover 69%/31% een jaar eerder.  

Toegekend bedrag

Het gemiddeld toegekend bedrag binnen Beeldende Kunsten & Vormgeving in 2021 was €27.531, tegenover €31.677 in 2020. De donatiebedragen liepen in 2021 uiteen van €10.000 voor de tentoonstellingen Rainer Fetting ziet van Gogh in het Vincent van Goghhuis in Zundert, een monografie over Pyke Koch en de Textielbiënnale in Museum Rijswijk tot een tweejarige toekenning van €120.000 voor de Dutch Design Week. De meeste toekenningen binnen dit aandachtsgebied lagen tussen de €20.000 en €30.000.

 

 

Afwijzingen

Er zijn in 2021 8 projectaanvragen afgewezen, tegenover 20 afwijzingen in 2020. Daarnaast werden in 2021 3 projectaanvragen ingetrokken.   

 

 

Educatie en actualiteit   

Fonds 21 ondersteunt kwalitatief hoogstaande kunstprojecten met actualiteitswaarde die toegankelijk zijn voor een breed en/of nieuw publiek. In de door ons ondersteunde projecten was veel aandacht voor publieksbegeleiding en educatie, in veel gevallen gericht op jongeren en kinderen. Tijdens de tentoonstelling Margaret Kilgallen; that’s where the beauty is in het Bonnefanten in Maastricht werd in samenwerking met de lokale organisatie Stadsnomade Maastricht het museum getransformeerd tot kleine proeftuin voor skate- en urbancultuur. Het Groninger Museum organiseerde rondom de tentoonstelling JR: Chronicles een uitgebreid randprogramma in Groningse wijken rondom streetart, graffiti, sociale kunst en participatie.    
   
Opvallend veel aanvragen in 2021 betroffen tentoonstellingen met werk van vrouwelijke kunstenaars, zoals de persoonlijke en maatschappijkritische werken van Paula Rego in Kunstmuseum Den Haag en de overzichtstentoonstelling van de in Nederland onbekende internationale modefotograaf Sacha van Dorssen in Stedelijk Museum Breda. Veel musea geven aan een inhaalslag te willen maken en meer aandacht te willen besteden aan vrouwelijke kunstenaars.  

interview

Bonnefanten: Margaret Kilgallen - that’s where the beauty is

Een kleurrijke, overweldigende esthetische ervaring in Bonnefanten in Maastricht.

Lees interview
Bonnefanten: Margaret Kilgallen - that’s where the beauty is

Spreiding en bereik   

In 2021 vonden 25 projecten plaats in de Randstad en 19 projecten in de regio met een landelijk bereik. Fonds 21 is een landelijk fonds en ondersteunt ook graag belangwekkende kunstprojecten op locaties waar minder aanbod is dan in de Randstedelijke provincies. In 2021 vond bijvoorbeeld in SCHUNCK in Heerlen de tentoonstelling In search of Sharawadgi: Landscape Works with Piet Oudolf & LOLA plaats over landschaps- en tuinarchitectuur en in Groningen en Friesland ondersteunden we The Makeable Mind, de 28ste editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival.    
   
Fonds 21 hecht belang aan projecten die inzetten op publieksverbreding- en verjonging. Voorbeelden in 2021 waren onder andere de tentoonstelling Goth – Designing Darkness in het Design Museum Den Bosch, die door de focus op een subcultuur een nieuw publiek naar het museum trok. Het door ons ondersteunde publieke programma rondom Chapter 4OUR: Simon(e) van Saarloos in het HEM in Zaandam was gericht op mensen met uiteenlopende genders, seksuele voorkeuren en lichamen.   
   
We stimuleren instellingen om publieksonderzoek te doen om een goede publieksvisie te formuleren. We zien dat na de vele lockdowns culturele instellingen vooral de reguliere bezoekers weer terug proberen te winnen, maar dit moment ook aangrijpen om na te denken over het publiek van de toekomst. Gelukkig zijn er steeds meer instellingen die daar actief mee aan de slag gaan en via onze pijler Kunst & Educatie aanvragen indienen voor projecten gericht op jongeren. 

Verdeling toekenningen Beeldende Kunsten & Vormgeving per discipline in aantallen en bedrag
Hedendaagse kunst (19) 508.900
Vormgeving (5) 230.000
Kunsthistorisch (9) 207.500
Mode (4) 115.000
Fotografie (4) 100.000
Architectuur (3) 50.000

Totaal

1.211.400

Gevolgen coronamaatregelen

Veel van de door ons ondersteunde tentoonstellingen konden in 2021 niet gerealiseerd worden en werden verplaatst. Door de strenge coronamaatregelen was het vaak lastig om buitenlandse bruiklenen naar Nederland te krijgen. Een aantal tentoonstellingen, die al opgebouwd waren en opeens door de lockdowns gesloten werden, kon langer blijven staan. Het was opvallend dat de meeste bruikleengevers, ook particulieren, bereid waren kunstwerken langer uit te lenen. Dit tekent de grote solidariteit in de kunstsector. De meeste tentoonstellingen hebben ondanks verlenging toch fors minder bezoekers getrokken, vanwege de anderhalvemetermaatregel, het negatieve reisadvies, coronatesten en het verplichte reserveringssysteem. Een spontaan bezoek aan een museum was lange tijd niet mogelijk. In 2020 ontvingen musea 13,2 miljoen bezoekers; 60 procent minder dan het jaar ervoor. De museumcijfers voor 2021 zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze wederom niet goed zullen zijn. Waar musea in 2020 in totaal 19 weken gesloten waren, waren dat er in 2021 24. Het Van Gogh Museum bijvoorbeeld moest het in 2021 met bijna een zesde van de bezoekers doen vergeleken met 2019. Het museum ging van 2,1 miljoen bezoekers in 2019 naar 366.000 bezoekers in 2021. Fonds 21 stelt zich in afrekeningen van tentoonstellingen coulant op als het gaat om bereik.

 

LITERAIRE KUNSTEN

 

In 2021 heeft Fonds 21 15 aanvragen binnen het aandachtsgebied Literaire Kunsten behandeld. Daarvan werden er 14 toegekend voor een totaalbedrag van €338.600. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2020 toen er 7 projecten zijn toegekend voor in totaal €162.000. De toename in het aantal toegekende projecten en het toegekende bedrag is niet toevallig. Fonds 21 had in 2021 meer aandacht voor Literaire Kunsten. In 2021 waren er 5 nieuwe aanvragers, waarvan 4 aanvragen tot een toekenning leidden. Toegekende projecten van nieuwe aanvragers waren onder andere De Nachtbus van Stichting The Watershed en Tell ‘em van Stichting Spraakuhloos. De verhouding toekennen/afwijzen binnen het aandachtsgebied was in 2021 93%/7%, vergelijkbaar met een jaar eerder. Het gemiddeld toegekend bedrag per project bedroeg in 2021 €24.186, in 2020 was dit €20.250. 

2021
14Toekenningen
15

Aanvragen

2020
8Toekenningen
9

Aanvragen

2019
7Toekenningen
13

Aanvragen

Verschijningsvormen  

Fonds 21 ondersteunde in 2021 literaire projecten in al zijn verschijningsvormen, van de podcast Neverending stories van Story Academy tot festivals als Winternachten en Crossing Border, dat voor het eerst een bijdrage van ons ontving. Twee festivals ontvingen een meerjarige toekenning: International Literature Festival Utrecht (ILFU) en Read My World. Ook zijn er bijzondere samenwerkingen ondersteund zoals Entree x Wilde Woorden.  

 

 

Bereik en spreiding

Ondanks het beperkt aantal toekenningen binnen Literaire Kunsten was er een landelijke spreiding van Rotterdam tot Groningen en van Den Haag tot Nijmegen. Ook was er binnen de projecten aandacht voor meerstemmigheid in de literatuur, zoals Wintertuin Curaçao en Alles is Anana van Werkgroep Caraïbische Letteren. Verder steunden we projecten die zich specifiek op jeugd en jongeren richtten, zoals Boekids Festival en het woordkunstfestival Tell ‘em. Ook besteedde ILFU veel aandacht aan een jongere doelgroep met een uitgebreid Young Adult programma.

interview

International Literature Festival Utrecht (ILFU)

Een warm bad voor woorden, ideeën en eindeloos veel verhalen.

Lees interview
International Literature Festival Utrecht (ILFU)

Corona   

Door de lockdown en andere beperkende maatregelen is een aantal literaire projecten noodgedwongen afgelast of verplaatst. Soms werd er gekozen om het project in een hybride vorm uit te voeren. ILFU ontving voor het ontwikkelen van een online platform in 2021 een aanvullende bijdrage. Op die manier stimuleert Fonds 21 ontwikkelingen binnen de sector die erop gericht zijn schrijvers en lezers dichter bij elkaar te brengen.    


   
Literatuur, lezen en taalvaardigheid     

Lezen, leesplezier, innovatie en taalvaardigheid sluiten goed aan bij het beleid van Fonds 21. We ondersteunen projecten die hierop inzetten dan ook fondsbreed, niet enkel binnen het aandachtsgebied Literaire Kunsten. Er is in 2021 ook binnen de pijlers Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie ingezet op projecten op dit gebied, zoals De Boekenweek voor jongeren van Stichting Lezen, de bijdrage aan de tentoonstelling Back Street in het Literatuurmuseum en de interactieve en digitale literaire productie voor jongeren van Tilt.   

Toekenningen Kunst & Cultuur

 

Podiumkunsten

The Clowns Convention
Acteursgroep Wunderbaum
19.000
Meer info
Theatervoorstelling over polarisatie via het klassieke en universele archetype van de clown in de setting van een internationale conferentie.
Afro_Vibes 2021 Africa is not a country - the southern edition
Afrovibes
20.000
Meer info
Multidisciplinair kunstenfestival in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met theater-, dans- en muziekproducties uit Zuidelijk Afrika.
Words & Music: cut-ups & fuckups
Asko Schönberg
25.000
Meer info
Meerdaags festival op op het snijvlak van muziek en literatuur op een aantal locaties in Amsterdam.
PI
Ballet van Leth
13.000
Meer info
Dans- en muziekvoorstelling over Oosterse vechtkunst samen met slagwerkgroep Percossa gericht op jongeren.
Heen
Bambie
10.000
Meer info
Solovoorstelling van Paul van der Laan over psychoses, met landelijke tournee.
Saman Amini's Integratieplan
Black Sheep Can Fly
20.000
Meer info
Voorstelling van jonge maker op de grens van theater en cabaret over de huidige staat van de multiculturele samenleving.
A Seat At The Table
Black Sheep Can Fly
24.866
Meer info
Theatervoorstelling van jonge makers over racisme en uitsluiting, met landelijke speellijst.
TAL.
BOG.
40.000
Meer info
Filosofisch en dadaïstisch klankconcert op locatie over taal met landelijke speellijst, gemaakt door jong theatercollectief.
BEN.
BOG.
35.000
Meer info
Voorstelling over identiteit van jong theatercollectief, met landelijke speellijst.
Crowd Simulation Room
Boogaerdt / Van der Schoot
25.000
Meer info
Interactieve installatie waarin samen met publiek een onderzoek en experiment wordt aangegaan over gemeenschapszin, met landelijke speellijst.
Vlogel
Boven Water Muziektheater
10.000
Meer info
Opera voor kinderen (7+ jaar) met landelijke speellijst.
Theaterprogramma verbinding Cultuur en Natuur
Caprera openluchttheater en wandelpark
20.000
Meer info
Theatervoorstellingen van jonge makers op locatie in het park.
Within Without
Carré Fonds
30.000
Meer info
Audiovisuele installatie en multidisciplinaire performance serie in Carré in Amsterdam.
Cello Biënnale Amsterdam 2022
Cello Biënnale Amsterdam
110.000
Meer info
Festival rondom de cello met concerten van bekende musici en jong talent, een uitgebreide contextprogrammering en een artist en composer in residence.
Kaukasische Klanken
Ciconia Consort
10.000
Meer info
Muzikale cultureel-antropologische reis door de Kaukasus van Ciconia Consort in samenwerking met Isabelle van Keulen, met landelijke concertserie.
BAAAAA, een voorstelling over blaten
Circus Treurdier
17.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst door jong collectief over het spanningsveld tussen jezelf overschreeuwen of jezelf laten ondersneeuwen.
Het 'Spektakel'.
Club NEL
20.000
Meer info
Intieme, talige en muzikale locatievoorstelling, geschreven en gespeeld door Stan Vreeken en Anna Raadsveld.
9 weeks from now
Connecting Dance Company (van het Noorden)
20.000
Meer info
Een theaterproductie voor jongvolwassenen over genderidentiteit, te zien bij kleine en middelgrote podia en festivals door heel Nederland.
I'm Listening
Crazy Initiatives
12.000
Meer info
Live muziekperformance van Marnix van de Poll over horen en gehoord worden, in musea verspreid over het land.
Our arms grew together - Marta & Kim
Dansateliers
12.500
Meer info
Dansvoorstelling van Marta & Kim over hun liefdesrelatie, met landelijke speellijst.
Liefde en dan
Danstheater AYA
35.000
Meer info
Dansvoorstelling voor jongeren van Anne Suurendonk, over onbevooroordeelde liefde.
Festival de Betovering 2021
De Betovering
40.000
Meer info
Tiendaags kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) op meerdere locaties in Den Haag tijdens de herfstvakantie, met een breed bereik.
Hold your horses
De Dansers
25.000
Meer info
Dansvoorstelling met livemuziek (13+ jaar), voor festivals, theaters en vo-scholen in coproductie met het Duitse Theater Strahl.
Naar Paramaribo
De Gemeenschap
20.000
Meer info
Theatervoorstelling over verlangen naar Suriname, als verre droom, als complexe geschiedenis en als realiteit.
Zestien keer Niks Nieuws
De Jongens van Hiernaast
10.000
Meer info
Terugkerend format van een voorstelling in acht steden, waarbij op artistieke wijze wordt gereflecteerd op de actualiteit vanuit wisselende perspectieven en met wisselende gasten.
De Apocalyps
De Nederlandse Bachvereniging
40.000
Meer info
Nieuwe opera met landelijke speellijst op basis van het oeuvre van Bach en het levensverhaal van Jan van Leyden.
Human Zoo
De Nieuwe Oost | theater en dans
12.500
Meer info
Theatrale installatie met landelijke speellijst van jonge maker over vooroordelen waarin de ontmoeting met 'de ander' centraal staat.
Nina Bobo: Joop
De Passant Producties
13.000
Meer info
In Nina Bobo: Joop wordt van veel kanten de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië verteld voor jongeren zoekend naar hun identiteit.
Seksklimaat
De Praktijk
20.000
Meer info
Theatervoorstelling in samenwerking met Maria Goos over klimaatverandering en seks.
Moord met een grote M
De Spelersfederatie
35.000
Meer info
Komisch grotezaalvoorstelling over de moord op Julius Ceasar in samenwerking met Pieter Kramer, Don Duyns en ITA.
Nederlands Theater Festival (2021 - 2022)
De Theaterdagen
190.000
Meer info
Theaterfestival in Amsterdam dat artistieke ontwikkelingen agendeert en toont aan een breed publiek, de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen programmeert en jonge talenten een podium biedt.
Stuk voor Stuk
De Theatertroep
20.000
Meer info
Zeven literaire eenakters geschreven door zeven schrijvers.
Hans en Griet
De Toneelmakerij
35.000
Meer info
Grimmig sprookje voor de hele familie, in coproductie met Silbersee, met landelijke speellijst.
Festival 'Heftige Verhalen'
De Twentse Schouwburg N.V.
15.000
Meer info
Reizend festival dat verhalen over actuele maatschappelijke onderwerpen verbindt met klassieke muziek.
Delft Chamber Music Festival 2021
Delft Chamber Music Festival
20.000
Meer info
Kamermuziekfestival in Delft voor een breed publiek onder artistieke leiding van pianiste Nino Gvetadze.
Dutch Dance League 2021
Dutch Dance League
25.000
Meer info
Dansfestival waar de top van urban dans samenkomt in een vernieuwende dansexperience voor het publiek
Dutch Double Bass Festival 2021
Dutch Double Bass Festival
20.000
Meer info
Festival in Rotterdam rond de contrabas gericht op een breed publiek.
Tekenfilm Zonder Beeld
Eef van Breen Producties
35.000
Meer info
Beeldende muziektheatervoorstelling (6+ jaar) over oneindig groot en klein zijn.
9x13: Halt en sta stil
Ensemble Klang
15.000
Meer info
Interdisciplinaire voorstelling met fanfaremuziek, choreografie en theatrale elementen die gespeeld wordt op festivals.
De Belofte
Flint theater, evenementen en congressen
16.480
Meer info
Videokunstwerk met tekst van Jan Beuving ondersteund door muziek.
Chasing the [Blank]
Fractal Collective
15.000
Meer info
Voorstelling met een mengeling van breakdance en moderne dans, in coproductie met Korzo, met landelijke speellijst.
Gaudeamus (2021 - 2022)
Gaudeamus Muziekweek
100.000
Meer info
Festival in Utrecht op het gebied van actuele muziek voor een jong en divers publiek, waarin veel aandacht wordt besteed aan internationale jonge componisten en jonge musici.
Mens Boom Dier
Gouden Haas
15.000
Meer info
Beeldende locatievoorstelling in onder andere de Groene Kathedraal in Almere.
Grachtenfestival 2021
Grachtenfestival
35.000
Meer info
Tiendaags festival in Amsterdam dat een podium biedt aan jonge talenten met klassieke muziek, jazz en wereldmuziek.
Festival Grasnapolsky 2021
Grasnapolsky
15.000
Meer info
Achtste editie van meerdaags multidisciplinair festival in Noordoost-Groningen.
From the sun's perspective
House of Makers
24.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van jonge makers over in- en exclusie toegankelijk voor doven, slechthorenden en horenden.
Storm voor wie wakker ligt
House of Nouws
35.000
Meer info
Wervelend taalconcert over nachtelijke stadgenoten.
September Me 2021
Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
20.000
Meer info
Vernieuwend kamermuziekfestival in Amersfoort onder artistieke leiding van het Ragazze Quartet met in de programmering veel aandacht voor jongere carrières.
20e editie Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
12.500
Meer info
Zesdaags kleinschalig kamermuziekfestival met uitgebreide contextprogrammering.
6e Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK)
Internationaal Stiltefestival - Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK)
30.000
Meer info
Vijfdaags festival in Breda met non-verbale voorstellingen voor kinderen van nul tot twaalf jaar.
Livestreaming 2021
Internationaal Theater Amsterdam
40.000
Meer info
Livestreams als toekomstbestendige presentatievorm van een aantal voorstellingen voor nieuw en bestaand publiek.
Koorbiënnale '21 - Live from Haarlem
Internationale Koorbiënnale Haarlem
10.000
Meer info
Alternatief online vocaal programma in samenwerking met internationale partners.
Mansholt
Jan Vos
25.000
Meer info
Locatievoorstelling in combinatie met randprogramma over voormalig EU-landbouwcommissaris Sicco Mansholt, met landelijke speellijst.
The Arrival of Mr. Z
Johan Wagenaar Stichting
20.000
Meer info
Hybride fantasierijke muziektheatervoorstelling met nieuwe composities over machthebbers en overheersing.
Yogi Anni
Just Another Prophecy
17.500
Meer info
Tragikomedie van maker met jongere carrière over zingeving en ethiek gericht op een festivalpubliek.
De hond die licht gaf
Kim van Zeben Theaterproducties
20.000
Meer info
Multidisciplinaire jeugdtheatervoorstelling (6+ jaar), met landelijke tournee.
Rel of Revolutie
KIP REPUBLIC
15.000
Meer info
Theatervoorstelling gebaseerd en geïnspireerd op de opstand in Curaçao op 30 mei 1969, oftewel Trinti Mei.
Onderzoeksperformance 'The Incredible Shrinking Man'
Kunstpubliek
15.000
Meer info
Theatrale performance van Arne Hendriks’ onderzoek om de mens te krimpen tot 50 centimeter.
Father Figure
Lloydscompany
21.000
Meer info
Dansvoorstelling van Lloyd Marengo over vaderschap in samenwerking met breakdancers van wereldniveau en een live-muzikant, door heel Nederland.
Orphée | L'Amour | Euridice
M31 Foundation
30.000
Meer info
Multidisciplinaire opera met landelijke speellijst bestaande uit drie verschillende afzonderlijke ervaringen voor een jong publiek.
De Grote Red Je Reet Show
Maas theater en dans
35.000
Meer info
Landelijke theatervoorstelling in spelshowvorm (6+ jaar) over clichés, genderidentiteiten en -stereotypen.
Musica Sacra Maastricht 2021: Moeder Aarde
Musica Sacra Maastricht
20.000
Meer info
Interdisciplinair festival in Maastricht voor een breed publiek rond het thema Moeder Aarde.
Terrasconcerten Muziekgebouw Park
Muziekgebouw aan 't IJ
22.500
Meer info
Optredens door musici en ensembles in de weekends gedurende de zomermaanden op het terras van het Muziekgebouw voor een divers publiek.
Ginkgo (or: 56 million years ago there were palm trees on the North Pole)
NB Projects
30.000
Meer info
Interdisciplinaire dansvoorstelling over klimaatverandering en afscheid nemen van de wereld zoals we die kennen.
#uncut
Nederlands Kamerkoor
25.000
Meer info
Kamerkooropera rondom het universele thema genderidentiteit, met landelijke speellijst.
Nederlandse Dansdagen (2021 - 2022)
Nederlandse Dansdagen
150.000
Meer info
Zesdaags festival in Maastricht dat een breed overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse danswereld aan een divers publiek toont.
Nineties' Lab / Untitled_2021
Nineties Productions
40.000
Meer info
Hybride theatraal tijdsdocument door jong collectief in een tijd van fysieke isolatie, maatschappelijke individualisering en ideologische polarisatie.
Noorderzon Festival of Performing Arts & Society (2021 - 2022)
Noorderzon Groningen
130.000
Meer info
Meerdaags internationaal kunstenfestival in het Noorderplantsoen en in theaters en op podia in Groningen.
November Music (2021 - 2022)
November Music
160.000
Meer info
Toonaangevend tiendaags festival op het gebied van nieuwe muziek in Den Bosch.
Kunst
Onder het Buro
15.000
Meer info
Interdisciplinaire familievoorstelling over het plezier, de waarde en het belang van kunst, met landelijke speellijst.
Concertreeks Étoiles Électriques
Orchestre Partout
20.000
Meer info
Concertserie door het land met muziek uit diverse culturen gericht op een breed publiek.
Otis x Brebl
Otis Talent
10.000
Meer info
Kleinschalig jazzfestival voor divers publiek in Nijmegen.
Carnaval der Bedreigde Dieren
Pavadita
20.000
Meer info
Locatievoorstelling in natuurgebieden verspreid door Nederland over bedreigde diersoorten.
Mestmoeders
PeerGrouP
15.000
Meer info
Muzikale locatietheatervoorstelling in open landschap, over boerinnen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.
Tour de Pynarelli #2
Pynarello
15.000
Meer info
Muzikale fietstour door een aantal steden in Nederland door onconventioneel jong ensemble.
Millennial History
Resonate Productions
10.000
Meer info
Concert- en podcast-serie waarin middels ´musical journalism´ de recente Europese geschiedenis wordt bevraagd, door de ogen van de milllennials die er zelf bij waren.
Show must go on
Rudolphi Producties
25.000
Meer info
Persoonlijke voorstelling van Stephanie Louwrier over hoe het leven te vieren met een cola in de hand.
Circus Charms - aanvullende bijdrage
SeaSession
16.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van Frank en René Groothof & Ensemble SeaSession.
O S C A R - aanvullende bijdrage
SHARP/ArnoSchuitemaker
7.250
Meer info
Multidimensionale voorstelling met beweging, licht, ruimte en muziek met landelijke speellijst.
Skiagraphia
Siba Sahabi
25.000
Meer info
Dansproject van flamencodanser Andrés Marín, vormgever Siba Sahabi en componist Scanner, met landelijke speellijst.
Soundsofmusic festival 2021
soundsofmusic
12.500
Meer info
Festival in Groningen met avontuurlijke actuele en elektronische muziek gericht op een breed publiek.
SPRING 2021
Spring
25.000
Meer info
Festival met internationale hedendaagse podiumkunsten en cross-overprojecten.
Open Festival
Stichting Amare
50.000
Meer info
Festival ter gelegenheid van het nieuwe cultuurhuis in Den Haag.
Birds of Paradise Festival
Stichting Birds of Paradise
17.500
Meer info
Nieuw vijfdaags genre overschrijdend muziekfestival voor een jong en landelijk publiek.
Een van ons, theatermonoloog - aanvullende bijdrage
Stichting Blocknotes
10.000
Meer info
Theatermonoloog door acteur Dennis Rudge te zien in theaters, op festivals en in gevangenissen.
Sloopkogel
Stichting Bobbie
10.000
Meer info
Theatervoorstelling van Don Duyns, Harm van Geel en Ellen Goemans, over verschuivende identiteiten in een absurd universum, met landelijke tournee.
Bram Stadhouders & B.O.X
Stichting BSM
12.500
Meer info
Concertserie voor barokensemble in combinatie met elektronica, met nieuwe composities en improvisaties.
Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed
Stichting Drents Productiehuis Mevrouw Ogterop
18.500
Meer info
Theaterproductie van Lotte Dunselman naar een telst van Magne van den Berg.
Dronken Mensen
Stichting Dronken Mensen
12.500
Meer info
Teksttoneel van een nieuw gezelschap in een kerk in Amsterdam.
Oma is een avatar
Stichting Euphoria
35.000
Meer info
Voorstelling (8+ jaar) van Eva Line de Boer over nieuwe rituelen rondom afscheid.
Isotopia
Stichting Firma Ducks (&Brakema Producties)
22.500
Meer info
Actuele, poëtische scifi-voorstelling over twee mensen die vastzitten in een gruwelijk systeem dat zij zelf in stand houden.
Grauzone Festival 2022
Stichting Grauzone
18.000
Meer info
Interdisciplinair festival voor grensverleggende muziek en kunst in Den Haag.
Babylon aan de IJssel - aanvullende bijdrage
Stichting Hexagon Ensemble
6.000
Meer info
Herneming muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst over het vluchtelingenvraagstuk vanuit meerdere perspectieven.
Hamlet
Stichting King's Men
20.000
Meer info
Meertalige theatervoorstelling te zien in de grensstreek van Overijssel en het Duitse Nordrhein-Westfalen.
NachtHexen V: Furia
Stichting LAVA | Burning Bridges
17.000
Meer info
Dansvoorstelling met landelijke speellijst over de kracht van woede vanuit liefde en onmacht.
WINTER/21/J.
Stichting LIBI
25.000
Meer info
Voorstelling van een jonge maker over een witte heteroseksuele man die onder druk staat, met een landelijke speellijst.
Who Cares?
Stichting Moha
12.000
Meer info
Artistiek onderzoek naar de plek van zorg in onze samenleving.
Moving Futures Festival 2022
Stichting Moving Futures
25.000
Meer info
Reizend dansfestival met werk van een nieuwe generatie dansmakers.
Masters of Anatolia
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek
15.000
Meer info
Reizend festival met Anatolische muziek.
The Circle of Truth
Stichting Obscure
25.000
Meer info
Interdisciplinaire locatievoorstelling in Amsterdam over het post-truth-tijdperk.
Arend
Stichting OperY
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling op locatie over de relatie tussen mens en omgeving voor een breed publiek.
Change the Game
Stichting Public Frequencies
33.950
Meer info
Multidisciplinaire theatervoorstelling gebaseerd op de graphic novel Un monde en pièces van Gaspard & Ulysse Gry.
Prinses Arabella
Stichting ROSE
30.000
Meer info
Muzikale familievoorstelling (5+ jaar) naar de prentenboeken van Mylo Freeman.
Plant - aanvullende bijdrage
Stichting Sielesâlt
10.000
Meer info
Interdisciplinaire voorstelling van Nynke Laverman over de groeiende kloof tussen mens en natuur.
Rewire (2022 - 2023)
Stichting Unfold
120.000
Meer info
Jaarlijks internationaal festival voor vooruitstrevende muziek in Den Haag.
Once is Never
Stichting WERC
10.000
Meer info
Theatrale installatie over existentiële keuzes in de vorm van een videogame gecombineerd met een theatrale monoloog.
The Goldfish Bleeding in a Sea of Sharks - Wrestling Club
Stichting Worm
15.000
Meer info
Performance van Thais di Marco in coproductie met Worm Rotterdam.
Stiftfestival 2021
Stift International Music Festival
12.500
Meer info
17e editie van festival voor kamermuziek rondom het thema Eastern Wind.
#Held(in)
Storytelling Centre
10.000
Meer info
Vertelvoorstelling voor theaters en scholen over de rol van gender, verteld aan de hand van Griekse mythen.
The Amsterdam Storytelling Festival
Storytelling Centre
15.000
Meer info
Internationaal vertelfestival met programma in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Super-Sonic Jazz Festival 2021
Super Sonic
10.000
Meer info
Vijfdaags festival rondom actuele jazz, beïnvloed door elektronische muziek en hiphop, voor jong en divers publiek.
Perry
Tafel van Vijf
17.500
Meer info
Dans- en muziekvoorstelling van Perry Gits over zelfexpressie, met pop-up tentoonstelling en educatieprogramma in samenwerking met het Rijksmuseum.
Festival Terug naar het begin
Terug naar het begin
14.124
Meer info
Driedaags festival met optredens in middeleeuwse kerken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Pianostemmen
Tg Goed Gezelschap
30.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over geroofd Joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog, met landelijke speellijst en voor een breed publiek.
Wim Klein, de laatste menselijke computer
Theater Adhoc
12.500
Meer info
Theaterconcert met landelijke speellijst over de paradijsvogel van de Nederlandse wetenschap.
De Verschrikkelijke Vondeling
Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling in de Grote Kerk Alkmaar voor leerlingen uit het primair onderwijs en families.
Een genadeloze god
Theater RAST
15.000
Meer info
Voorstelling over de vrijheid van meningsuiting versus religieuze intolerantie.
Nederland: een teleurstellend kutland in Europa
Theatercollectief Macabre
10.000
Meer info
Voorstelling op locatie over Nederland in de toekomst.
Spaghettirellen
Theatergroep De Jonge Honden
20.000
Meer info
Reizende openluchtvoorstelling , gespeeld op pleinen in Borne, Almelo, Enschede, Zwolle en Oldenzaal .
Oksigen
Theatergroep MES
17.500
Meer info
Theatertour door Den Haag over hoe ons koloniale verleden in Nederlands-Indië onze identiteit nu bepaalt.
Rizoom
Third Space
25.000
Meer info
Theaterproject van Lotte van den Berg waarin scenario's worden geschetst over onze omgang met de aarde, met landelijke speellijst.
De Stoelen
Toneelschuur Producties
20.000
Meer info
Productie in regie van de jonge regisseur Jessie L'Herminez, specifiek gericht op publiek van verschillende generaties en met een landelijke speellijst.
Relay
Touki Delphine
22.500
Meer info
Interactieve installatie en muziektheatervoorstelling over relatie mens en natuur.
Steffa Wine
V.E.T.
20.000
Meer info
Hedendaagse re-enactment van optreden in 1944 van Nederlandse flamencodanseres Steffa Wine voor Duitse bezetter, met landelijke speellijst.
Kringloop
Vis-à-Vis
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over de inclusieve samenleving.
What You See Festival 2021
What You See Festival
20.000
Meer info
Internationaal kunstenfestival in Utrecht over gender en identiteit.
Winteravonden aan de Amstel, editie 2021: Moskou-Parijs!
Winteravonden aan de Amstel
20.000
Meer info
Kamermuziekfestival in Amsterdam met Russische muziek als uitgangspunt.
Wonderfeel (2021 - 2022)
Wonderfeel
100.000
Meer info
Driedaags festival gericht op een breed publiek dat klassieke en nieuwe muziek in een laagdrempelige context plaatst.
Antigone's van de pandemie
World Opera Lab
18.000
Meer info
Interculturele opera waarin een Mexicaanse Antigone zoekt naar het lichaam van haar verdwenen broer.
The Poverty Peepshow Part I + II
YoungGangsters
15.000
Meer info
Voorstelling over armoede en beeldvorming in Amsterdam en Groningen.

 

Film, mediakunst & digitale cultuur

AFFR 2021 - More than Houses
Architectuur Filmfestival Rotterdam
30.000
Meer info
Filmfestival over stad en architectuur.
International Queer & Migrant Film Festival 2021
ART.1
10.000
Meer info
Zevende editie van filmfestival over seksuele en culturele diversiteit, in Amsterdam en met landelijke tournee.
Eastern Neighbours Film Festival 2021
artTrace
13.000
Meer info
Filmfestival in Den Haag met films uit Oost- en Zuidoost-Europa met landelijk tourprogramma.
Cinekid Festival (2021 - 2022)
Cinekid
200.000
Meer info
Film- en mediafestival voor kinderen (4-14 jaar) in Amsterdam, op diverse locaties in heel Nederland en online.
De Koninklijke Republiek
Cobos Films BV
32.000
Meer info
Documentaire van Carmen Cobos voor televisie en bioscoop, over de slagwerksectie van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
Crazy Days
Docmakers
25.000
Meer info
Documentaire over de veerkracht, vindingrijkheid, passie en wanhoop van de jonge operacast en -crew van Le Nozze di Figaro in coronatijd.
Film by the Sea 2021
Film by the Sea
30.000
Meer info
Tiendaags filmfestival in Vlissingen.
Noordelijk Film Festival 2021
Film in Friesland
30.000
Meer info
Internationaal filmfestival in Leeuwarden.
Enter New Babylon
Fondation Constant
15.000
Meer info
Virtuele voorstelling waarin jonge schrijvers en ontwerpers New Babylon van Constant Nieuwenhuijs opnieuw tot leven wekken.
IMPAKT Festival 2021 Modern Love
Impakt
25.000
Meer info
Festival in Utrecht voor actuele mediakunst in interdisciplinaire context.
Nederlands Film Festival (2021 - 2022)
Nederlands Film Festival
260.000
Meer info
Meerdaags festival in Utrecht voor de Nederlandse film, televisie en interactieve media voor een breed publiek.
Dust
Next Nature Network
29.000
Meer info
Ruimtelijke VR-presentatie waarin bezoeker miljarden jaren mee vooruit wordt genomen, met uitgebreid randprogramma rondom het thema Big Future.
Een jongen uit plan Zuid
Oogland Filmproducties
15.000
Meer info
Documentaire voor televisie en bioscoop over schrijver Heere Heeresma, van John Albert Jansen en Albert de Goede.
GOGBOT festival 2021
PLANETART
30.000
Meer info
Vierdaags festival voor kunst, muziek en technologie in Enschede.
Pluk de Nacht Open Air Film Festival 2021
Pluk de Nacht
15.000
Meer info
Openluchtfilmfestival in Amsterdam en Utrecht.
Conflux 2021
Reverb Rotterdam
15.000
Meer info
Interdisciplinair festival in Rotterdam gericht op een breed publiek.
Sonic Acts Festival 2022
Sonic Acts
70.000
Meer info
Tweejaarlijks internationaal interdisciplinair festival in Amsterdam op het snijvlak van kunst, technologie en muziek.
Happy Bachdag presents: Sechs
Stichting 24classics
10.000
Meer info
Audiovisuele installatie en concertserie rondom de zesde cellosuite van Bach.
Al het verschrikkelijks dat kan gebeuren
Stichting A Perfect Day
25.000
Meer info
Documentaire van Stephane Kaas over webcomic tekenaars die hun tekeningen over hun eigen mentale problemen online delen.
Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw en Film 2021
Stichting Festival Vrouwenfilms Claire Obscur
15.000
Meer info
Driedaags filmfestival in Assen en online, met films waarin vrouwen voor of achter de camera een centrale rol spelen.
Documentaire Dolf Henkes
Stichting Henkes
15.000
Meer info
Korte documentaire van Deborah van Ham over de Rotterdamse beeldend kunstenaar Dolf Henkes.
IDFA (2021 - 2022)
Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
300.000
Meer info
Publieksprogrammering van het International Documentary Film Festival Amsterdam.
Other Futures 2021
Stichting Mouflon
25.000
Meer info
Tentoonstelling en festival rondom speculatieve toekomstvisies.
Fake Me Hard - How to survive our Post-truth Society
Stichting Niet Normaal INT
45.000
Meer info
Beeldende kunst, games & technologie tentoonstelling in AVL Mundo, Rotterdam.
Podcastfestival 2021
Stichting Podcastnetwerk
10.000
Meer info
Vierdaags festival rondom podcasts in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht.
Schemerlicht Festival
Stichting Schemerlicht
20.000
Meer info
Festival voor audiovisuele kunst in de botanische tuin Hortus Nijmegen.
Generation Inclusion
Story Academy
15.000
Meer info
Sectorbreed scouting- en ontwikkeltraject voor een diverser en inclusiever audiovisueel landschap, met nieuwe makers en verhalen en bicultureel talent.
STRP Festival 2022
STRP
40.000
Meer info
Vierdaags festival in Eindhoven, online en onsite, met een internationale tentoonstelling, muziek, dialoog en educatieprogramma.
Artificio
Studio Biarritz
25.000
Meer info
Internationale coproductie van vierdelige webserie waarin de invloed van kunstmatige intelligentie op de kunsten onderzocht wordt.
Arab Film Festival 2021
WaaR art and culture
12.500
Meer info
Festival rondom de Arabische cinema in Rotterdam en online.

 

Beeldende kunsten & vormgeving

Biënnale Kunstenfestival Aardenburg 2022
Aardenburg Kunstenfestival
20.000
Meer info
Hedendaagse kunstmanifestatie in Zeeuws-Vlaanderen gericht op een breed publiek.
Schurend Paradijs
Amersfoort in C | kunsthal KAdE
30.000
Meer info
Groepstentoonstelling met ruimtevullende installaties van 12 kunstenaars/architecten gericht op een breed publiek en vooral families met kinderen.
Margaret Kilgallen: that's where the beauty is
Bonnefantenmuseum
25.000
Meer info
Eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling van Amerikaanse underground kunstenaar gericht op een breed en jong publiek.
Laure Prouvost: Deep See Blue Surrounding You | Vois Ce Bleu Profond Te Fondre
Bonnefantenmuseum
25.000
Meer info
Eerste Nederlandse solotentoonstelling van kunstenaar Laure Prouvost gericht op een breed publiek.
Stoel neemt Stelling
Centraal Museum Utrecht
35.000
Meer info
Tentoonstelling waarin kunstenaars en gebruikers aan het woord komen over de vormen en betekenissen van de stoel.
CODA Paper Art 2021
CODA Museum
20.000
Meer info
Tweejaarlijkse tentoonstelling in Apeldoorn met hedendaagse kunstwerken van papier en karton.
Susan Philipsz - The Fall
De Oude Kerk
40.000
Meer info
Solotentoonstelling van de Schotse kunstenaar Susan Philipsz.
Goth - Designing Darkness
Design Museum Den Bosch
40.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma over subcultuur Goth.
Wanderlust
Dordrechts Museum
25.000
Meer info
Tentoonstellingsproject over ontdekkingsreizen van Nederlandse kunstenaars in de 19de eeuw.
Dutch Design Week (2021 - 2022)
Dutch Design Foundation
120.000
Meer info
Negendaags internationaal design evenement rondom innovatief ontwerp in Eindhoven.
Liz Johnson Artur - of life of love of sex of movement of hope
Foam Fotografiemuseum Amsterdam
15.000
Meer info
Eerste solotentoonstelling in Nederland met nieuw werk van de Ghanees-Russische fotograaf Liz Johnson Artur.
The Makeable Mind
Fotografie Noorderlicht
50.000
Meer info
Internationale, hedendaagse fotografiebiënnale in Friesland en Groningen over de relatie tussen visuele cultuur en de werkelijkheid.
Thuis bij Jordaens
Frans Hals Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling over Jacob Jordaens met onder andere een reconstructie van zijn originele pronkkamer.
RE | NATURE
Future of Work (FOW)
25.000
Meer info
Kunst-, design- en innovatiefestival in Den Bosch.
BinnensteBuiten- JR, graffiti en street art in en buiten het Groninger Museum
Groninger Museum
30.000
Meer info
Tentoonstellingsproject over JR en streetart met uitgebreid randprogramma buiten het museum gericht op een jongere doelgroep.
Alexine Tinne, fotograaf
Haags Historisch Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling met uitgebreid publieksprogramma over fotograaf Alexine Tinne (1835-1869), in relatie tot haar tijdgenoten en de huidige tijd.
Chapter 4OUR: Simon(e) van Saarloos
Het HEM
30.000
Meer info
Interdisciplinair programma dat toegankelijkheid binnen samenleving en kunst bevraagt.
MVRDVHNI: The living archive of a studio & Het Podium
Het Nieuwe Instituut
15.000
Meer info
Tentoonstelling over het archief van architectenbureau MVRDV gericht op een breed publiek.
Gil & Moti, Forget & Remember
Joods Cultureel Kwartier
15.000
Meer info
Hedendaagse kunsttentoonstelling over subjectieve herinneringen en het collectieve geheugen gericht op een breed en jonger publiek.
Paula Rego
Kunstmuseum Den Haag
45.000
Meer info
Eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van de Portugees-Britse kunstenaar Paula Rego (Lissabon, 1935) gericht op een breed publiek.
Tolerance Test
Kunstpubliek
17.500
Meer info
Reizende beeldende kunstinstallatie die de fantasiewezens van kunstenaar Charlotte Schleiffert theatraal tentoonstelt.
Tenminste Houdbaar Tot
Museum Arnhem
50.000
Meer info
Een van de openingstentoonstellingen van het vernieuwde museum over de veranderende relatie tussen de mens en hun natuurlijke omgeving.
Henry Moore aan Zee: vorm en materiaal
Museum Beelden aan Zee
40.000
Meer info
Tentoonstelling met focus op inspiratiebronnen, ambacht en toepassing van materialen en technieken van de Engelse beeldhouwer Moore.
Living the Landscape - Hepworth, Nicholson en de kunstenaars van St Ives (1939-1975)
Museum Belvédère
20.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van kunstenaars werkzaam in St Ives in de periode 1939-1975 voor een breed publiek.
Beleef het wonder van Gouda
Museum Gouda
20.000
Meer info
Dubbeltentoonstelling in Museum Gouda en de Sint-Janskerk over glas-in-loodramen en altaarstukken uit de 16e eeuw.
Tentoonstelling Hansken, Rembrandts Olifant
Museum Het Rembrandthuis
25.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma gericht op families met kinderen.
Tentoonstelling Bram Bogart. Schilder van Formaat
Museum Prinsenhof Delft
25.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling met niet eerder in Nederland getoond werk van Bram Bogart voor een breed publiek.
Textiel Biënnale 2021. Food for Thought
Museum Rijswijk
10.000
Meer info
Tentoonstelling waarin 21 internationale kunstenaars reflecteren op de huidige en toekomstige voedselproductie en -consumptie, gericht op een landelijk publiek.
Arij Pleijsier. De terugkeer van een Vlaardings schilderstalent
Museum Vlaardingen
12.500
Meer info
Kunsthistorische tentoonstelling over 19e-eeuwse marineschilder gericht op een landelijk publiek.
Facing Blackness
New Urban Collective/The Black Archives
25.000
Meer info
Tentoonstelling in Amsterdam over verborgen geschiedenis en beeldvorming van Zwarte mensen in Nederland vanuit een actueel perspectief.
Benedenwereld
RADIUS CCA
20.000
Meer info
Kunst- en klimaatmanifestatie in RADIUS, een nieuw kunstcentrum in Delft.
Artemisia. Vrouw en macht
Rijksmuseum Twenthe
25.000
Meer info
Tentoonstelling met randprogrammering over het leven en werk van Artemisia Gentileschi, voor een landelijk publiek.
In Search of Sharawadgi: Landscape Works with Piet Oudolf & LOLA
SCHUNCK*
35.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma over het landschapswerk van tuinarchitect Piet Oudolf & LOLA Landschapsarchitecten.
Hito Steyerl. I will survive.
Stedelijk Museum Amsterdam
60.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van de Duitse kunstenaar, filmmaker, schrijver en cultuurcriticus Hito Steyerl.
Sacha van Dorssen: Oogcontact [Contact Visuel]
Stedelijk Museum Breda
20.000
Meer info
Tentoonstelling over het werk van (mode)fotograaf Sacha van Dorssen gericht op een breed en jong publiek.
A Lasting Truth Is Change
Stedelijk Van Abbemuseum
20.000
Meer info
A Lasting Truth Is Change is een toonaangevende tentoonstelling in het Van Abbemuseum, Eindhoven met een uitgebreid bemiddelingsprogramma.
Zeur niet! Annie M.G. Schmidt en de Nederlandse Musical
Stichting Allard Pierson
25.000
Meer info
Tentoonstelling over de musicals van Annie M.G. Schmidt met uitgebreid randprogramma en educatietraject.
Tuin der Lusten
Stichting Bosch Parade
25.000
Meer info
Kunstfestival gericht op breed en jong publiek van Atelier van Lieshout in ’s-Hertogenbosch.
Tentoonstelling Almere 100 jaar
Stichting Polderblik
20.000
Meer info
Tentoonstelling in de Kunstlinie in Almere over de unieke ontwikkeling en toekomst van deze nieuwe stad.
Rotterdamse Dakendagen 2021
Stichting Rotterdamse Dakendagen
15.000
Meer info
Architectuur-, kunst- en cultuurfestival op de daken van Rotterdam.
Unbound 2021
Stichting Unbound Foundation
15.000
Meer info
Tentoonstelling en symposium voor grensverleggende, multidisciplinaire fotografie.
Pyke Koch - monografie
Uitgeverij Waanders & de Kunst / Waanders Uitgevers b.v.
10.000
Meer info
Publicatie voor een breed publiek over het werk van schilder Pyke Koch in directe relatie tot zijn leven.
Rainer Fetting ziet Van Gogh
Vincent van GoghHuis
10.000
Meer info
Solotentoonstelling in Zundert van de Duitse kunstenaar Rainer Fetting.
That Those Beings Be Not Beings
W139
11.400
Meer info
Groepstentoonstelling en publieksprogramma van internationale en lokale beeldend kunstenaars in Amsterdam.

 

Literaire kunsten

Boekids Literair Jeugdfestival 2021
Boekids
29.500
Meer info
Festival rondom fictie en non-fictie literatuur in Den Haag, Utrecht en Nijmegen.
Wintertuin Curaçao Festival 2021
De Wintertuin Curaçao
10.000
Meer info
Tweedaags literatuurfestival op Curaçao voor alle leeftijden.
Entrée X Wilde Woorden
Entrée
14.600
Meer info
Reeks van vier avonden gericht op een jong en divers publiek waarin spoken word verbonden wordt met klassieke muziek.
Festival Explore the North 2021
Explore the North
25.000
Meer info
Interdisciplinair, producerend kunstenfestival in Leeuwarden met een focus op literatuur en podiumkunsten.
ILFU Membership Platform
Het Literatuurhuis
25.000
Meer info
Literair platform voor samenwerking en ontmoeting tussen auteur en publiek.
ILFU International Literature Festival Utrecht (2021 - 2022)
Het Literatuurhuis
60.000
Meer info
Festival van de letteren voor alle leeftijden.
Read My World (2021 - 2022)
Read My World
50.000
Meer info
Intercultureel literair festival met focus op Europa voor met name jong publiek in de Tolhuistuin en andere locaties in Amsterdam.
Wintertuinfestival 2021
Stichting de Wintertuin
15.000
Meer info
Literair festival met een maand lang online programmering culminerend in een live festivalavond in Doornroosje in Nijmegen.
Crossing Border 2021
Stichting Other World Productions
25.000
Meer info
Internationaal en interdisciplinair literatuur- en muziekfestival in Den Haag.
Tell 'em
Stichting Spraakuhloos
15.000
Meer info
Woordkunstfestival in Rotterdam voor en door jongeren met een biculturele achtergrond.
De Nachtbus
Stichting The Watershed
12.000
Meer info
Literair event in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam, met schrijvers, muzikanten en passagiers in een stadsbus door de nacht.
Winternachten 2022 Whose house is this?
Stichting Writers Unlimited
30.000
Meer info
Meerdaags literair festival voor een breed publiek in Den Haag met als uitgangspunt het huis als metafoor.
Neverending stories
Story Academy
15.000
Meer info
Inclusieve boekenclub/podcast/talkshow voor vernieuwing en diversifiëring van literair cultuuraanbod.
Alles is Anana
Werkgroep Caraïbische Letteren
12.500
Meer info
Literaire manifestatie, bloemlezing en bijbehorende korte film van Ida Does.
Kunst & Educatie

 

Fonds 21 hecht veel waarde aan de impact van kunst. Impact door kunst als middel om méé te leren, maar ook impact van kunst op zich, waar weer veel óver te leren is. Het belang hiervan onderstrepen we met de pijler Kunst & Educatie, waarbinnen we projecten ondersteunen op het snijvlak van onze pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Binnen Kunst & Educatie steunen we initiatieven die professionele kunst als basis hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording.   

In totaal hebben we in 2021 40 aanvragen behandeld, tegenover 38 in 2020. 28 aanvragen hebben geleid tot een toekenning voor een totaalbedrag van €1.483.440. Het aantal toekenningen is daarmee gelijk aan 2020, toen werd in totaal €1.225.585 toegekend. Het percentage toekennen/afwijzen was in 2021 70%/30%, in 2020 was dit 74%/26%. Binnen de pijler ontvingen we 64 vooraanvragen.

interview

Groninger Museum - Kinderbiënnale

Interactieve kunsttentoonstelling door kinderen voor iedereen.

Lees interview
Groninger Museum - Kinderbiënnale

De toegekende projecten sluiten echt aan bij de kern van de pijler – projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. In het project (W)rap My Hijab van Studio 52nd leren jonge moslima’s teksten schrijven rondom keuzestress over het al dan niet dragen van een hoofddoek. De teksten worden verwerkt in een theatervoorstelling die door (jonge) professionals wordt gemaakt. Een ander voorbeeld is het project Generation Z van Stichting Oxville, dat op speelse en creatieve wijze maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Amsterdam in contact brengt met alle facetten van film. 

 

 

Verdeling toekenningen Kunst & Educatie per discipline
Beeldende kunst (4) 581.828
Interdisciplinair (6) 505.000
Theater (6) 122.112
Overig (4) 99.000
Dans (2) 55.500
Film/TV (2) 55.000
Muziek (2) 45.000
Literatuur (1) 10.000
Mediakunst (1) 10.000

Totaal

1.483.440

Nieuwe generatie   

Binnen de ondersteunde projecten is een mooie spreiding over de disciplines te zien. Het grootste deel van de projecten richt zich op jongeren tot 18 jaar. Dat is logisch omdat veel projecten gerelateerd zijn aan scholen. Vaak beginnen trajecten binnenschools om vervolgens met een kleine enthousiaste groep buitenschools verder te gaan. Meer dan de helft van de gesteunde projecten is gericht op een divers publiek en/of publiek dat weinig met kunst en cultuur in aanraking komt.    
 
In 2021 ondersteunden we binnen de pijler Kunst & Educatie een aantal meerjarige projecten gericht op jongeren, zoals Extended in Marres in Maastricht en het vervolg van Van Gogh verbindt van het Van Gogh Museum waar Fonds 21 vanaf 2017 als partner aan is verbonden. Dit zijn projecten waar jongeren tussen 12 en 30 jaar actief betrokken worden bij de activiteiten van de instelling: van programmering tot publiekseducatie en beleidsvraagstukken. Fonds 21 organiseerde al in 2013 de programmaregeling Take Over!, waarin instellingen werden gestimuleerd jongeren actief bij hun organisatie te betrekken. Deze programmaregeling heeft veel interessante jongerenprojecten opgeleverd waarvan sommige al meerdere jaren succesvol lopen en nog steeds door ons worden ondersteund. Steeds meer kunstinstellingen zien het belang van meerstemmigheid binnen de eigen organisatie en zoeken naar manieren om een jongere doelgroep actief en inhoudelijk te betrekken, vooral ook om er zelf van te leren.

 
Naast de educatieprojecten en de programma’s die binnen Kunst & Educatie worden ondersteund, speelt educatie in veel gevallen ook een belangrijke rol in de ondersteunde projecten binnen de andere pijlers. Denk aan de filmfestivals en aan theaterproducties waar educatietrajecten en/of impactprogramma’s vaak belangrijke onderdelen zijn.  

 

 

Verdeling toekenningen Kunst & Educatie over publieksvormen in aantallen 
Jongeren tot 18 jaar 17
Kinderen t/m 12 jaar 7
Jongeren tot 30 jaar 2
Families 1
Algemeen publiek 1

Totaal

28

Kunst & Educatie in coronatijd 

De ondersteunde educatieprojecten hebben in 2021 veel hinder ondervonden van corona. De scholen waren voor lange tijd dicht of boden hybride onderwijs vanwege de anderhalvemetermaatregel. Docenten en directies hadden hun handen vol aan de wisselende maatregelen, waardoor excursies of extra projecten in het geding kwamen. Ondertussen werd vanuit de scholen wel steeds benadrukt dat juist in coronatijd er veel behoefte is aan gezamenlijke activiteiten. In mei 2021 zag het Rijksmuseum kans om hierop in te spelen. Leerlingen van middelbare scholen konden de tentoonstelling Slavernij eerder bezoeken dan het reguliere publiek, omdat een bezoek binnen het lesvervangend programma paste. Op die manier bezochten veel jongeren deze belangrijke tentoonstelling met een urgent onderwerp. Fonds 21 ondersteunde het bijzondere educatietraject Look at me now van David Bade en Renzo Martin dat aan deze tentoonstelling was gekoppeld. Hierin konden bezoekers na afloop van de tentoonstelling zelf aan de slag onder begeleiding van jonge kunstenaars. Door zelf actief kunst te maken en het gesprek aan te gaan kon men reflecteren op deze tentoonstelling. 

 

PROGRAMMA KUNSTEDUCATIE VOOR MBO’ERS  

Vanaf 2017 zet Fonds 21 zich in om kunsteducatie ook toegankelijk te maken voor praktisch opgeleide jongeren; bij voorkeur in de vrije tijd, daar is de impact het grootst. We doen dit binnen de pijler Kunst & Educatie met het programma Kunsteducatie voor mbo’ers. Met dit programma willen we culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een mbo-opleiding volgen. Vanwege de groeiende belangstelling van culturele instellingen voor de mbo-student als doelgroep, blijft Fonds 21 deze instellingen de komende jaren aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod voor mbo-studenten te ontwikkelen.   

In 2021 hebben we binnen dit programma 11 aanvragen behandeld, tegenover 7 in 2020. 10 aanvragen hebben geleid tot een toekenning voor een totaalbedrag van €371.305. Het aantal toekenningen is daarmee gestegen ten opzichte van 2020, toen werd in totaal €165.300 toegekend aan 6 projecten.    
 
Gelukkig zagen we in 2021 een voorzichtige stijging van het aantal aanvragen en vooral toekenningen in vergelijking met 2020. Met name mbo-opleidingen bleken in coronatijd hun handen vol te hebben aan het digitale onderwijs en het betrekken van studenten. Om het kunsteducatieaanbod voor mbo-studenten te blijven stimuleren, trekken we nauw op met andere organisaties zoals Fonds Cultuurparticipatie, CJP en LKCA.    

Toekenningen Kunst & Educatie

 

Kunst & Educatie

Het meisje met de zwavelstokjes
Amsterdam Light festival
15.000
Meer info
Educatieprogramma rondom lichtkunst voor primair onderwijs in regio Amsterdam.
De Gouden Koets
Amsterdam Museum
50.000
Meer info
Meerstemmig educatieprogramma rondom de gelijknamige tentoonstelling.
Wereldmakers 2021/2022
Bijlmer Parktheater
12.500
Meer info
Buitenschools interdisciplinair educatieproject met een artistieke en pedagogische inslag (8-15 jaar).
Brabant Menu (2022 - 2023)
De Stilte
25.612
Meer info
Meerjarig educatieprogramma van vijf kunstinstellingen gericht op basisschoolleerlingen.
Kinderbiënnale 2021
Groninger Museum
45.000
Meer info
Participatief museumproject waarbij het Groninger Museum met de input van de doelgroep zelf een tentoonstelling gaat opzetten.
Belle en het Beest - aanvullende bijdrage
Het Balletorkest
7.500
Meer info
Binnen/buitenschools educatieprogramma voor basisscholieren.
Wil je verkering met ons?
Introdans
48.000
Meer info
Intensief danseducatietraject met basis-, vo- en so-scholen in Gelderland en Overijssel.
Meraki
Kindermuseum Curaçao
30.000
Meer info
Verdiepend kunsteducatieprogramma gericht op kinderen.
LostWords
LostProject
20.000
Meer info
Theatrale gespreksavond waarin jongeren, jongvolwassenen, docenten en professionals met elkaar in gesprek gaan over diverse actuele thema's.
Extended (2022 - 2023)
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur
40.000
Meer info
Meerjarig educatieprogramma in Maastricht voor jongeren die middels kunst maatschappelijke thema's onderzoeken.
Music Unites
Metropole Orkest
20.000
Meer info
Muziekeducatieproject voor vmbo-leerlingen waarin co-creatie, het maakproces, creativiteit en eigenaarschap centraal staan.
Boijmans Hillevliet (2021 - 2024)
Museum Boijmans Van Beuningen
375.000
Meer info
Meerjarig educatieprogramma met en voor bewoners, kinderen, studenten en makers in Rotterdam.
Voices of Tolerance: ART Production 2022
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
29.000
Meer info
Lesprogramma met kunstzinnig cocreatietraject voor bovenbouw van het vmbo in Amsterdam over diversiteit, vrijheid en tolerantie.
Show, don't tell
Natte Haring
10.000
Meer info
Jongeren maken filmprogramma voor het Huiskamer Filmfestival en organiseren nagesprekken.
Wagner vs Rammstein
Noord Nederlands Orkest
25.000
Meer info
Maatschappelijk kunsteducatieproject bestaande uit een schoolconcert, een jongerentop en muziektheaterproductie voor jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe.
Vind je stem (2021 - 2022)
Operamakers / Vocal Statements
40.000
Meer info
Tweejarig lestraject op vmbo-scholen in Utrecht voor verbreding, verdieping en verankering van muziekeducatie.
Third Space
Stichting Achter de Berg / AchterdebergProducties
10.000
Meer info
Theaterproject in Amsterdam met jonge nieuwkomers en jongeren die al langer in Nederland wonen.
LGBT Youth Performance Initiative Amsterdam
Stichting Bodies in Action
12.500
Meer info
Amsterdams kunstproject voor LHBTIQ+ jongeren waarin zij werken naar een voorstelling, installatie of socialmediacampagne, om hun talenten te ontwikkelen en stem te laten horen.
ArtTechTour
Stichting Cultuureducatie
10.000
Meer info
Kunst- en technologiefestival voor vo in Dordrecht.
Generation Z - 2022/2023
Stichting Oxville
45.000
Meer info
Kinderen (8-12 jaar) uit Amsterdam ontdekken met film hun eigen talenten en ontwikkelen vaardigheden voor een betere toekomst.
(W)rap My Hijab
Studio 52nd
45.000
Meer info
Educatief theaterproject waarin jonge moslima's toneelteksten schrijven over keuzestress over het dragen van een hijab, bewerkt tot voorstelling.
#klimaatpiraat: Lucky 4%
Studio eXp
15.000
Meer info
Lucky 4% is een interactieve voorstelling voor jongeren over armoede, rijkdom en de connectie van beiden met klimaatverandering.
I am Hope
TEN Producties
15.000
Meer info
Klassenvoorstelling (12+ jaar) over klimaatverandering en hoe daar als jonge generatie mee om te gaan.
Diehard Fairy
Theatergroep MATROSE
11.500
Meer info
Jeugdvoorstelling (11-13 jaar) met waargebeurde verhalen over mensen die buiten de gendernorm zijn getreden.
Interactieve en digitale literaire productie voor jongeren
Tilt (Stichting BookAwake)
10.000
Meer info
Digitale literaire productie voor jongeren (15-23 jaar) om ontlezing tegen te gaan.
De kunst van jonge kinderen - aanvullende bijdrage
TOEVAL GEZOCHT
6.828
Meer info
Kunsteducatief project met twee basisscholen en een kunstinstelling.
Van Gogh verbindt (2022 - 2025)
Van Gogh Museum
500.000
Meer info
Meerjarenprogramma gericht op inclusiviteit en diversiteit In samenwerking met biculturele jongeren (18-30 jaar).
WILD Educatieproject, een nieuwe stap in de richting van een duurzaam educatiebeleid
Vis-à-Vis
10.000
Meer info
Uitgebreid educatief programma bij de theatervoorstelling WILD gericht op vmbo-scholieren.

 

Kunsteducatie voor mbo'ers

Tussen identiteit en imago
Drents Museum
20.000
Meer info
Mbo-pilot bij tentoonstelling Viva la Frida! waarin samen met docenten en studenten van het Drenthe College een lesprogramma wordt ontwikkeld.
Second Skin
FASHIONCLASH
30.000
Meer info
Interdisciplinair kunsteducatie/participatie project voor mbo'ers rond mode en identiteit in Tilburg.
Trojan Wars - aanvullende bijdrage
Het Nationale Theater
23.764
Meer info
Theaterervaring waarin mbo-studenten worden uitgedaagd om hun eigen burgerschap vorm te geven.
LAND&HAND (2021 - 2024)
Ketter & Co
136.500
Meer info
Educatieproject begeleidt door ontwerpers over de relatie landschap, materiaal en vakmanschap gericht op mbo studenten in diverse provincies.
MBO Educatie Mauritshuis
Mauritshuis
23.000
Meer info
Educatieprogramma voor mbo'ers rondom de collectie van het Mauritshuis dat aansluit op het vak Burgerschap.
Stage Your Voice
Residentie Orkest
30.000
Meer info
Kunsteducatieproject waarin Haagse mbo-studenten toewerken naar een podiumproduct geïnspireerd op de zeventien duurzaamheidsdoelen.
Rewire kunsteducatie voor mbo'ers
Stichting Unfold
20.386
Meer info
Meerjarige kunsteducatieprojecten voor mbo-studenten.
Binnenkant - Buitenkant (2021 - 2024)
Theater Artemis
50.000
Meer info
Meerjarig educatieproject waarin mbo-studenten en docenten en het Noordbrabants Museum en theater elkaar beter leren kennen.
YSMSOS 3
Theater De Lieve Vrouw
35.905
Meer info
Theater- en filmvoorstellingen voor mbo-studenten van ROC MN Amersfoort.
Kunstpracht: Nu Wij! - aanvullende bijdrage
Westland Cultuurweb
1.750
Meer info
Educatief programma waarin mbo-studenten ontdekken dat kunst over hen gaat en over hun toekomstige werk.
Jongeren & Maatschappij

Fonds 21 vindt dat alle jongeren van 12 tot 30 jaar een goede start verdienen in de samenleving, vol kansen en ontwikkelmogelijkheden. Jaarlijks steunen we binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij talrijke projecten die door een leerervaring de zelfredzaamheid van jongeren vergroten. We steunen grote en kleinschalige projecten, verspreid over het hele land. Maar de samenleving verandert continu en daarmee verandert ook de context waarin jongeren volwassen worden. De pijler Jongeren & Maatschappij bestond tot juli 2021 uit de thema’s ondernemerschap, financiële zelfredzaamheid, taalvaardigheid en mediawijsheid. Vanaf juli 2021 versoepelden we deze afbakening, waardoor Fonds 21 doorlopend kan blijven inspelen op maatschappelijke verandering. In het nieuwe beleid blijven we prioriteit geven aan bepaalde actuele maatschappelijke thema’s, maar bieden we ook ruimte aan initiatieven die hier niet direct onder vallen maar voor jongeren wel actueel en urgent zijn. Naast verandering in prioritering op thema leggen we ook meer nadruk op innovatie, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwende initiatieven. Fonds 21 is graag aanjager van projecten die inspelen op systeemfouten die ten koste gaan van de kansen van jongeren, of van originele, vernieuwende methodes om jongeren hier zelf in te stimuleren. 

interview

Ithaka Filmt - Jonge nieuwkomers maken film

Jongeren krijgen de kans om hun eigen verhalen te bedenken, te maken en te tonen.

Lees interview
Ithaka Filmt - Jonge nieuwkomers maken film

Toekenningen   

In 2021 behandelden we binnen de pijler Jongeren & Maatschappij 62 aanvragen, dit is vergelijkbaar met 2020. 45 projecten hebben een toekenning ontvangen voor een bedrag van in totaal €2.245.456. 18 aanvragen zijn afgewezen, 5 aanvragen werden ingetrokken. Daarnaast behandelden we 98 vooraanvragen.    
 
De hoogte van de toekenningen liep uiteen. Zo werd €10.000 toegekend aan het project CODE Jongeren Support van CODE043, een peer-to-peer programma waarin jongeren uit Maastricht elkaar begeleiden bij het ontwikkelen van initiatieven die het leefklimaat van de stad verbeteren. De hoogste toekenning, €400.000 voor twee jaar, werd gedaan aan het landelijke project Samen Lezers Maken van Passionate Bulkboek, waarbinnen zij met diverse activiteiten het leesklimaat onder jongeren bevorderen. De gemiddelde toekenning in 2021 was €49.899. Dit is iets hoger dan in 2020, toen droegen we gemiddeld €46.268 bij.    
 
Zowel in absolute aantallen als percentueel deden we in 2021 meer toekenningen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Waar we in 2020 nog 36 van 62 aanvragen honoreerden (58%), lag dit in 2021 aanzienlijk hoger met 45 toekenningen op 62 aanvragen (73%). Dit hogere percentage toekenningen houdt zeer waarschijnlijk verband met het nieuwe beleid dat medio 2021 voor de pijler is ingegaan. Enerzijds communiceren we hiermee helderder en in betere aansluiting op het jongerendomein welk type projecten we steunen. Anderzijds biedt het nieuwe beleid ruimte om initiatieven te steunen die eerder thematisch niet binnen ons beleid pasten. Zo steunden we in de tweede helft van 2021 het project Join the Club van het Netwerk Nieuw Rotterdam, waarin Rotterdamse jongeren allerlei activiteiten volgen die bijdragen aan hun zelfredzaamheid en gevoelens van eenzaamheid verminderen. Ook steunden we het scholenprogramma rond de voorstelling FOK ME HOKJE van Studio 52nd, waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan over begrip en veiligheid voor lhbtiq+ jongeren. Beide projecten richtten zich op thema’s waar we voor 1 juli 2021 geen ruimte aan boden. 
 
De gesteunde projecten zijn zeer divers in opzet. We kunnen onderscheid maken tussen projecten die in een onderwijsomgeving plaatsvinden (binnenschools) en projecten in de vrijetijd van jongeren (buitenschools). In 2021 steunden we meer buitenschoolse initiatieven; 25 projecten waar dit er in 2020 nog 18 waren. Dit is mogelijk te verklaren door de coronacrisis. Het was gemakkelijker om projecten op te zetten en uit te rollen buiten een schoolcontext. We ontvingen signalen dat ook buiten de schoolsluitingen om onderwijsinstellingen terughoudend waren om activiteiten van externe partijen in te plannen.    

2021
45Toekenningen
62

Aanvragen

2020
36Toekenningen
62

Aanvragen

2019
42Toekenningen
105

Aanvragen

Jongeren in coronatijd

De impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren is enorm. De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen zorgden voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten. Fonds 21 vindt dat alle jongeren een goede start verdienen in de samenleving en zet zich in voor de maatschappelijke kansen voor deze groep. Dit kon echter niet zonder oog te hebben voor de mentale situatie van jongeren. In 2021 initieerden we daarom de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona, waarmee we de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren wilden verzachten. Het budget voor deze noodhulp kwam vanuit Fonds 21 EXTRA.

Fonds 21 EXTRA
Fonds 21 EXTRA

Met Fonds 21 EXTRA konden we binnen de pijler Jongeren & Maatschappij snel inspelen op de actualiteit en steun bieden bieden aan initiatieven die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. We deden dit met noodhulp en samenwerkingen.

 

Verdeling Fonds 21 EXTRA binnen Jongeren & Maatschappij
TOTAAL
1573208

Nieuwe aanvragers   

De pijler Jongeren & Maatschappij werd in 2021 vaker gevonden door organisaties die niet eerder een aanvraag bij ons hebben ingediend. In 2021 ontvingen we 98 vooraanvragen versus 71 in 2020. Hieruit trekken we de voorzichtige conclusie dat onze pijler Jongeren & Maatschappij aan bekendheid heeft gewonnen binnen het jongerendomein. De nieuwe organisaties die ons in 2021 wisten te vinden bevinden zich met name op de thema’s waar we ons van oudsher op profileren: ondernemerschap, financiële zelfredzaamheid, taalvaardigheid en mediawijsheid.     

 


Vooruitblik   

In 2022 lanceren we een programma voor projecten op het gebied van psychische gezondheid en eenzaamheid. Hierbinnen gelden gunstige co-financieringsvoorwaarden voor aanvragers, de opzet is vergelijkbaar met het programma Kunsteducatie voor mbo’ers. Met dit programma willen we voorzien in de acute nood van veel jongeren op psychisch gebied en is het subdoel dat ons fonds haar bekendheid op dit thema verder vergroot.    
   
Op het gebied van emancipatie van minderheidsgroepen steunden we in 2021 2 projecten, beide op het vlak van lhbtiq+-emancipatie. Om meer projecten op dit gebied te kunnen ondersteunen, ontwikkelen we een programmaregeling lhbtiq+-emancipatie en -acceptatie. Ook willen we onze zichtbaarheid vergroten onder organisaties die projecten ontwikkelen die raken aan andere vormen van discriminatie.    

Toekenningen Jongeren & Maatschappij
CODE Jongeren Support
CODE043
10.000
Meer info
Peer-to-peer programma waarin jongeren uit Maastricht elkaar begeleiden bij het ontwikkelen van initiatieven die het leefklimaat van de stad verbeteren.
Ithaka Filmt (2022 - 2023)
Common Frames
60.000
Meer info
Film als middel om de zelfredzaamheid, mediawijsheid en participatie van jonge nieuwkomers te versterken.
De Tussenruimte - Creatief ondernemerschap
De Maakruimte
60.000
Meer info
Begeleiding van jongeren die drempels ervaren in de ontwikkeling van ondernemerschap.
'21-'22 De Muren hebben Oren
De Muren hebben Oren
15.000
Meer info
Educatief programma voor po waarin leerlingen de geschiedenis van hun stad leren kennen en stadgenoten ontmoeten.
Love=Love?! 2022
Discussiëren Kun Je Leren
11.000
Meer info
Love=Love?! maakt we lhbti-emancipatie bespreekbaar. Het project bestaat uit masterclasses en een dialoogsessie op middelbare scholen in Amsterdam.
Under Pressure
Diversion
45.000
Meer info
Landelijk lesprogramma dat middels peer educatie en gamificatie kritisch en constructief mediagebruik stimuleert onder jongeren op het vo en mbo.
Favela Street Curacao
Favela Street
40.000
Meer info
Persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren (15-25 jaar) uit achterstandswijken op Curaçao.
Futureproof Next
Fawaka Ondernemersschool
49.000
Meer info
Landelijk programma waarin jongeren in het vo en mbo oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en leren over impact first ondernemerschap.
Anti Filterbubbel App (AFA)
Het Mediateam
38.400
Meer info
Ontwikkeling lespakket met gebruiksvriendelijke app over filterbubbels, ingebed en gekoppeld aan lessenserie voor vmbo.
Hiiipower
Het Zuidelijk Toneel
30.000
Meer info
Intensief educatietraject voor jonge hiphop-talenten, waarin zij worden klaargestoomd voor een loopbaan als artiest.
Back Street
Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief
100.000
Meer info
Tentoonstelling voor jongeren over (youngadult) literatuur met als doel het vergroten van de intrinsieke leesmotivatie.
#VisitPrikko: co-creatieproject met jongeren in Presikhaaf
Nederlands Openluchtmuseum
24.000
Meer info
Co-creatieproject met jongeren uit Arnhem om de belevingswereld van jongeren te vergroten en inzichtelijk te maken aan de hand van erfgoed en cultuur.
Join the Club 2022
Netwerk Nieuw Rotterdam
20.000
Meer info
Rotterdamse jongeren wonen activiteiten bij die bijdragen aan zelfredzaamheid en burgerschap.
Mind your wallet
Open Up
15.500
Meer info
Jongeren krijgen handvatten om kritischer te kijken naar hoe ze omgaan met geld, daarnaast versterkt het project gespreks- en debatvaardigheden.
Samen lezers maken (2022 - 2023)
Passionate Bulkboek
400.000
Meer info
Passionate Bulkboek is als culturele aanbieder dé leesspecialist voor onderwijsprofessionals in het po, vo, mbo en hbo.
What's Next
SOVEE
40.000
Meer info
Programma gericht op talentontdekking en loopbaanoriëntatie voor bovenbouw vmbo.
New Creatives 2.0
sQuare
60.000
Meer info
Ontwikkelplek voor jonge mbo4-afgestudeerde creatieven, die moeilijk aansluiting vinden bij het creatieve werkveld.
TTT Talentenjacht
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
11.000
Meer info
Met de TTT Talentenjacht kunnen diverse jongeren zich ontwikkelen en presenteren. Zij tonen hun talent aan heel Haarlem en ver daarbuiten.
Fight For Your Future 2.0
Stichting Blik op Talent
30.000
Meer info
Trainings- en coachingsprogramma om jongeren in Amsterdam meer zelfinzicht te geven en nieuw toekomstperspectief te laten ontwikkelen.
Breekjaar+
Stichting Breekjaar
49.538
Meer info
Tussenjaarprogramma voor persoonlijke ontwikkeling van jongeren in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, waar voor enkele jongeren gesubsidieerde plekken beschikbaar zijn.
Van bankzitter naar baas (2021 - 2022)
Stichting Clubhuis Nederland (namens de Buzinezzclub)
110.736
Meer info
Landelijke arbeidstoeleidingstrajecten voor vierhonderd kwetsbare jongeren, met duurzame uitstroom als doel en nadruk op evidence based werken.
Samen Werken aan je Toekomst tijdens Corona
Stichting Convey Foundation
26.112
Meer info
Een initiatief waarbij jongeren op peer-2-peer wijze gestimuleerd worden om hun ondernemende talenten in te zetten om anderen te helpen.
GAP Track en GAP 200 PART II
Stichting Emma at Work
50.000
Meer info
Doorontwikkeling van de GAP Track, het programma waarin jongeren die opgroeien met een fysieke aandoening worden voorbereid op een baan.
Join Us Online 2.0
Stichting Join Us
35.135
Meer info
Begeleiding van eenzame jongeren in online groepen ter bevordering van sociale zelfredzaamheid.
Boekenweek van Jongeren 2021
Stichting Lezen
30.000
Meer info
Programma met meerdere activiteiten om een bijdrage leveren aan een betere leesvaardigheid onder jongeren.
Junior Reporters
Stichting Lopend Buffet
20.000
Meer info
Jongeren in de onderbouw vo in 's-Hertogenbosch vormen een jeugdredactie en maken journalistieke mediaproducties.
Breaking Barriers Building Bridges 2021
Stichting Malumba Nu Theater/BBBB
17.500
Meer info
Rotterdamse jongeren van Eritrese afkomst vertellen hun verhaal met een zelfgeproduceerde theatervoorstelling.
SamenDoorSamen 2022
Stichting Mano
35.000
Meer info
Intensief begeleidingstraject voor jongvolwassen statushouders in Rotterdam om hun maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid te vergroten.
De weg vrij naar werk
Stichting Mentorproject / Rotterdamse Douwers
65.000
Meer info
Mentoring en begeleiding naar werk voor Rotterdamse jongeren die net uit detentie komen.
Schiemaps
Stichting Mesh
12.500
Meer info
Kunstproject in Rotterdam Schiemond, waarbij jongeren samen met een professionele kunstenaar objecten in de openbare ruimte beschilderen.
Ondernemen met Kunst en Cultuur in Leiden
Stichting Mix
35.000
Meer info
Jongeren (12-18 jaar) afkomstig uit kwetsbare wijken in Leiden leren ondernemersvaardigheden.
Youth Challenge
Stichting Nederlands Comite UNICEF
70.230
Meer info
Mbo-studenten werken met mentoren aan innovatieve oplossingen die helpen bij de transitie van school naar werk.
Taalvaardigheid jongeren in Twente
Stichting Onderwijsbegeleiding
25.000
Meer info
Taalvaardigheid jongeren in Twente vergroot kansengelijkheid door jongeren (12-18 jaar) buitenschools te begeleiden in hun taal- en studievaardigheden.
Young Innovators: jongeren werken mee aan de duurzaamheidstransitie
Stichting Technotrend
25.000
Meer info
Onderwijsprogramma rondom ondernemerschap van havo/vwo-scholieren binnen de duurzaamheidstransitie.
Poverty Escape in het House of Shame
Stichting Waardenhuis
15.000
Meer info
Levensechte simulatie waarbij jongeren middels een rollenspel voelen hoe het is om in armoede te leven.
Gedragsinterventie middels basketbal - Een rolmodel voor iedere jongere
Stichting YETS Groningen
20.000
Meer info
Rolmodellen begeleiden jongeren uit een kwetsbare omgeving om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.
Hakuna Academy
Story Academy
30.000
Meer info
Educatief-artistiek project voor het vergroten van zelfregie en kansen van kwetsbare jongeren in Zuid-Holland.
SchoolAcademy
StreetPro
40.000
Meer info
Begeleiding van jonge schoolverlaters en jongeren die dreigen uit te vallen naar een passende opleiding.
Scholenprogramma - FOK ME HOKJE
Studio 52nd
19.555
Meer info
Educatietraject rondom voorstelling, om de dialoog in vmbo-klassen op gang te brengen voor meer begrip en veiligheid voor queer-jongeren.
ZomerOndernemer 2021
The New Entrepreneur
48.000
Meer info
Workshopprogramma waarbij jongeren op vmbo, havo, vwo, mbo en hbo in de zomervakantie begeleid worden bij het starten van hun eigen bedrijf.
Scholieren Filmfestival 2021
The Young Kieslowski
32.000
Meer info
Educatieproject waarbij leerlingen een filmfestival organiseren voor hun medeleerlingen.
FullXCommunity
Twisted
45.000
Meer info
Leerwerkroute voor jongeren uit Almere met een afstand tot de arbeidsmarkt.
VMBO On Stage (2021 - 2023)
VMBO On Stage - Stichting Backstage
292.750
Meer info
Faciliteren opbouw van persoonlijk duurzaam beroepsnetwerk tussen (vmbo-)jongeren en lokale ondernemers in verschillende regio's.
Life Academy
WOMEN Inc.
22.500
Meer info
Programma voor mbo-studenten om hen bewust te maken van de financiële gevolgen en invloed van sociale normen op hun keuzes.
Leadership Academy & Community events 2021 - 2022
Young Leaders Community
15.000
Meer info
Jonge leiders worden gemobiliseerd ter verbetering van de maatschappelijke positie en het imago van de Marokkaanse-Nederlandse gemeenschap.

 

 

 

Fonds 21 EXTRA
Fonds 21 EXTRA

De coronacrisis dwingt ons op een nieuwe manier naar ons werkterrein te kijken. Hoe waken we ervoor dat het aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij niet verschraalt? In 2021 heeft Stichting Beheer SNS REAAL daarom vanuit het eigen vermogen €15,3 miljoen vrijgemaakt – bovenop het reguliere donatiebudget van €10,6 miljoen - om initiatieven mogelijk te maken die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Onder de naam Fonds 21 EXTRA steunden we in 2021 initiatieven die zich richtten op noodhulp, maar ook op de periode ná corona. Binnen Fonds 21 EXTRA is €15,2 miljoen toegekend aan 76 initiatieven. Hiermee is de besteding van het totale EXTRA-budget afgerond. 

interview

Centraal Museum - Digitale Innovaties voor het publiek

Centraal Museum ontwikkelt vernieuwende digitale toepassingen om de bezoekerservaring te verbeteren.

Lees interview
Centraal Museum - Digitale Innovaties voor het publiek

Kunst en cultuur op de langere termijn

 De coronapandemie laat diepe sporen na in de cultuursector. Veel aanbod is noodgedwongen geannuleerd, aangepast of uitgesteld. We zagen dat organisaties sinds het uitbreken van de coronacrisis alles in het werk stelden om te zoeken naar alternatieven voor en aanvullingen op het reguliere aanbod. Er ontstonden verrassende samenwerkingen, nieuwe initiatieven zagen het levenslicht en de verkenning van het digitale domein heeft een grote vlucht genomen. De coronacrisis bracht innovatie in de sector in een stroomversnelling en heeft het draagvlak voor een herziening van de sector doen toenemen. Voor Fonds 21 was dit in 2021 aanleiding om dit momentum te koppelen aan actie. Om op te halen waar de kansen en noden voor de middellange en lange termijn liggen, heeft Fonds 21 een verkenning onder bestaande aanvragers gedaan. Vervolgens hebben we meerdere voorbeeldstellende culturele organisaties en gezelschappen de mogelijkheid geboden zich toe te leggen op de langere termijn, om ook over vijf jaar relevant te zijn voor de samenleving. Dankzij Fonds 21 EXTRA kunnen zij zich focussen op de onderwerpen digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. De kennis, ervaringen en succesfactoren van deze initiatieven moeten overdraagbaar zijn of relatief makkelijk op te schalen, zodat andere instellingen er ook mee aan de slag kunnen. Fonds 21 stimuleert en faciliteert deze kennisdeling door bijeenkomsten te organiseren waarin opbrengsten en uitdagingen worden besproken en gedeeld. Met het steunen van initiatieven op bovenstaande onderwerpen wil Fonds 21 bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de cultuursector. Om transitie mogelijk te kunnen maken zijn er vanuit Fonds 21 EXTRA 28 culturele instellingen en gezelschappen gesteund voor een totaalbedrag van ruim €11,5 miljoen. Bijdragen werden onder andere gedaan aan Centraal Museum, Design Museum Den Bosch, IDFA, George en Eran Producties, STRP, MU en Eye Filmmuseum.   

Verdeling toekenningen Fonds 21 EXTRA

Langere termijn 11.539.949
Samenwerking 2.590.040
Noodhulp 1.068.168

Totaal

15.198.157
Bonnefantenmuseum - Fonds 21 EXTRA
Bonnefantenmuseum
341.802
Meer info
Meerjarig traject met junior conservatoren en medewerker marketing gericht op publieksverjonging.
Centraal Museum Utrecht - Fonds 21 EXTRA
Centraal Museum Utrecht
538.500
Meer info
Driejarig ontwikkeltraject om digitale innovaties voor publiek in de organisatie en het programma van het museum te implementeren.
De Coproducers - Fonds 21 EXTRA
De Coproducers
303.000
Meer info
Samenwerkingsverband van 12 vlakkevloertheaters die als een keten van theaters, makers ondersteunen en publiek binden.
Huisgenoten - Fonds 21 EXTRA
De Nieuwe Oost
200.000
Meer info
Innovatief project gericht op de verbinding met nieuwe groepen van jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 28, woonachtig in Oost-Nederland.
Design Museum Den Bosch - Fonds 21 EXTRA
Design Museum Den Bosch
633.698
Meer info
Digitaal platform De Derde Verdieping en programma's, buitenschools en op mbo-opleidingen.
Eye Filmmuseum - Fonds 21 EXTRA
Eye Filmmuseum
891.967
Meer info
Opleidingstraject voor nieuwe, diverse en jonge generatie programmeurs op het gebied van film en de kunst van het bewegend beeld.
Frans Hals Museum - Fonds 21 EXTRA
Frans Hals Museum
310.000
Meer info
Nieuwe generatie curatoren gaat verbinding aan met jongere doelgroep.
Frascati - Fonds 21 EXTRA
Frascati
630.000
Meer info
Meerjarig traject gericht op de carrièreontwikkeling van jonge theatermakers.
George en Eran Producties - Fonds 21 EXTRA
George en Eran Producties
31.671
Meer info
Eerste fase onderzoek naar effecten van inclusieve beleid van gezelschappen en theaters op de samenstelling en de ervaringen van publiek.
George en Eran Producties - Fonds 21 EXTRA fase 2
George en Eran Producties
275.568
Meer info
Tweede fase van onderzoek naar effecten van inclusieve beleid van gezelschappen en theaters op de samenstelling en de ervaringen van publiek.
Grand Theatre Groningen - Fonds 21 EXTRA
Grand Futura
150.000
Meer info
Online onderzoek en presentatieruimte the 4th space: een studio voor experiment, een montageruimte en een presentatieruimte voor bezoekers, luisteraars, makers en lezers.
ITA - Fonds 21 EXTRA
Internationaal Theater Amsterdam
307.892
Meer info
Gezamenlijk innovatief platform van ITA, NDT en HF voor online voorstellingen, ontmoetingen en events.
Maas Theater en Dans - Fonds 21 EXTRA
Maas theater en dans
555.000
Meer info
Inclusieve ruimte waar gezocht wordt naar nieuwe werkvormen, samenwerkingen en nieuw publiek.
MU - Fonds 21 EXTRA
MU
154.682
Meer info
Experimenteel platform waar fysieke en digitale programmering worden geïntegreerd, op basis van onderzoek door kunstenaars, ontwerpers, vakopleidingen en culturele kennis- en erfgoedcentra.
Boijmans Van Beuningen - Fonds 21 EXTRA
Museum Boijmans Van Beuningen
219.396
Meer info
Leer-werktraject voor trainee conservator educatie met biculturele achtergrond.
Muziekgebouw aan 't IJ - Fonds 21 EXTRA
Muziekgebouw aan 't IJ
750.000
Meer info
Meerjarig innovatief en experimenteel traject van jonge makers gericht op een jong en divers publiek.
Nationale Opera & Ballet - Fonds 21 EXTRA
Nationale Opera & Ballet
900.000
Meer info
Programmering van de kleine zaal door jonge makers voor een jong en nieuw publiek.
Nederlands Fotomuseum - Fonds 21 EXTRA
Nederlands Fotomuseum
307.857
Meer info
Onderzoekstraject gericht op het vergroten van kennis, ervaring en interactie met nieuwe publiek, te beginnen in Rotterdam-Zuid.
Rijksmuseum - Fonds 21 EXTRA
Rijksmuseum
528.101
Meer info
Leertraject voor junior educatoren die meewerken aan vernieuwend aanbod voor nieuwe doelgroepen.
Stedelijk Museum Alkmaar - Fonds 21 EXTRA
Stedelijk Museum Alkmaar
270.000
Meer info
Participatieprogramma met jongeren in Alkmaar en Noord-Holland Noord.
Stedelijk Museum Amsterdam - Fonds 21 EXTRA
Stedelijk Museum Amsterdam
936.000
Meer info
Nieuwe presentatatieruimte gericht op onderzoek en experiment.
IDFA - Fonds 21 EXTRA
Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
400.000
Meer info
Publieks- en educatiepogramma IDFA Paviljoen 2022 - 2025.
Podiumpas - Fonds 21 EXTRA
Stichting Podiumpas
100.000
Meer info
Instrument voor meer én avontuurlijker bezoek voor de podiumkunsten op landelijke schaal.
STRP - Fonds 21 EXTRA
STRP
198.926
Meer info
Doorontwikkeling en herprofilering tot een interdisciplinair hybride programma voor een nieuwe generatie makers en publiek.
TextielMuseum - Fonds 21 EXTRA
TextielMuseum
466.247
Meer info
Publiekswerking en programmering om nieuw en jonger publiek te bereiken.
Theater Rotterdam - Fonds 21 EXTRA
Theater Rotterdam
498.724
Meer info
Bijdrage voor alternatieve manieren van theatermaken en interactie met het publiek door middel van een ‘Social Architect’ en projecten als Welcome To Our Guesthouse, Meemakers en Track: Reflections #2 en #3.
Theater Utrecht - Fonds 21 EXTRA
Theater Utrecht
300.000
Meer info
Innovation: Lab 2022-2024
Van Gogh Museum - Fonds 21 EXTRA
Van Gogh Museum
340.918
Meer info
Talentvolle (biculturele) young professionals dragen bij aan verandering van de organisatie.

 

Noodhulp   

2021 stond net als een jaar eerder volledig in het teken van de coronapandemie. Met Fonds 21 EXTRA konden we snel inspelen op de actualiteit en steun bieden aan initiatieven die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Zo boden we in 2021 noodhulp met onder meer met de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. Met deze regeling wilden we een directe bijdrage leveren aan het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren.  
  
Ook boden we samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds noodhulp aan Buitenplaats Kasteel Wijlre. Deze unieke buitenplaats in Zuid-Limburg werd in de zomer van 2021 zwaar getroffen door overstromingen. Beide fondsen droegen ieder €25.000 bij met als doel om van buitenplaats Kasteel Wijlre weer een plek te maken waar bezoekers kunnen genieten van architectuur en kunst.   

Kasteel Wijlre - steun watersnood
Buitenplaats Kasteel Wijlre
25.000
Meer info
Noodhulp voor herstel van buitenplaats Kasteel Wijlre dat werd getroffen door zware overstromingen.

 

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona 

Vanwege de forse impact van de coronamaatregelen op de psychische gezondheid van jongeren boden we in 2021 middels een stimuleringsregeling noodhulp aan projecten die inzetten op verbetering van het mentaal welzijn van jongeren. De stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona stond van 1 maart tot 1 juni 2021 open voor bestaand initiatief op het thema dat met hulp van onze financiering kon opschalen of intensiveren. De regeling bleek te voorzien in een grote behoefte; er werden 231 vooraanvragen aan ons voorgelegd door organisaties uit heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, lokaal en landelijk opererend. Dit leidde tot 62 definitieve aanvragen, waarvan we uiteindelijk 39 projecten honoreerden (63%). Van de 62 aanvragers hadden 33 organisaties niet eerder een aanvraag bij ons ingediend, een percentage (53%) dat net wat hoger ligt dan binnen de uitvoering van ons reguliere beleid.    

 
De 39 gehonoreerde projecten hebben in totaal €1.043.168 ontvangen. Toekenningen lagen tussen €10.000 en €100.000. De gemiddelde bijdrage was €26.748. De crisissituatie en thematiek van mentaal welzijn vroegen om kleinschalige lokale projecten die snel van start konden gaan, zoals In2yourplace (€35.000), waar in leegstaande winkelpanden in de binnenstad van Heerlen bijeenkomsten voor eenzame jongeren gehouden werden.    
 
De insteek van de gesteunde projecten binnen de stimuleringsregeling is grofweg op te delen in twee typen: preventieve en curatieve projecten. Preventieve projecten hebben vaak het doel om het praten over mentale problemen te normaliseren. Veel van deze projecten vinden binnen het onderwijs plaats. Voorbeelden zijn Time Out, met interactieve theatergesprekken over psychische gezondheid en Great Minds van NJR, waarin scholieren zelf de tools in handen krijgen mentaal welzijn binnen hun school op de agenda te zetten en te houden. Curatieve projecten richten zich op een meer ‘kwetsbare’ doelgroep, met het doel om de gevolgen van de crisis op hun mentaal welzijn zo veel mogelijk in te perken. Voorbeelden zijn Move Forward Foundation, die als gecertificeerde sportorganisatie als een van de weinigen nog asielzoekerscentra en jeugdzorginstellingen in kon tijdens de lockdowns en jongeren hier trainingen bood met het doel hun veerkracht te vergroten, en Rambler, die een groot bereik heeft onder dak- en thuisloze jongeren en hen tijdens de vakantieperioden een creatief workshopprogramma bood met het doel de jongeren structuur te blijven bieden en ze uiting te laten geven aan emoties die de coronacrisis bij ze los maakt.   

SPOT21
Artiance centrum voor de kunsten
34.740
Meer info
Extra openstelling van kunstwerkplaats SPOT, waar jongeren uit Alkmaar met een psychische kwetsbaarheid werken aan eigen kunstuitingen.
Mijn Leefstijl tijdens Corona
Codename Future
43.960
Meer info
Lespakket dat mbo-studenten ondersteunt bij eenzaamheid of gevoelens van depressie in coronatijd.
Jong en Jongeren
De kids van Amsterdam
10.000
Meer info
Amsterdamse jongeren organiseren activiteiten voor andere jongeren uit hun buurt, om zo nieuw perspectief te bieden tijdens de coronacrisis.
Strong Girls Go
ELANCE academy
25.000
Meer info
Coachingsprogramma voor vrouwelijke studenten in Amsterdam en Den Haag die worstelen met het vinden van balans in hun leven.
Curason pa Curason
Heart-Centered Leadership Foundation
39.247
Meer info
Trainingsprogramma waarin jongeren in dialoog gaan over mentale gezondheid, met aanbevelingen voor een veerkrachtiger Aruba.
Jongerenmaatjes corona
Humanitas Kop van Noord-Holland
29.000
Meer info
Jongeren uit Den Helder en Schagen die door de coronacrisis in isolement zijn geraakt worden begeleid door een jongerenmaatje.
Roadmap to Recovery
Jonge Harten
13.700
Meer info
Jonge Harten onderzoekt samen met mbo-studenten in Groningen wat zij na de coronacrisis nodig hebben om te herstellen en hun toekomst weer vorm te geven.
Zie je mij?
Jongerenwerk de Schoudermantel
10.000
Meer info
Jongeren in Bunnik doorlopen een kunstzinnig onderzoeksproces en maken een speelfilm en fototentoonstelling over de ervaring van de coronapandemie.
Mijn Verhaal
Kaliber Kunstenschool
15.065
Meer info
Workshopprogramma in Enschede en Almelo waarin jongeren leren om gevoelens te uiten door middel van woorden en klanken.
Mind set College tour pilot
Kunstcircuit Deventer
19.479
Meer info
Online talkshow waarin angst en depressie onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt.
ABCDate Den Haag
Leer Zelf Online
10.000
Meer info
On- en offline platform voor contactbemiddeling voor jongeren met een verstandelijke beperking, dat wordt uitgebreid met jongeren die buiten een instelling wonen.
In2yourplace Heerlen
LEVANTOgroep
35.000
Meer info
Innovatieve en laagdrempelige ondersteuning voor en door jongeren in het zuiden van Limburg.
Kunstpleegers
Levvel
10.000
Meer info
Tentoonstelling in VondelCS over leven tijdens corona met als exposanten: pleegkinderen, kinderen uit gezinshuizen en eigen kinderen van pleegouders.
#Gaatie? Check up your health. Be good, stay fit!
MeerWaarde Welzijn
38.868
Meer info
Gesprekken over mentale gezondheid voor jongeren (12-23 jaar) in de regio Haarlemmermeer.
MIND Young Academy
MIND
100.000
Meer info
Jonge ervaringsdeskundigen gaan landelijk met jongeren in de klas in gesprek over psychische gezondheid.
Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren in opvanglocaties
Move Forward Foundation
10.000
Meer info
Individuele trainingen en groepsworkshops voor jongeren die wonen in Nederlandse opvanglocaties en als gevolg van de coronacrisis weinig omhanden hebben.
'Zorgen voor je geest' online in de klas
Museum van de geest
40.000
Meer info
Online lesprogramma voor jongeren uit de bovenbouw van het vo en mbo, over de geest, het brein en psychische gezondheid.
Great Minds
NJR
50.000
Meer info
Leerlingen krijgen handvatten om mentale gezondheid bespreekbaar te maken op school.
Buro Z
Noordje
20.000
Meer info
Jongeren en kunstenaars uit Amsterdam worden aan elkaar gekoppeld en zetten samen creatieve projecten op, waarbij ze uiting geven aan hun gevoelens tijdens de coronacrisis.
Design Your Daily Life XL
Rambler Studios
30.600
Meer info
Weekend- en zomerprogramma waarin kwetsbare jongeren uit Amsterdam middels creatief ontwerpen uiting geven aan hun gevoelens tijdens de coronacrisis.
Kunstkr8 21
RICK
10.483
Meer info
Workshopprogramma waarin jongeren uit Weert hun ervaringen tijdens de coronacrisis verwerken in creatieve uitingen.
Refresh!
Stichting Ara Cora
25.000
Meer info
Jongeren uit Amsterdam maken documentaires over hun ervaringen van de coronacrisis.
Zomervakantie
Stichting BONT
17.560
Meer info
Zomervakanties in coronatijd voor jongeren met een verstandelijke beperking om te werken aan hun zelfredzaamheid.
de Laptopdesk
Stichting Boschuysen
40.000
Meer info
Aanvraagpunt voor refurbished laptops en tablets voor jongeren die hier zelf geen middelen voor hebben.
Baas over eigen brein
Stichting Creative Action Now (CAN)
21.000
Meer info
Begeleiding van Rotterdamse jongeren om mentaal fit en veerkrachtig te worden.
Straatkunst Beverwijk
Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
10.000
Meer info
Dertig jongeren maken drie kunstprojecten in Beverwijk, met maatschappelijk welzijn als hoofdthema.
Stay Strong
Stichting De Ster
20.000
Meer info
Kampen voor scholieren waarin zij aan de slag gaan met puberthema's, waaronder de psychosociale gevolgen van de coronapandemie.
Mental Health First Aid versterkt door MIND Young Academy: een dynamische combinatie ter preventie v
Stichting Expertisecentrum Preventie
36.482
Meer info
Training van jongeren en professionals op Curaçao om psychische gezondheid te herkennen en bespreekbaar te maken.
Van platform naar community
Stichting Join Us
30.000
Meer info
Ontwikkeling van veilige online community voor en door jongeren die te maken hebben met eenzaamheid.
Er zijn bij 't Stationnetje!
Stichting KEaRN Welzijn
30.000
Meer info
Coachingstraject voor jongeren in Friesland met nadruk op psychisch welbevinden.
SamenVeerkrachtig
Stichting Mano
15.824
Meer info
Programma voor jonge Rotterdamse statushouders, gericht op het signaleren, laagdrempelig bespreekbaar maken en behandelen van psychosociale problematiek
Break Out! Ontdek en Ontwikkel je Kwaliteit
Stichting OOK voor JOU Leerdam
30.000
Meer info
Individuele coachingstrajecten in Leerdam, waarin jongeren die in sociaal isolement zitten worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen.
Brainmoves X-tra
Stichting STOOT
20.000
Meer info
Groningse jongvolwassenen die hard zijn geraakt door de coronacrisis werken toe naar meer structuur, zingeving, duurzame sociale relaties en een positieve gezondheid.
Samen
Stichting StreetsmArt
19.588
Meer info
Samenbrengen van kwetsbare en moeilijk te bereiken jongeren uit Amsterdam-Oost waarbij hulp wordt geboden bij mentale problemen.
Zorg voor Ruimte
Stichting Vanzelfsprekend
15.000
Meer info
Ondersteuning aan jonge mantelzorgers in de regio Den Bosch.
Bims Tea & Talk
Students Moving Forward
10.072
Meer info
Groepsbijeenkomsten voor jongeren (15-27 jaar) uit Amsterdam Zuidoost met het doel mentale en sociale maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken en handvatten te geven om in beweging te komen.
Alles Goed
Theatergroep PlayBack
27.500
Meer info
Drie theaterproducties rondom het thema mentaal welzijn van jongeren: één voor scholieren, één voor hun ouders en één voor docenten.
Time Out Dubbelproject
Time Out
50.000
Meer info
Twee interactieve muzikale (online) theatervisies over, voor, door & met jongeren over jong zijn tijdens en na corona, in ITA en op Lowlands.
Move the world, de escape game met maatschappelijke impact
United World Colleges Nederland
30.000
Meer info
Interactieve escapegame en lesprogramma dat jongeren aanzet om de impact van de Coronacrisis op het welzijn van mensen in hun omgeving te verzachten.

 

Samenwerkingen  


Om de kansen en uitdagingen van deze tijd tegemoet te kunnen treden, zocht Fonds 21 in 2021 ook actief naar samenwerking. Zo droegen we opnieuw bij aan het Kickstart Cultuurfonds, het tijdelijke fonds dat is opgericht om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. De samenwerking binnen Kickstart Cultuurfonds krijgt in 2022 een vervolg, maar dan binnen het nieuwe initiatief Cultuurloket DigitALL. Samenwerking zochten we in 2021 ook binnen het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie, transitie en samenwerking was voor Fonds 21 aanleiding om zich aan dit fonds te verbinden. Binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij bundelden we in 2021 de krachten met het Kansfonds in de strijd tegen thuisloosheid onder jongeren. Ook zochten we samenwerking met enkele aanvragers. Aanleiding hiervoor was onze wens om meer invloed uit te kunnen oefenen op systemische knelpunten die de maatschappelijke kansen van jongeren belemmeren. Daarom initieerden we in 2021 de pilot systeemverandering. We nodigden 4 organisaties uit om met een bijdrage vanuit Fonds 21 EXTRA gezamenlijk op te trekken om plannen te ontwikkelen op systeemverandering in de context waarin zij met jongeren werken.  
   


Kickstart Cultuurfonds  

Het Kickstart Cultuurfonds heeft in 2021 een vervolg gekregen. Dit tijdelijke fonds is in 2020 opgericht om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Kickstart Cultuurfonds is het resultaat van een samenwerkingsverband van de VriendenLoterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting.

 


Cultuurloket DigitALL 

De private fondsen en de VriendenLoterij continueren in 2022-2024 de samenwerking die ze voor Kickstart Cultuurfonds zijn aangegaan. Niet meer als snelle noodhulp, maar nu in de vorm van een driejarig stimuleringsprogramma gericht op één specifiek thema dat tijdens de coronacrisis voor culturele instellingen bijzondere kansen heeft geboden: het versterken van de relatie met het publiek via de toepassing van digitale technologie, zodat culturele organisaties weerbaarder en wendbaarder worden. 

 

  

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU) 

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is een gezamenlijk fonds dat zich sinds 2020 inzet om de culturele sector in Utrecht door innovatie en samenwerking te versterken en toekomstbestendig te maken. CIPU is het resultaat van een samenwerking tussen drie overheden en vier private fondsen: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en Fonds 21. Atypische samenwerkingen, het aanmoedigen van experimenten en vooral ook het met elkaar delen van de successen én de mislukkingen zijn kenmerkend voor CIPU. De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie, transitie en samenwerking was voor Fonds 21 aanleiding om zich in 2021 aan het fonds te verbinden.  
  

 
Kansfonds  

Binnen de pijler Jongeren & Maatschappij gingen we de samenwerking aan met Kansfonds binnen het programma Alle jongeren een thuis. Dit programma richt zich op het terugbrengen van het aantal dak- en thuisloze jongeren. Zij leven op straat, slapen in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. De problemen van deze jongeren zijn vaak complex en raken verschillende thema’s, zoals een tekort aan huisvesting, oplopende schulden, een mismatch met onderwijs en middelengebruik. Het zijn problemen die in samenhang moeten worden opgepakt. Zo kunnen thuisloze jongeren doorgaans geen studiefinanciering of uitkering aanvragen als ze geen woonadres hebben, maar zit de woningmarkt in veel regio’s op slot en is een goed inkomen nodig om woonlasten op te kunnen brengen. Het integraal aanpakken van deze problemen blijkt in de praktijk voor veel gemeenten te lastig, waarmee het voor jongeren en hun hulpverleners lastig is om de situatie te doorbreken en er jaarlijks nieuwe jongeren wegzakken in de problemen. Kansfonds heeft veel kennis van de context rond thuisloze jongeren. Vanuit Fonds 21 EXTRA hebben we €250.000 aan dit programma bijgedragen. De samenwerking levert ons nieuwe en bruikbare inzichten op over het nastreven van systeemverandering, waarmee we de ontwikkelingen van ons fonds op dit vlak kunnen versnellen.      

 

Bijdrage CIPU
Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU)
60.000
Meer info
Bijdrage aan gezamenlijk fonds dat zich inzet om de culturele sector in Utrecht door innovatie en samenwerking te versterken en toekomstbestendig te maken.
Bijdrage DigitAll - vervolg Kickstart
DigitAll
1.500.000
Meer info
Cultuurloket dat inzet op versterken van de relatie tussen culturele instellingen met het publiek via toepassing van digitale technologie en kennisdeling.
Alle Jongeren een Thuis
Kansfonds
250.000
Meer info
Samenwerking in programma van Kansfonds met het doel het aantal thuisloze jongeren terug te dringen.
Bijdrage Kickstart Cultuurfonds 2021
Kickstart Cultuurfonds
500.000
Meer info
Tijdelijk fonds dat is opgericht om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen.

 

Pilot systeemverandering  

Binnen de pijler Jongeren & Maatschappij ging in 2021 ook de pilot systeemverandering van start. Aangewakkerd door de coronacrisis groeide de wens binnen ons fonds om meer invloed uit te oefenen op systemische knelpunten die de maatschappelijke kansen van jongeren belemmeren. Van oudsher steunt Fonds 21 projecten waarbij jongeren de primaire en directe doelgroep vormen, projecten waarin jongeren nieuwe vaardigheden leren, ze andere perspectieven opdoen en ze het gevoel krijgen dat hun stem ertoe doet. Tegelijkertijd constateren we dat er soms een andere benadering vanuit ons fonds nodig is om de ontwikkelkansen van jongeren op een meer structurele manier te beïnvloeden. De coronacrisis heeft dit inzicht verder versterkt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren die opgroeien in een kwetsbare positie harder zijn geraakt dan jongeren die opgroeien in een meer kansrijke omgeving. Waar beleid, wet- en regelgeving voor kwetsbare groepen jongeren al schuurde, is dit door de crisis nog zichtbaarder geworden, en daarmee de noodzaak om voor verandering te zorgen. Begin 2021 hebben we een aantal partijen uitgenodigd om plannen te ontwikkelen op systeemverandering in de context waarin zij met jongeren werken. Dit resulteerde uiteindelijk in een bijdrage aan 4 organisaties, voor een totaalbedrag van €280.040. Gezamenlijk vormen zij een pilot waarbinnen we enerzijds streven naar een positieve impact op beleid dat de toekomstkansen van jongeren beïnvloedt en ons anderzijds inzicht geeft in de mogelijkheden in steun aan deze projecten. In 2022 gaan de projecten van start.

Diversion - systeemverandering
Diversion
100.040
Meer info
Ontwikkelproces waarbij zij de interne organisatie beter inrichten op het signaleren van systemischeknelpunten onder jongeren, en het agenderen van deze signalen bij breed publiek en beleidsmakers.
IMC Basis - systeemverandering
IMC Weekendschool
50.000
Meer info
Stichting IMC Weekendschool wil meer aandacht genereren voor niet-commercieel, verrijkend onderwijs binnen het Nederlandse onderwijsveld
sQuare - systeemverandering
sQuare
85.000
Meer info
Stichting sQuare stuurt actief op wat er nodig is binnen de culturele en creatieve sector om deze diverser en intensiever te maken. Dit doen zij met interventies, kennisdeling en strategische lobby.
SKB - systeemverandering
Stichting Move
45.000
Meer info
Binnen het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschap willen vijf partijen als sector van elkaar leren, beter samenwerken, en het onderwijs echt helpen met alle programma’s die er zijn rondom burgerschap.

Communicatie

Communicatie

In onze communicatie leggen we verantwoording af over onze activiteiten en bestedingen. De communicatie van Fonds 21 richt zich vooral op (potentiële) aanvragers. We informeren hen over ons beleid middels de algemene voorwaarden, criteria, toekenningen, nieuws en gesteunde projecten. Naast (potentiële) aanvragers richt onze communicatie zich op beleidsbepalers, collega-fondsen, sectorinstituten, kennisinstituten en het publiek.   
 
Het belangrijkste communicatiemiddel is onze website (www.fonds21.nl), waar we onze achterban informeren over ons beleid. In oktober 2021 lanceerden we een nieuwe website, nog meer gericht op het vertellen van ons verhaal en het ontsluiten van informatie voor onze doelgroepen. In 2021 telde de website 45.566 bezoekers, zij waren goed voor 259.848 paginaweergaven. Om de communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op onze doelgroepen monitoren en optimaliseren we de website doorlopend in samenwerking met digitaal bureau Verve.   
 
Naast de website informeren we onze doelgroepen ook via een maandelijkse nieuwsbrief en via sociale media. Onze nieuwsbrief telde eind 2021 ruim 2.100 abonnees. Op sociale media is Fonds 21 actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram. We gebruiken deze kanalen om kennis te delen, doelgroepen te betrekken bij de organisatie en om onze naamsbekendheid te vergroten. Op Twitter wordt Fonds 21 gevolgd door 5.500 gebruikers, het aantal volgers op Facebook bedraagt 2.600. Het aantal volgers op deze kanalen is stabiel gebleven. Op Instagram groeide Fonds 21 van 1.500 volgers in 2020 naar ruim 2.100 in 2021. Op LinkedIn steeg het aantal volgers van 3.000 naar meer dan 4.200. In onze communicatie hadden we in 2021 meer oog voor het bereiken van beleidsbepalers, collega-fondsen, sectorinstituten, kennisinstituten en het publiek. Dat deden we onder meer door nieuws over onze activiteiten en beleid breder te delen dan enkel via onze eigen communicatiekanalen, bijvoorbeeld door het versturen van persberichten.  

Naamsbekendheid

Door te adverteren in programmaboekjes, op websites, sociale media en/of op het (bioscoop)scherm bij projecten die we ondersteunen werkt Fonds 21 aan het vergroten van onze naamsbekendheid. De advertenties die bijdragen aan de zichtbaarheid van het fonds bij ondersteunde projecten worden ontworpen door Irma Boom Office. In 2021 verschenen onze advertenties bij het Holland Festival, NFF, Oerol, IFFR en IDFA. Ook is in 2021 een bioscooptrailer voor IDFA gemaakt over Fonds 21. 

Kennisdeling

Als betrokken partner vinden we het belangrijk om uitwisseling van kennis tussen onze aanvragers te faciliteren en de opbrengsten ervan te ontsluiten op onze website. In 2021 startte Fonds 21 daarom met het organiseren van kennissessies. Door instellingen aan elkaar te koppelen en de opbrengsten ervan vervolgens te ontsluiten, wil Fonds 21 een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van innovatie. In december 2021 heeft Fonds 21 de eerste kennissessie georganiseerd rondom het onderwerp digitale toepassingen in de culturele sector. Het doel van deze eerste bijeenkomst was om kennis te maken met elkaar en elkaars initiatieven en om de onderlinge kennisdeling op gang te brengen. 

Organisatie

Medewerkers

Fonds 21 is een kleine en slagvaardige organisatie. In 2021 heeft het team hard gewerkt om de aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en aanvragers van goede informatie te voorzien. Het team is in 2021 uitgebreid met Ilana van den Berg. Zij is in dienst getreden als projectadviseur. Anouk Leeuwerink verving in de eerste helft van 2021 Laura Teeuwisse die met verlof was.    

 

 

Thuiswerken

Om de verspreiding van het coronavirus onder medewerkers te voorkomen werkte het team van Fonds 21 in 2021 zoveel mogelijk vanuit huis en werd extern bezoek tot een uitzondering beperkt.  

 

 

Overzicht medewerkers in 2021:

 

 

Directie

Henk Christophersen

 

Directiesecretaris

Anouk Leeuwerink (tot 1-7-2021) 

Laura Teeuwisse

 

Projectadvies

Joke Ballintijn

Ilana van den Berg (per 1-9-2021) 

Heleen Cousijn

Marijke Evers

Mathilde Heijns

Gouke Hilte

Rianne Koelmans

 

Projectcoördinatie

Willemieke Bongers

 

Communicatie

Niels Lindenhovius

 

Financiën

Martin Bauman

Juriaan van Duuren

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2021

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2021

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en de schulden en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

In het verslagjaar is een wijziging in de presentie doorgevoerd. Vanaf 2021 wordt het langlopende deel van de vordering op Stichting Beheer SNS REAAL als langlopende vordering opgenomen onder de post Financiële vaste activa. Tot en met 2020 werd het langlopende deel alleen in de toelichting op de rekeningcourantvordering vermeld. De ter vergelijking opgenomen cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Financiële vaste activa

Onder deze post is het langlopende deel (langer dan 1 jaar) van de vordering op Stichting Beheer SNS REAAL opgenomen. De vordering wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Het kortlopende deel van deze vordering is opgenomen onder Vorderingen en overlopende activa.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de per 30 juni 2021 beëindigende pensioenregeling, alsmede de per 1 juli 2021 ingevoerde nieuwe regeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregelingen van Fonds 21 vallen onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De per 30 juni 2021 beëindigde pensioenregeling van is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL, die de pensioenregeling uitvoert voor de werkgevers de Volksbank en VIVAT. Fonds 21 was aangemerkt als aangesloten werkgever. De per 1 juli 2021 ingevoerde pensioenregeling is ondergebracht bij ASR Levensverzekering N.V.

 

De pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL betrof een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer. Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald. De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2021 115,0% (DG UFR, voorgeschreven door DNB, 2020 111,1%) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van 104,3%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

De pensioenregeling bij ASR Levensverzekering N.V. betreft een zogenoemde premieovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, waarbij de jaarlijkse premie geheel ten laste komt van Fonds 21. Werknemers kunnen op vrijwillige basis aanvullende bijdragen storten.

 

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven.

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Financiële vaste activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Het kortlopende deel van de vordering is opgenomen onder de Vorderingen en overlopende activa.

7          Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan per 31 december 2021 uit de huur van het eerste kwartaal 2022, alsmede uit vooruitbetaalde abonnementen e.d. voor 2022.

 

8          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad € 21.669 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

9          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2022 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

10          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2022 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

11           Belastingen en premies

12        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren, alsmede de per 31 december 2021 nog te betalen crediteuren ad. € 51.436 (v.j. € 32.884).

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNSREAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van € 94.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt (x € 1.000):

Operationele leasing

Er wordt een copier geleased met als expiratiedatum 31 maart 2024.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

 

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

13        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2021 te vergoeden. De Stichting Beheer SNS REAAL heeft voor 2021 een extra bijdrage toegekend, de totale bijdrage is derhalve als volgt te specificeren:

14        Besteding aan de doelstelling

15        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand (inclusief externen) voor 2022 is 9,7 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn. Aan de voorzitter en de vicevoorzitter is in 2021 een vergoeding van € 27.225 (inclusief B.T.W.) ter beschikking gesteld.

 

 

 

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot, omdat de geplande vervanging van de hardware later heeft plaatsgevonden dan was voorzien.

 

 

Onderzoekskosten

De onderzoekskosten in 2021 hebben geheel betrekking op externe advieskosten inzake Fonds 21 EXTRA (uitvoeringsfase), die niet in de begroting 2021 waren opgenomen. In 2020 heeft deze post betrekking op de onderzoeksfase van Fonds 21 EXTRA.

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en vastgesteld door het bestuur op 17 maart 2022.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 17 maart 2022 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 14 februari 2022 vond de laatste Fonds 21 EXTRA vergadering plaats, waarin toekenningen zijn gedaan aan diverse instellingen. Hiermee is de besteding van het totale EXTRA-budget afgerond. Het in dit kader definitief toegekende bedrag is daarmee uitgekomen op € 15,2 miljoen. Met dit bedrag worden uiteindelijk 76 projecten ondersteund, die in de periode 2021 tot en met 2025 zullen worden uitgevoerd.

 

De corona-pandemie heeft verder geen invloed op de continuïteit van Fonds 21, anders dan dat wij in de komende jaren voornoemde zullen blijven monitoren en afwikkelen.

 

Voor het overige hebben er na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die hier vermeld zouden moeten worden.

Colofon

Colofon

Deze site is een uitgave van Stichting Fonds 21, Utrecht

 

 

Ontwerp en technische realisatie:

 

Verve, Den Haag

 

Beeld:

 

De gebruikte foto’s zijn afkomstig van websites van organisaties of projecten die door Fonds 21 in 2021 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Fonds 21 wenden.